Анотація

Васильків Н.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Ефективність інформаційних систем" з освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" для спеціальності "Економічна кібернетика ". — Тернопіль: Економічна думка, 2005. - 98 с.

Укладач:     Васильків Н. М., ст.викладач

Рецензенти: Чирка М. І., к.т.н., доцент

Маслияк Б. О., к.т.н., доцент

Відповідальний за випуск:   Саченко А.О., д.т.н., професор

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Ефективність інформаційних систем" містить найважливіші поняття та інформацію для розробки, впро-вадження та аналізу сучасних інформаційних систем з точки зору їх ефек-тивності та надійності.

3MICT

Вступ                                                                                                                4

1 Призначення та роль інформаційних систем в економіці                           6

1.1    Основні етапи створення інформаційних систем                              6

1.2    Поняття інформаційної системи                                                        10

1.3    Інформаційні системи в економіці                                                     14

2 Класифшапш шформацшних систем                                                           17

2.1      Основні класифікаційні ознаки ІС                                                     17

2.2Класифікація автоматизованих інформаційних систем 18

3 Теоретичні основи ефективності ІС                   24

3.1       Завдання та функціїІС                                                                        24

3.2  Структура ІС                                                                                      25

3.3       Фактори впливу на ефективність ІС                                                  273.4 Особливості ІС з точки зору ефективності                                             31

4 Методологічні засади оцінювання ефективності ІС                                    32

4.1 Технічна, економічна та оперативна ефективність ІС                      32

4.2 Взаємозв'язок показників ефективності системи і надшносп покремих елементів                                                                                                             35

4.3 Зв'язок питомої ефективності неперервної функції системи з пи-томою ефективністю ІС                                                                                                         38

4.4 Ефективність виконання дискретних функцій ІС                              39

5 Методики оцінювання ефективноси швестицш в інформаційні технології    41

5.1      Підходи до оцінки ефективності ІТ                                                    41

5.2  Показники ефективност1 швестицш                                                  42

5.3 Оцінка ефективносп швестицш в інформаційні системи та технології   44

6 Економічна ефективність ІС                                                                         46

6.1     Види та показники економічної ефективності ІС                             46

6.2     Економічна ефективність ІС з врахуванням п над1йност1              48

7 Оцінювання ефективносп 1С за окремими характеристиками                   51

7.1  Оцінка ефективності ІС за значенням показників надійності тех-нічного забезпечення ІС                                                                                  51

7.2  Ефективність та надiйнiсть програмного забезпечення ІС               55

7.3  Характерні особливості задач, що розв'язуються в комп'ютерних ІС   63

7.4Адаптивність ІС                                                                                  67

7.5 Ефективність людино-машинної взаємодії в ІС                               708. Управління ефективністю ІС                                                                                               78

8.1     Методи підвищення надійності ІС                                                    78

8.2     Орган1зацк шформацшного фонду об'єкта управління                 84

8.3     Безпека інформаційних систем                                                          90Література              93Додаток А Таблиця значень функцп у = e−x                                                      94

Додаток Б Глосарій

ВСТУП

Ефективність управління визначається тим, яку інформацію використо-вує управлінець і як він нею розпоряджається. Витрати на збір інформації, п передачу, обробку, зберігання та передачу користувачеві повинні бути мінімальними. Технічний прогрес у галузі інформаційних технологій та си­стем за останні роки зробив розв'язання цієї проблеми цілком можливим і доступним. Цьому сприяло впровадження в управління комп'ютерної тех-ніки та новітніх інформаційних технологій.

У зв'язку з цим постає проблема надійності, що є дуже важливим для сучасних інформаційних систем (ІС). Можна навести приклади багатьох систем, для яких вирішення проблеми надійності насправді означає, бути чи не бути даній системі ефективною. До них можна віднести й різні інфо-рмаційні системи, які мають в своєму складі велику кількість комп'ютерів, що мають мережеву структуру, територіально розподілені інформаційні си­стеми, інформаційні системи вимірювання параметрів різних об'єктів, сис­теми моніторингу тощо.

Застосування мережевих інформаційних систем, баз і банків даних, зручних і зрозумілих користувачеві інтерфейсів, використання можливос-тей Інтернет — все це створило важливі передумови для децентралізації управління, прийняття ефективних та своєчасних управлінських рішень в економічних системах.

Сьогодні досвід використання ІС (як західних, так і вітчизняних) на українських підприємствах вказує на те, що не завжди впровадження ІС бу-ло успішним і принесло підприємству відчутну фінансову вигоду.

Для забезпечення ефективності ІС в процесі п впровадження слід не лише описати та проаналізувати бізнес-процеси, а й забезпечити інтеграцію icHyiO4Oi програмно-апаратної платформи.

Впровадження автоматизованої інформаційної системи повинно сприя-ти підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності, еконо-мічних об'єктів і забезпечувати якість управління.

В основі створення ІС успішних компаній лежать наступні принципи:

       основою для впровадження нової інформаційної системи повиннабути економічна необхідність, а не поява нових технологій;

       обсяг фінансування створення нової ІС повинен визначатися мірку-ваннями фінансової вигоди;

       нова ІС повинна мати просту і гнучку структуру;

       потрібно постійно вдосконалювати ІС з метою досягнення оптима­льної продуктивності, надійності та зручності використання;

       інформаційно-комп'ютерний підрозділ підприємства повинен добреорієнтуватись у бізнесі, а фахівці з інших підрозділів — розуміти методиефективного використання інформаційних технологій.

Для успішного впровадження чи використання інформаційних техно-логій потрібна ефективна взаємодія людини з інформаційною системою.

KpiM цього, актуальним є питання аналізу можливих загроз та ризиків для конкретної інформаційної системи, вибору рішень щодо адекватного надійного захисту системи за мінімуму затрат. Тому одним із найважливі-ших завдань, які вирішуються при побудові інформаційної системи, є орга-нізація п безпеки.

Таким чином, якість створення сучасної інформаційної системи визна-чається ефективністю та надійністю усіх п складових частин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑