5. МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

5.1. Підходи до оцінки ефективності ІТ

Розробка і впровадження нових інформаційних технологій вимагає ве­ликих затрат, експлуатаційних витрат, затрат живої праці. При обгрунту­ванні доцільності здійснення таких великих затрат інвестор вимагає прове­дення розрахунків по оцінці ефективності здійснюваних заходів. Для цього необхідно встановити:

        фактори, дія яких забезпечує ефективність;

        напрям дії цих факторів;

        показники для кількісного вимірювання міри впливу даних факторів;

        методи розрахунку цих показників.

Основними факторами є підвищення якості проведення обчислюваль­них робіт, підвищення надійності функціонування обчислювальних ресур­сів, скорочення термінів створення та освоєння нових інформаційних тех­нологій, збільшення об'єму і скорочення часу опрацювання інформації, підвищення продуктивності праці розробників і користувачів створених ін­формаційних технологій та ін.

Для визначення напряму дії цих факторів необхідно вияснити, на що впливає розробка і впровадження конкретної інформаційної технології управління, а саме:

        на ефективність праці окремих працівників сфери управління;

        на ефективність управлінської діяльності підрозділів;

        на ефективність процесу управління при виробленні конкретногоуправлінського рішення;

        на ефективність окремої ланки ієрархічної системи управління;

        на ефективність методів управління;

        на ефективність впроваджуваного бізнес-процесу;

        на ефективність системи управління в цілому.

Для оцінки ефективності автоматизованих інформаційних технологій управління необхідна методика, здатна продемонструвати віддачу цієї сис­теми, щоб переконатися, що приймаються найпродуктивніші та економічно виправдані рішення із всіх можливих. При цьому цікавим є формальний підхід для вимірювання кількісної величини ефективності нової апаратури і програмного забезпечення, коректний спосіб визначення тих невеличких невідчутних вигод від застосування інформаційної технології, які виправ­довують затрати.

Необхідно використовувати різні способи комбінування кількісних і якісних методів аналізу ефективності. Визначальним фактором успіху є взаєморозуміння між керівництвом компанії і керівниками інформаційних служб, а також узгоджена методика оцінки вигод, отримуваних бізнесом від впровадження інформаційних технологій управління.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑