Тема 47. Прийменникові конструкції української мови у зіставленні з російською мовою.

1.Найчастіше трапляються помилки у перекладах з російської мови конструкцій з прийменником по. В окремих значеннях цей прийменник має в українській мові різні відповідники. При перекладі деяких російських словосполучень українською мовою прийменник випускається. Наведемо російські конструкції з прийменником по та їх російські відповідники:

Позначення шляху руху або місця, де відбувається дія

бегать по стадиону бігати по стадіону

идти по тропинке йти по стежці (стежкою)

подниматься по підніматися по сходах

лестнице (сходами)

гулять по городу гуляти по місту (містом)

Позначення напрямку

идти по ветру йти за вітром

плыть по течению пливти за течією

Позначення способу називання

называть по фамилии називати на прізвище

называть по имени и називати на ім’я і

отчеству по батькові

Позначення причини

отпуск по болезни відпустка через хворобу

по ошибке через помилку

по недоразумению через (з) непорозуміння

по случаю з нагоди

по вашей вине з вашої вини

по счастливой завдяки щасливому

случайности випадку

Позначення часу

по выходным дням у вихідні дні (вихідними днями)

по праздникам у (на) свята (святами)

по вечерам вечорами

по целым дням цілими днями

Позначення мети, призначення

вызвать по делам службы викликати у службових справах

комиссия по состав- комісія для складання

лению резолюции резолюції

ателье по обслужи- ательє для обслуговування

ванию фотолюбителей фотолюбителів

мероприятия по заходи щодо (до,для)

улучшению быта покращення побуту

Позначення кількості

по чайной ложке по чайній ложці

по 5 литров по 5 літрів

Позначення понять, що окреслюють певне коло

знань, галузь науки, діяльності, спеціальності тощо

агент по снабжению агент з постачання

инспектор по технике інспектор з техніки

безопасности безпеки

специалист по микро- фахівець з (у галузі) мікро-

биологии біології

чемпион по теннису чемпіон з тенісу

работать по техни- працювати в галузі

ческой части техніки

дежурный по этажу черговий по поверху

приказ по армии наказ по армії

занятия по психологии заняття з психології

учебник по химии підручник з хімії

Позначення спорідненості, близькості

тетя по матери тітка по матері

знакомый по институту знайомий по інституту

Позначення якості, властивості, відношення

важный по значению важливий за значенням

добрый по натуре добрий за вдачею

большой по объему великий за обсягом

необычный по вкусу незвичайний на смак

по единой форме за єдиною формою

старший по возрасту старший за віком

(старшого віку)

по прибытии поезда після прибуття поїзда

по истечении срока після закінчення строку

послать по почте послати по пошті (поштою)

сообщить по телефону повідомити по телефону

 (телефоном)

Позначення відповідності

по инициативе за ініціативою (згідно з ініціативою)

по приказу за наказом (згідно з наказом)

по поручению за дорученням

по заказу на замовлення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑