Тема 32. Наказ. Розпорядження.

Наказ - це основний розпорядчий документ, що видається органом влади, керівником установи, організації чи підприємства.

Розрізняють накази щодо особового складу й накази з питань основної діяльності. Як правило, підготовка проектів наказів покладається на керівників тих структурних підрозділів, діяльності яких стосується цей наказ.

У наказах, що стосуються особового складу, оформляють призначення, переміщення, звільнення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди та стягнення. Накази з питань основної діяльності видаються при створенні або ліквідації структурних підрозділів, при підсумуванні діяльності установ, при затвердженні перспективних, річних та інших планів тощо.

Накази включають такі реквізити:

1. Назва міністерства чи відомства, якому підпорядкована установа.

2. Назва підприємства чи установи, що видає наказ, або назва посади керівника, який видає наказ.

3. Назва документа.

4. Дата підписання наказу.

5. Номер наказу.

6. Місце видання наказу.

7. Заголовок до тексту.

8. Текст наказу.

9. Підпис керівника установи, організації, підприємства.

10. Печатка.

Реквізити на бланку наказу, як правило, можуть розміщуватися кутовим або поздовжнім способом.

Звичайно текст наказу складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. У констатуючій частині викладаються факти та події, що послужили причиною видання наказу.

Якщо підставою до видання наказу е розпорядчий документ вищої організації, то в констатуючій частині вказують назву, номер, дату та заголовок до тексту розпорядчого документа, а також передають зміст того розділу документа вищої організації, який був підставою для видання цього наказу.

У розпорядчій частині перераховуються запропоновані дії та терміни виконання.

Констатуюча частина друкується на відстані трьох інтервалів від заголовка. Якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують ніяких роз'яснень, то ця частина може бути відсутня.

Розпорядча частина розпочинається словом "НАКАЗУЮ", яке звичайно друкується великими літерами на окремому рядку.

Текст повинен мати форму викладу розпорядчої частини. Пропоновані до виконання дії називаються в інфінітивній формі (зарахувати, здійснити, обов'язки покласти на...).

Кожен пункт наказу нумерується арабськими цифрами, розпочинається назвою виконавця (структурного підрозділу або службової особи); далі йде назва дії, термін виконання (назва виконавця - у давальному відмінку, назва дії - в інфінітиві, термін виконання - десятковою системою).

У процесі підготовки наказу його погоджують із зацікавленими установами, організаціями та підприємствами. Усі види погодження проставляються на першому примірникові проекту.

Зразок наказу:

Міністерство освіти та науки України

Технологічний університет Поділля

(м. Хмельницький)

"_ " ______ 2002 р. № __

м. Харків

НАКАЗ

У зв'язку з ухвалою Вченої ради університету про реорганізацію кафедр суспільних наук і створення інституту соціально-гуманітарної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Оголошені конкурси в газеті "Подільські вісті" від 29.08.2002 р., 4.09.2002 р. і 28.09.2002 р. на заміщення вакантних посад у зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну роботи професорсько-викладацького складу на кафедрах філософії, історії України й української мови тимчасово припинити.

2.До затвердження структури інституту соціально-гуманітарної освіти конкурси на вказані кафедри не оголошувати.

3.Наказ довести до відома вищезгаданих кафедр.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора (прізвище, ініціали).

Ректор (підпис) Розшифрування

Печатка

Узгоджено:

Перший проректор (підпис) Розшифрування

Юрвідділ (підпис) Розшифрування

Начальник відділу кадрів (підпис) Розшифрування

Примітка:

- зверніть увагу на дуже поширену помилку: в українській мові є слово “навчальний” і відсутнє слово “учбовий”.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Розпорядження - це різновид наказу, що дається в усній або письмовій формі адміністрацією установи чи підприємства для оперативного керівництва. Мас обмежений термін дії та стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян - виконавців розпорядження.

Кожна службова особа може давати розпорядження тільки з питань, що входять у коло її безпосередніх обов'язків. Вони можуть бути загальними для всього підприємства чи стосуватися окремих ділянок його роботи.

Розпорядження складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої.

Констатуюча частина тексту найчастіше розпочинається зі слова "ПРОПОНУЮ".

Текст розпорядження містить посилання на причину його видання й викладається в такій формі: зобов'язати, вказати, запропонувати та ін. (решта реквізитів як у наказі).

Діють розпорядження протягом указаних у них термінів. Підписи ставляться тільки на першому примірникові розпорядження.

Зразок розпорядження:

Технологічний університет Поділля

(м. Хмельницький)

Розпорядження № 21

23. 10.2002 р. м.Хмельницький

про зміну навчального графіка

У зв'язку з навчальною необхідністю ПРОПОНУЮ:

1. Продовжити теоретичне навчання для всіх студентів (крім п'ятого курсу) в осінньому семестрі на два тижні (один тиждень за рахунок зимових канікул, один тиждень за рахунок теоретичного навчання весняного семестру).

2.Розпорядження довести до відома всіх студентів та співробітників університету.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника навчальної частини та першого проректора.

Ректор (підпис) Розшифрування

Примітка;

- Зверніть увагу на дуже поширену помилку: в українській мові є слово “навчальний” і відсутнє слово “учбовий”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑