Тема 28. Трудова угода.

Угода - це документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами, вона може бути складена як між службовими особами, так і між підприємствами.

Угода повинна відповідати чинним законам як за змістом, так і за формою. Вона вважається укладеною лише тоді, коли сторони досягли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили документацію.

У сучасному діловодстві використовуються угоди різних видів: про постачання, про постачання, підряду на капітальне будівництво, про майнову відповідальність матеріально відповідальних осіб, про створення науково-технічної продукції, про здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, про спільну діяльність, про пайовий внесок, про посередницькі послуги, трудові та ін.

Реквізити, які мають бути відображені в угоді:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце укладання.

4. Дата.

5. Повна назва сторін, їх представників (прізвище, ім'я та по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють.

6. Текст, який повинен містити:

- термін виконання,

- кількісні та якісні показники,

- вартість робіт (продукції) і загальну суму;

- порядок виконання робіт;

- порядок розрахунків між сторонами;

- відповідальність сторін;

- порядок і місце розв'язання суперечок;

- форс-мажорні обставини.

7. Відомості про сторони, що укладають угоду (юридичні адреси установ або паспортні дані осіб).

8. Підписи сторін.

9. Печатка однієї або всіх установ, що укладають угоду.

Зразок формуляра трудової угоди:

ТРУДОВА УГОДА

м. Київ "_" _____2002 p.

____________( назва організації)_________

в особі______(прізвище, ім’я, по батькові, посада)_______,

що діє на підставі______________,

у подальшому "3амовник", з одного боку, і громадянин

_________(прізвище, ім’я по батькові, посада)_______________

що мешкає за адресою________________________.

у подальшому "Виконавець", з другого боку, уклали цю угоду про таке.

1. Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язанім виконати такі роботи ________(характер і види робіт)___________________________.

до________________(строк виконання)____________

1.2. Виконана робота має відповідати таким вимогам:.

Замовник забезпечує Виконавця всім необхідним для виконання роботи, передбаченої цією Угодою.

1.3. Замовник зобов’язується своєчасно прийняти й оплатити виконану Виконавцем роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник оплачує Виконавцеві _____________(цифрами та прописом)___________. і

Указана сума автоматично зменшується на розмір податків •та обов'язкових платежів, установлених чинним законодавством.

2.2.Оплата виконується не пізніше (строк) ____________ з дня прийняття Замовником роботи.

3. Відповідальність сторін.

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконанням чи неналежне виконання покладених на них зобов’язаність згідно з діючим законодавством.

4. Дострокове розірвання договору.

4.1. У разі порушення однією зі сторін зобов'язань згідно Угодои, інша сторона мас право розірвати його в односторонньому порядку.

4.2. Суперечки з приводу цієї Угоди розглядаються в судовому

порядку.

5.Адреси сторін

"Замовник" "Виконавець"

________________________ _________________

________________________ _________________

Підписи сторін

"Замовник" "Виконавець"

____________ _____________

 М.П.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑