ТЕМА 6.2. Порядок формування прибутку підприємства.

Основні терміни та поняття: стадія розрахунку прибутку.

Теоретичною базою економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є прийнята для всіх підприємств, незалежно від форми власності, єдина модель господарського механізму підприємства, заснована на оподаткуванні прибутку в умовах ринкових відносин (рис. 1), що по суті справи є моделлю формування і розподілу фінансових результатів. Вона відбиває притаманну всім підприємствам, що функціонують в умовах ринку як незалежні товаровиробники, єдність цілей діяльності, єдність показників фінансових результатів діяльності, єдність процесів формування і розподіли прибутку, єдність системи оподатковування.

Процес розрахунку прибутку звітного періоду може бути поділений на такі стадії:

1) визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції;

2) розрахунок валового прибутку (збитку);

3) визначення фінансового результату  від операційної діяльності;

4) розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності;

5) визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

1 стадія.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних податків (ПДВ), зборів (АЗ), знижок  та повернень продукції від покупців тощо. Тобто:

-

   = -

2 стадія.

Валовий прибуток (збиток)  розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції .

=    -   

За П(С)БО 16 собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально виробничих витрат, наднормативних виробничих витрат.

Рис. 1. Модель господарського механізму підприємства, заснована на оподаткуванні прибутку

Розрахунок собівартості готової продукції, що вироблена за звітний період, здійснюється за виразом :

=   =   +    -

Собівартість готової продукції, реалізованої у звітному періоді, визначається на підставі такого рівняння:

   = = +   -   

3 стадія.

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу (доходу від операційної оренди, від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо), адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

=   = + -   

4 стадія.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових  та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

   =

  +    +    -

5 стадія.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності  до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та суми податків на прибуток. Необхідно відмітити, що методологічні засади  формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи та зобов’язання з податку на прибуток визначено П9С)БО 17 “Податок на прибуток”.

=   =

 

--

6 стадія.

Чистий прибуток  (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податків з надзвичайного прибутку.

=

   

+ (-)

Економічно обгрунтоване визначення величини прибутку має велике значення для підприємства, так як дозволяє правильно оцінити його фінансові ресурси, розмір податкових платежів, можливості розширеного відтворення виробництва та матеріального стимулювання працівників.

Узагальнену характеристику господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки дають величина чистого прибутку і фінансове положення. Важливо не тільки одержати можливо великий прибуток, але і правильно використовувати прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, забезпечуючи оптимальне співвідношення темпів науково-технічного, виробничого і соціального розширеного відтворення. У динаміку темпів росту власних засобів підприємства виявляються, у кінцевому рахунку, чи успіхи недоліки розвитку підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Поясність сутність моделі господарського механізму підприємства, заснована на оподаткуванні прибутку

2. Назвіть та охарактеризуйте стадії розрахунку прибутку звітного періоду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑