1.4. Виробнича структура виробничого підприємства

 

Під виробничою структурою розуміється склад підрозділів, що входять у виробничу ланку, а також характер їх взаємозв’язку.

Під виробничою структурою підприємства розуміють склад цехів та служб, що входять до нього, а також форми взаємозв’язку між ними.

Основним структурним підрозділом підприємства є цех. Він являє собою уособлену частину виробництва, де виконуються технологічно однорідні операції або однакові за значенням види робіт. Залежно від призначення виробничого процесу цехи поділяються на основні, допоміжні та обслуговуючі.

До основних цехів відносяться цехи, в яких виконуються основні виробничі процеси, пов’язані з виготовленням продукції підприємства. Основні цехи поділяються на заготівельні, обробні, складально-мон­тажні та регулювально-випробувальні.

Допоміжні цехи переробляють сировину, матеріали та напівфабрикати в готовий продукт для внутрішньозаводського користування. До них відносяться: ремонтно-механічний, електроремонтний цехи; енергетичний цех, що виробляє та розподіляє енергію (електричну, теплову, газу, стиснутого повітря, кисню, яка використовується на підприємстві); тарний цех, що забезпечує збереження виробів у процесі доставки їх споживачам.

Обслуговуючі цехи та господарства здійснюють: транспортування сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів, пального, інструменту та технологічної оснастки (транспортний цех або діль­ниця); розвантаження, сортування, зберігання та розподілення сировини, матеріалів, інструментів та технологічної оснастки (центральний матеріальний та центральний інструментальний склади); контроль та випробування матеріалів, які запускаються у виробництво, контроль якості готової продукції, технологічної оснастки та обладнання; вдосконалення конструкцій виробів (експериментальний цех, лабораторії).

Виробнича структура підприємства залежить від масштабів виробництва. При однаковій номенклатурі виробів вона буде тим складнішою, чим більший обсяг виробництва.

На виробничу структуру підприємства впливає також спеціалізація цехів. Вона здійснюється в технологічнійта предметній формах.

Цех як основний структурний підрозділ підприємства має свою виробничу структуру, під якою розуміють склад його дільниць та допоміжних служб, їх розміщення на виробничій площі та виробничі зв’язки. Основною ланкою цеху є виробнича дільниця, на якій скон­центровані однорідні (штампування, лиття) або неоднорідні технологічні операції (складання, монтаж, настройка). У першому випадку дільниці мають технологічну, в другому – предметну форму спеціалізації. Первинним структурним елементом дільниці є робоче місце.

Виробнича структура цеху формується залежно від спеціалізації дільниць. У механічних, штампувальних цехах дільниці організовуються головним чином за ознакою технологічної спеціалізації. Техно-логічне обладнання об’єднується в групи, з урахуванням яких створюються дільниці: токарна, фрезерна, складальна. Це дозволяє повнішеза-вантажувати обладнання, більш рівномірно його використовувати в часі. Однак при цьому ускладнюється оперативно-календарне планування.

Більш перспективною є предметна спеціалізація дільниць, при якій за дільницею закріплюється певна номенклатура деталей або складальних одиниць, близьких в конструктивно-технологічному відношенні. Для їх виробництва організуються предметно-замкнуті дільниці, де встановлюється обладнання, яке відповідає технологічному змісту операцій (дільниці втулок, валів тощо). При великому обсязі деталей, складальних одиниць на таких дільницях економічно доцільна організація потокових методів виробництва.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑