3.6. Забезпечення технологічності конструкцій

 

Під технологічністю виробу розуміється сукупність властивостей його конструкції, які характеризують можливість оптимізації затрат праці, коштів і часу на всіх стадіях створення, виробництва та експлуатації виробу. Таким чином, виробничою технологічністю на­зивається ступінь відповідності конструкції виробу оптимальним виробничо-технологічним умовам його виготовлення при заданому обсязі випуску. Технологічною можна вважати конструкцію, яка задовольняє експлуатаційні вимоги, а також засвоєння та випуск якої при даному обсязі виробництва буде відбуватися з мінімальними виробничими витратами і з найкоротшим виробничим циклом. Експлуатаційна техно-логічність конструкції виробу проявляється в скороченні витрат часу і коштів на технічне обслуговування та ремонт виробу, які залежать від ремонтопридатності конструкції – її здатності попереджувати, знаходити і усувати відмови та несправності.

Виробнича технологічність конструкції характеризується низкою показників: матеріаломісткістю, трудомісткістю, собівартістю, ви­робничим циклом, а для деяких виробів ще і трудомісткістю та циклом монтажу в споживача. Показники виробничої технологічності можуть бути абсолютними і відносними. До абсолютних показників відносяться маса виробу та його елементів, норми витрат матеріалів, точність виготовлення, шорсткість поверхні, загальна кількість деталей, трудоміст­кість. Підсумковим показником виробничої технологічності є її собі­вартість. До відносних показників відносяться коефіцієнти: уніфікації, стандартизації, використання матеріалу та інші.

Загальні вимоги до технологічності у процесі конструкторської підготовки виробництва визначаються державними стандартами. Так, складальна одиниця повинна розділятись на раціональну кількість складових частин з урахуванням принципу агрегатування, а її конструкція повинна забезпечувати можливість компонування із стандартних та уніфікованих частин. У конструкції базової складової частини необхідно передбачати можливість використання конструкційних складальних баз якості, технологічних та вимірювальних, причому, метод складання для даного обсягу випуску і типу виробництва повинен відбиратись на основі розрахунків та аналізу розмірних ланцюгів.

Роботи із забезпечення технологічності конструкції проводяться в наступній послідовності: виявляють функції основних складаль­них одиниць і деталей; визначають можливість об’єднання функцій і зменшення кількості деталей в конструкції виробу; виявляють можливість спадковості конструкцій деталей, а також стандартизації та уніфікації конструкцій; визначають технологічну раціональність конструкційних рішень для габаритних розмірів, методу отримання заготівок та інше.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑