5.1. Сутність потокового виробництва, потокові лінії

 

Потокове виробництво – прогресивна форма організації вироб­ництва заснована на ритмічному повторенні погоджених в часі основних і допоміжних операцій, які виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розташованих в послідовності операцій технологічного процесу.

Потокове виробництво втілює в собі принципи спеціалізації, прямоточності, паралельності, безперервності, пропорційності та ритмічності. У потоковому виробництві досягається висока продуктивність праці за рахунок безперервності процесу виготовлення продукції, забезпечується висока її якість при економії затрат праці, матеріальних та енергетичних ресурсів у порівнянні з непотоковим виробництвом.

Для потокового виробництва характерно ланцюгове розташування робочих місць відповідно до ходу технологічного процесу, що виключає зворотний рух об’єктів, які виготовляються, безперервність передачі їх з однієї операції на іншу або одночасне виконання декількох операцій при застосуванні багатофункціональних машин.

Основною ланкою потокового виробництва є потокова лінія, яка являє собою групу робочих місць, за якою закріплено виготовлення одного або обмеженої кількості найменувань предметів праці.

Залежно від конкретних умов виробництва застосовуються різ­номанітні види потокових ліній.

1. За номенклатурою виробів, що виготовляються, виділяють одно- і багатопредметні потокові лінії.

Однопредметною називається потокова лінія, на якій обробляється або складається предмет одного типорозміру протягом тривалого періоду часу. Багатопредметною називається потокова лінія, за якою закріплено виготовлення декількох типорозмірів предметів, схожих за конструкцією та технологією виробництва. Такі лінії характерні для серійного виробництва.

2. За ступенем безперервності процесу потокові лінії діляться на безперервні, перервні або прямоточні.

Безперервною є потокова лінія, на якій предмети, що обробляються або складаються, переміщуються по всіх операціях безупинно, тобто без міжопераційного простою. Умовою безперервності потокової лінії є однакова продуктивність на всіх операціях. Для цього необхідно, щоб тривалість кожної операції на лінії була однакова або кратна єдиному такту роботи лінії. Ці лінії є найбільш сучасною формою потокового виробництва. Вони забезпечують точну ритмічність в роботі та саму коротку тривалість виробничого циклу.

Перервною або прямоточною називають потокову лінію, операції на якій несинхронізовані та не можуть бути вирівняні за продук­тивністю. Між операціями утворюються оборотні наробки предметів, що обробляються, внаслідок чого безперервність процесу порушується.

3. За способом підтримання ритму розрізняються лінії з регламентованим і вільним ритмом.

На лінії з регламентованим ритмом предмети передаються з операції на операцію через точно фіксований час, тобто з заданим ритмом. Ці лінії характерні для безперервно-потокового виробництва. На лінії з вільним ритмомдотримання останнього покладається на робіт­ників лінії та майстра. Передача окремих предметів може проводитись з відхиленнями від розрахованого часу роботи, тоді на лінії утворяться міжопераційні запаси предметів, що обробляються. Ці лінії застосовуються як в безперервно-потоковому, так і в прямоточному виробництві.

4. За способом транспортування предметів між операціями розрізняють конвеєрні та неконвеєрні потокові лінії.

Для транспортування на потокових лініях широко застосовуються транспортні засоби безперервної дії з механічним приводом, що називаються конвеєрами. Конвеєри можуть бути стрічкові, пластинчасті, підвісні та інші.

На лініях неконвеєрного типу (перервно-потокові лінії) використовуються різноманітні транспортні засоби, які поділяються на безприводні гравітаційної дії – рольганги, скати, жолоби, сковзала та циклічної дії – крани, електрокари, автокари та інші.

5. Залежно від місця виконання операції розрізняють потокові лінії з робочими конвеєрами і конвеєрами зі зняттям предметів для подальшої обробки.

Робочий конвеєр крім транспортування та підтримання ритму слугує ще місцем виконання операцій безпосередньо на його несучій час­тині. Прикладом є складальні конвеєри. Конвеєри зі зняттям предметів характерні для обробки деталей на різноманітному обладнанні.

6. Залежно від характеру переміщення розрізняють конвеєри з безперервним і пульсуючим рухом.

На конвеєрі з безперервним рухом несуча частина рухається безупинно з встановленою швидкістю. На конвеєрі з пульсуючим рухом під час предметів несуча частина конвеєра нерухома і приводиться в дію періодично, через проміжок часу, який дорівнює такту лінії.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑