1.1. Предмет та завдання курсу, функціональні види діяльності організації виробництва

 

Машинобудування – одна з найбільш розвинутих провідних галузей промисловості, яку називають найважливішою галуззю економіки. Машинобудування об’єднує багато спеціалізованих галузей і призначене забезпечувати національну економіку високоякісною та ефективною технікою. Від рівня розвитку машинобудування залежить розвиток суспільного виробництва.

Виділяють три основних елементи сучасного виробництва: сучасне технічне озброєння, оптимальна технологія та досконала організація виробництва.

Під організацією виробництва розуміють координацію та опти­мізацію в часі та просторі всіх матеріальних та трудових елементів вироб­ництва за операціями та робочими місцями, завдяки яким досягаються рівномірна ритмічна робота та високі техніко-економічні показники.

Для кожної галузі національної економіки характерні особливості, які впливають на процеси організації виробництва та планування. Особливостями машинобудівного виробництва є: широка номенклатура виробів, їх велика складність і трудомісткість, високий ступінь інтеграції, неперервна зміна засобів виробництва, оновлення верстатів, при­ладів, обладнання, пристроїв, удосконалення технологій.

Наука про організацію та планування виробництва тісно пов’я­зана з технічними науками, які дають змогу удосконалювати методи обробки деталей, складальних одиниць, приладів, машин з метою одер­жання заданих технічних характеристик. Організація виробництва спря­мована на досягнення більш раціонального використання сировини, матеріалів, обладнання, технологічної оснастки, затрат часу на технологічні операції тощо.

Об’єктом вивчення організації виробництва є процеси виробництва, визначення оптимальних параметрів якості виробів, найбільш повне використання їх в часі, а також економічна ефективність продук­ції в процесі виробництва та експлуатації.

Основним завданням організації виробництва, планування та управління на підприємстві є раціональне співвідношення живої праці з матеріальними елементами виробництва з метою випуску визначеної кількості продукції заданої якості при мінімумі затрат на її виробництво.

Предметом курсу є вивчення та використання форм прояву економічних законів у діяльності промислових підприємств з метою забезпечення виконання замовлення з мінімальними затратами матеріальних, фінансових та трудових ресурсів. Тому наука про організацію вивчає та виявляє шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва.

Перед організацією виробництва в галузі машинобудування стоять завдання:

- прискорити темпи створення та освоєння нової техніки, покращити її якісні характеристики та конкурентноздатність;

- підвищити фондовіддачу;

- підвищити продуктивність праці за рахунок досконалої її організації, механізації та автоматизації праці;

- знизити матеріало- та енергомісткість продукції;

- знизити собівартість і підвищити рентабельність виробництва та машин;

- забезпечити короткі терміни технічного переозброєння, реконструкції підприємств тощо.

У поняття “організація виробництва” обов’язково входять нас­тупні функціональні види діяльності:

- створення та освоєння нової техніки;

- вибір основних виробничих процесів та побудова їх в просторі і часі;

- технічне обслуговування основних виробничих процесів;

- наукова організація праці;

- планування виробництва.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑