14.5 .Зміст і порядок укладення кол договору ,контроль за виконанням.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх ком­петенції.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

4зміни в організації виробництва і праці;

4забезпечення продуктивної зайнятості;

4нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

4встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

4участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

4режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

4умов і охорони праці;

4забезпеченая житлово-побутового, культурного, медичного обслуго­вування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

4гарантія діяльності профспілкових чи інших представницьких ор­ганізацій трудящих;

4умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжква-ліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чин­ним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємств. Положення генеральної, галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебу­вають у сфері дії сторін, які-підписали угоду.

Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі, угоді.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Колективний договір, угода зберігають чинність у випадку зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір, угода.

Контроль за виконанням кол.договору ,угоди проводяться безпосередньо сторонами ,що їх уклали ,чи уповноваженими ними представниками.

У разі здійснення контролю сторони зобов'язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.

Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно у строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх вик-онан пя.

На осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання по колективному договору, угоді, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

За вимогою профспілок, іншого уповноваженого трудовим колекти­вом органу, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вжити за­ходів, передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушу­ються чи не виконуються зобов'язання по колективному договору, угоді.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑