14.4 Колективний договор як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників організації.

Колективний договір, угода.

Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законо­давства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробни­чих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів тру­дящих, власників та уповноважених ними органів.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, ор­ганізаціях  незалежно від форм власності і господарю­вання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.

Угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом з однієї сторони і однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органа­ми, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обрани­ми і уповноваженими трудовим колективом.

У разі, коли інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси власника або уповноваженого ним органу не можуть пред­ставляти особи, які е членами виборного органу цієї профспілки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑