5. СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПРАЦІ.

 

Умови праці представляють собою сукупність елементів виробничого середовища , які впливають на здоров”я і працездатність людини, задоволеність працею а тому й на її результативність. До соціально психологічних умов праці відносяться моральний клімат в колективі, характер взаємовідносин між його членами , високий рівень міжособових та міжгрупових зв"я”ків, соціальна захищеність , соціальна інфраструктура, соц. страхування , соц гарантії персоналу, час відпочинку і ін. Сумарним ефектом взаємодії багатьох факторів соц- психол сфери є  соц – психол клімат. Він проявляється в трудовій мотивації.спілкуванні працівників, їх міжособових стосунків. Нормальна атмосфера цих відносин дає можливість кожному співробітнику почувати себе соц захищеним  , забезпечує його інтерес до праці і необхідний психологічний настрій, побуджує до справедливої оцінки досягнень і невдач як власних так і колег , організації в цілому. В структурі соц психологічного клімату колективу взаємодіють три основних компоненти : психологічна сумісність працівників , їх соціальний оптимізм , моральна вихованість. Соц- психол умови праці стимулюють робітника, визивають у нього напругу сил чиспад енергії, зацікавленість у справах чи байдужість, трудовий ентузіазм чи апатію. Забезпечення позитивних соц – псих умов залежить від  ефективного процесу неформальної комунікації – контакти працівників між собою , що не мають безпосереднього відношення їх до виконуваних завдань. Особливістю нефрмальної комунікації є те , що  вона пронизує всі ієрархічні рівні і байдужа до організаційної структури. Основним методом неформального спілкування є передача устних повідомлень. Підвищення якості неформальної комунікації є важливим  завданням , що передбачає подолання комунікаційних бар”єрів: розбіжностей в прийнятті, рівня семантики, суб”єктивної оцінки, відсутності навиків комунікації, культурних відмінностей.

Кожна людина за ієрархією потреб Маслоу  має соц потреби: нормальні соц – психол умови праці  повинні забезпечувати приналежність до близької по духу групи, контакт з оточуючими. Ці потреби дозволяє реалізувати перебування в колективі. Саме через колектив відбувається соціалізація особистості, самореалізація працівників. Важливими складовими забезпечення нормальних соц – психол умов є управління конфліктами та стресами. Методи управління конфліктом включають :  методи впливу на окрему особистість ,  методи по усуненню організаційних конфліктів ,  стилі поведінки в конфлікті, переговори, відповідні агресивні дії. Лише за умови ефективного управління конфліктами можливо забезпечитит високий соц – психол клімат в організації. Хороші соц – психол умови праці означають високий рівень етики ділових відносин. Забезпечення високих соц – психол умов праці призводить до підвищення її реж\зультативностві , а отже до підвищ економічних прибутків організації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑