ТЕМА 19. деякі особливості вживання прийменників.

Досить часто елементом конструкцій, складові яких пов’язані керуванням, є прийменник.

Звернемо увагу на основні правила використання прийменників у словосполученнях та реченнях.

1.У більшості випадків вибір прийменника визначається традицією, наприклад: їхати на Кавказ - їхати у Крим; відпочивати у санаторії - відпочивати на туристичній базі, у вихідні - на цьому тижні...

 Досить часто у мовленні зустрічаються неправильні прийменникові конструкції, як от: вітер п’ять метрів на секунду (норм. вітер п’ять метрів за секунду), враження про виставу (враження від вистави), застерігаючи про небезпеку (застерігати від небезпеки), знатися в кулінарії (знатися на кулінарії).

2. Вживаючи прийменники, важливо враховувати їх стилістичну характеристику. Так, прийменники внаслідок, у зв’язку з, згідно з, відповідно до, у справі, у питанні, по лінії властиві діловому мовленню, сфера функціонування прийменників проміж, побіч, насупроти, попри обмежена розмовною мовою.

3. Поширеною помилкою є вживання прийменникових конструкцій замість безприйменникових і навпаки: зрікатися від ідеалів (замість зрікатися ідеалів), відступатися ідеалів (замість відступатися від ідеалів), користуватися з фотоапаратом (замість користуватися фотоапаратом), оплатити за проїзд (замість оплатити проїзд), приурочувати відкриттю (замість приурочувати до відкриття), не поступитися за красою (замість не поступатися красою) тощо.

4. Іноді в прийменникових конструкціях іменник ставиться у неправильному відмінку. Найчастіше порушується характер керування при прийменниках, що вимагають давального відмінка: всупереч проблем (замість всупереч проблемам), завдяки тренування (замість завдяки тренуванню), наперекір рішень (замість наперекір рішенням).

5. Недоліком є нагромадження у вузькому контексті однакових прийменників, як-от: На наступному тижні на честь свята на сценах театрів, на відкритих майданчиках, на Центральному стадіоні відбудуться найрізноманітніші концерти, на які ми запрошуємо киян і гостей столиці.

СИНОНІМІЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

1.Прийменники, що передають відношення мети.

Відношення мети виражають прийменники для, з метою, на предмет, задля, заради, ради, в ім’я.

 Нейтральний прийменник для є домінантою цього синонімічного ряду, він уживається в усіх стилях мовлення.

 Прийменник з метою має відтінок книжності і використовується у науковому стилі.

 Для офіційно-ділового мовлення характерний прийменник на предмет.

 Прийменники задля, заради, в ім’я, в інтересах реалізують відтінок присвяти, що обов’язково повинно враховуватись при їх використанні.

Із словом заходи на позначення мети вживаються прийменники щодо, до, для. Найширше використовуються конструкції з прийменниками щодо, до: заходи щодо зміцнення дисципліни, заходи до поліпшення умов праці. Сполучення іменника заходи з прийменником по: (заходи по вихованню) не відповідає літературній нормі.

2.Прийменники, що виражають причинові відношення

Прийменник завдяки містить вказівку на причину, яка сприяє здійсненню чогось, прийменник через вказує на причину, що заважає здійсненню чогось. Отже слід говорити: виконав завдання завдяки твоїй допомозі, зробив помилку через неуважність.

Деякі іменники вживаються з прийменниками від, з: кричати від (з) болю, плакати від (з) радості, підскочити від (з) несподіванки тощо.

ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

ТА ЇХ УКРАЇНСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ

1.Найчастіше трапляються помилки у перекладах з російської мови конструкцій з прийменником по. В окремих значеннях цей прийменник має в українській мові різні відповідники. При перекладі деяких російських словосполучень українською мовою прийменник випускається. Наведемо російські конструкції з прийменником по та їх російські відповідники:

Позначення шляху руху, або місця, де

відбувається дія

бегать по стадиону бігати по стадіону

идти по тропинке йти по стежці (стежкою)

подниматься по підніматися по сходах

лестнице (сходами)

гулять по городу гуляти по місту

Позначення напрямку

идти по ветру йти за вітром

плыть по течению пливти за течією

Позначення способу називання

называть по фамилии називати на прізвище

называть по имени и називати на ім’я і

отчеству по батькові

Позначення причини

отпуск по болезни відпустка через хворобу

по ошибке через помилку

по недоразумению через (з) непорозуміння

по случаю з нагоди

по вашей вине з вашої вини

по счастливой завдяки щасливому

случайности випадку

Позначення часу

по выходным дням у вихідні дні (вихідними днями)

по праздникам у (на) свята (святами)

по вечерам вечорами

по целым дням цілими днями

Позначення мети, призначення

вызвать по делам викликати у службових

службы справах

комиссия по состав- комісія для складання

лению резолюции резолюції

ателье по обслужи- ательє для обслуговування

ванию фотолюбителей фотолюбителів

метоприятия по заходи щодо (до, для)покращення

улучшению біта побуту

Позначення кількості

по чайной ложке по чайній ложці

по 5 литров по 5 літрів

Позначення понять, що окреслюють певне коло

знань, галузь науки, діяльності, спеціальності тощо

агент по снабжению агент з постачання

инспектор по технике інспектор з техніки

безопасности безпеки

специалист по микро- фахівець з (у галузі) мікро-

биологии біології

чемпион по теннису чемпіон з тенісу

работать по техни- працювати в галузі

ческой части техніки

дежурный по этажу черговий по поверху

приказ по армии наказ по армії

занятия по психологии заняття з психології

учебник по химии підручник з хімії

Позначення спорідненості, близькості

тетя по матери тітка по матері

знакомый по институту знайомий по інституту

Позначення якості, властивості, відношення

важный по значению важливий за значенням

добрый по натуре добрий за значенням

большой по объему великий за обсягом

необычный по вкусу незвичайній на смак

по единой форме за єдиною формою

старший по возрасту старший за віком (старшого віку)

по прибытии поезда після прибуття поїзда

по истечении срока після закінчення строку

послать по почте послати по пошті (поштою)

сообщить по телефону повідомити по телефону (телетелефоном)

Позначення відповідності

по инициативе за ініціативою (згідно з ініціативою)

по приказу за наказом (згідно з наказом)

по поручению за дорученням

по заказу на замовлення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑