Тема 1.4. Сучасна система бухгалтерського обліку в Україні і характеристика її елементів

Cучасна система бухгалтерського обліку в Україні орієнтована на:

- міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які містять опис загальних привил оцінки і подання інформації у фінансових звітах;

- Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 291 є законодавчим актом, яким визначені правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку в Україні, орієнтовані на МСБО;

- положення (стандарт) бухгалтерсько­го обліку;

Як відмічено в згаданому Законі, національне положення (стандарт) бухгалтерсько­го обліку - нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає прин­ципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам. П(С)БО можна умовно класифікувати наступним чином (таблиця 1).

- План рахунків бухгалтерського обліку – систематизований перелік інформаційних ознак відображення господарської діяльності суб’єкта господарювання. З його змістом та принципами побудови познайомимося при вивченні теми “Рахунки бухгалтерського обліку”, оскільки рахунки є способом поточного відображення і економічного групування облікової інформації.

Таблиця 1. Групування П(С)БО за призначенням

Призначення

Перелік П(С)БО

1

Формування фінансової звітності

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 “Баланс”, П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”, П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”, П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, П(С)БО 20 “Консолідовані фінансові звіти”, П(С)БО 25 “Фінансовій звіт суб’єкта малого підприємництва”

2

Визнання та оцінка активів і зобов’язань

П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, П(С)БО 11 “Зобов’язання”

3

Визначення доходів та витрат

П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 15 “Витрати”

4

Формування податку на прибуток, фінансових активів та фінансових інструментів, відображення впливу зміни валютних курсів, цін та інфляції

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, П(С)БО 14 “Оренда”, П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, П(С)БО 21 “Вплив зміни валютних курсів”, П(С)БО 22 “Вплив зміни цін та інфляції”, П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”

 

- Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, ре­зультати діяльності та рух грошових коштів підприєм­ства за звітний період. Вона регулюється відповідними П(С)БО і включає певні компоненти, що мають цільове призначення (таблиця 2).

Таблиця 2. Компоненти фінансової звітності та їх призначення

Компоненти звітності

Призначення

П(С)БО, що регулює компоненти звітності

Баланс

Надання інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату

П(С)БО 2 “Баланс”

Звіт про фінансові результати

Надання інформації про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”

Звіт про рух грошових коштів

Надання інформації про надходження і вибуття грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства протягом звітного періоду

П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”

Звіт про власний капітал

Надання інформації про зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду

П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”

Примітки до фінансових звітів

Виклад облікової політики та пояснення інформації, наведеної у відповідних фінансових звітах

П(С)БО 2-5 та П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

 

Таким чином, сучасна система бухгалтерського обліку в Україні ґрунтується на МСБО та регулюється вітчизняним чинним законодавством і нормативними актами П(С)БО.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑