Тема 1.5. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві визначені Законом про бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Вони ж несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звіт­ності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Для забезпечення ведення бухгалтерського облі­ку підприємство самостійно обирає форми його орга­нізації:

- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з голов­ним бухгалтером;

- користування послугами спеціаліста з бухгалтер­ського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудитор­ською фірмою;

- самостійне ведення бухгалтерського обліку та скла­дання звітності безпосередньо власником або керів­ником підприємства. Остання форма організації бухгалтер­ського обліку не може застосовуватися на підприєм­ствах, звітність яких повинна оприлюднюватися

Підприємство самостійно:

- визначає облікову політику підприємства;

- обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення Інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з ураху­ванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

- розробляє систему І форми внутрішньогосподар­ського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

- затверджує правила документообороту і техноло­гію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

- може виділяти на окремий баланс філії, представ­ництва. відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступ­ним включенням їх показників до фінансової звітнос­ті підприємства.

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтер­ського обліку, забезпечити неухильне виконання всі­ма підрозділами, службами та працівниками, причет­ними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (далі — бухгалтер):

- забезпечує дотримання на підприємстві встанов­лених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

- організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відок­ремлених підрозділах підприємства.

Відповідальність за бухгалтерський облік гос­подарських операцій, пов'язаних з ліквідацією під­приємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавст­ва.

Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів, що використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації.

Перелік документів повинен бути затверджений в наказі або розпорядженні керівника підприємства про облікову політику і може включати:

· робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку у відповідності до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;

· форми первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

· порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань;

· методи оцінки активів та зобов'язань;

· правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

· порядок контролю за господарськими операціями;

· інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑