Тема 4.2. Будова рахунків бухгалтерського обліку: дебет і кредит, показники рахунків: сальдо (залишки) і обороти (дебетовий, кредитовий)

Рахунок вважається основною одиницею збереження інформації в бухгалтерському обліку. Більше того, рахунок – це стандартизований формат, який використовується для збору інформації про кожен елемент бухгалтерського обліку з метою:

а) полегшити підготовку фінансової звітності;

б) забезпечити безперервну перевірку точності запису господарських операцій.

Рахунок створено так, що всі збільшення вносять в одну його сторону, а зменшення – в протилежну.

Рахунки будують так, щоб дати необхідну характеристику окремих господарських процесів, а також змін в складі активів, зобов’язань, власного капіталу під впливом операцій. Господарські операції, незалежно від їх економічного змісту, завжди викликають збільшення або зменшення окремих видів активів, зобов’язань, власного капіталу.

Для забезпечення роздільного обліку збільшення і зменшення об’єктів, які знаходять відображення на рахунках бухгалтерського обліку, останні прийнято ділити на дві частини. За будовою рахунок є двохсторонньою таблицею, в якій ліву частину умовно називають „дебет”, а праву – „кредит”.

Термін „дебет”, походить латинського слова „debet”, що означає „винен”, а „кредит” – від латинського слова „credit”, що означає „вірить”.

Для кожного виду активів, зобов’язань, власного капіталу відкривається окремий рахунок.

Рахунок включає три елементи:

1) назву, що відображає об’єкт, інформація про який фіксується на рахунку;

2) ліву частину – дебет, визначає назву лівої сторони рахунку;

3) праву частину – кредит, що вказує на назву правої сторони рахунку.

Модель рахунку має наступний вигляд

Дебет Назва рахунку Кредит

Ліва частина Права частина

Рис.4.4.2.1. Формат рахунку бухгалтерського обліку

Запис з лівої сторони є дебетуванням рахунку, з правої – кредитуванням. Рахунки характеризуються показниками:

- сальдо або залишками, що характеризують величину об’єкта бухгалтерського обліку на певну дату. Відповідно розрізняють сальдо на початок та кінець облікового періоду;

- оборотами – підсумками сум, внесених у кожну із частин рахунків (окремо) протягом облікового періоду, не враховуючи сальдо; відповідно до чого має місце дебетовий і кредитовий оборот за кожним рахунком.

Для забезпечення контролю за господарською діяльністю підприємства важливо мати відомості не лише про активи, власний капітал та зобов’язання, але й обсяг господарських операцій, що здійснені підприємством за звітний період. Тому періодично, як правило, на кінець звітного періоду підводять підсумки записів операцій по дебету і кредиту рахунків, які називаються оборотами по рахунках.

Підсумок дебетових записів, тобто визначених по дебету рахунка, називається дебетовим оборотом, а підсумок кредитових записів, тобто визначених по кредиту рахунка – кредитовим. Обороти по дебету і кредиту рахунків показують рух окремих видів активів, власного капіталу та зобов’язань за певний період.

Щоб мати повну уяву про кожний вид активів, зобов’язань, власного капіталу, на рахунках показують початковий розмір об’єкту, що підлягає обліку і називається початковим залишком по рахунку, або початковим сальдо.

Потім на рахунках реєструють всі зміни активів, зобов’язань, власного капіталу, тобто записують господарські операції. При цьому збільшення показують в одній частині, зменшення – в другій.

Маючи дані про початковий розмір об’єкту, що підлягає обліку, і зміни протягом звітного періоду, визначають його розмір на кінець звітного періоду.

Після запису операцій на рахунках необхідно визначити стан активів, власного капіталу та зобов’язань на кінець звітного періоду, тобто встановити кінцеві залишки (сальдо) по рахунках. Кінцевий залишок (сальдо) виводиться, виходячи з початкового залишку і оборотів по рахунках.

В активних рахунках до початкового сальдо додається дебетовий оборот (збільшення активів) і від одержаного результату віднімається кредитовий оборот (зменшення активів).

В пасивних рахунках до початкового кредитового сальдо додається кредитовий оборот і з одержаної суми віднімається дебетовий оборот.

Як видно, в активних рахунках кінцеве сальдо, як і початкове, може бути лише дебетовим і показує наявність відповідного активу на певну дату.

В активних рахунках можуть бути випадки, коли:

1) дебет більше кредиту. В цьому випадку різниця між ними показує кінцеве дебетове сальдо (наявність активів);

2) дебет дорівнює кредиту. В цьому випадку кінцевого сальдо не буде і рахунок вважається закритим.

В пасивних рахунках кінцеве сальдо, як і початкове може бути лише кредитовим і показує наявність власного капіталу та зобов’язань на відповідну дату.

В пасивних рахунках можуть бути випадки коли:

1) кредит більше дебету. В цьому випадку різниця між ними показує кінцеве кредитове сальдо;

2) кредит дорівнює дебету. В цьому випадку кінцевого сальдо не буде і рахунок вважається закритим.

3) Оскільки кожна операція в однаковій сумі була записана по дебету одного і кредиту іншого рахунка, то суми оборотів по дебету всіх рахунків повинні бути рівні сумі оборотів по кредиту всіх рахунків. Відсутність такої рівності свідчить про допущену помилку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑