Тема 5.3. Класифікація бухгалтерських документів

Бухгалтерські документи незалежно від їх носія класи­фікуються за різними ознаками:

1) за призначенням;

2) за харак­тером задокументованих операцій;

3) за порядком складання;

4) за способом використання;

5) за місцем складання;

6) за кількістю відображуваних об’єктів;

7) за способом викладення інформації;

8) за розміщенням реквізитів;

9) за видом носія облікової інформації.

За призначенням документи поділяються на:

· Розпорядні— документи, в яких міститься розпорядження (наказ) на виконання певної господарської операції (наказ про звільнення працівника з роботи, платіжне доручення банку на перерахування грошових коштів з розрахункового рахунка підприємства іншому підприємству).

· Виконавчі – документи, які підтверджують факт здійснення господарської операції. (прибутковий ордер підтверджує факт оприбуткування матеріалів на складі).

· Бухгалтерського оформлення – документи, що складаються на основі виконавчих та розпорядних документів (довідки, групувальні відомості, картки тощо).

· Комбіновані - документи, які поєднують функції перелічених вище документів. (видатковий касовий ордер, в якому міститься розпорядження розпорядника грошових коштів про видачу коштів та підтвердження про їх фактичну видачу та отримання).

За характером задокументованих операцій документи поді­ляють на:

· Грошові - документи оформлення операцій, пов'язані з грошовими коштами. (платіжні доручення, прибутковий касовий ордер, банківські чеки тощо).

· Матеріальні - документи оформлення руху матеріаль­них цінностей (прибутковий ордер, лімітна картка тощо).

· Розрахункові — документи оформлення розрахунків між підприємствами, орга­нізаціями та особами (платіжне доручення).

За порядком складання документів розрізняють:

· Первинні – документи, які містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;

· Зведені - ті, які складаються способом узагальнення (зве­дення) даних за первинними документами (наприклад, авансовий звіт, що складається на основі додатків до нього - проїзних документів; квитанцій або рахунків за проживання у готелі тощо). Зведені облікові документи можуть складатися на підставі первин­них документів для контролю та впорядкування оброблення даних (Закон).

За способом використання в складі документів виділяють:

· Разові, які складаються на кожну господарську опе­рацію (прибутковий касовий ордер);

· Накопичувані, де відображається ряд однорід­них господарських операцій по мірі їх здійснення, тобто документи використовуються багаторазово (особиста картка працівника по заробітній платі використовується впродовж календарного року, а лімітно-забірна картка видачі матеріалів зі складу у виробництво, — одного місяця).

За місцем складання документи поділяють на:

· Внутрішні, що складаються на тому підприємстві, де здійснилась господарська операція (прибутковий касовий ордер).

· Зовнішні, які надходять від інших підприємств (рахунок на оплату продукції від постачальника).

За кількістю відображуваних об’єктів документи поділяються на

· однопозиційні, які відображають один об'єкт обліку (за видатковим касовим ордером виплата проводиться одній особі)

· багатопозиційні, які відображають декілька об'єктів обліку (за відомістю на видачу зарплати виплати проводяться багатьом особам).

За способом викладення інформації документи бувають:

· з високим рівнем стандартизації (стандартні) – документи, однакові за розміром та за затвердженою типовою (уніфікованою) формою;

· з низьким рівнем стандартизації (нестандартні) – документи, що відрізняються за розміром та довільної форми.

За розміщенням реквізитів в документах розрізняють такі їх форми:

· анкетні — в одній зоні (ліворуч) в документі розташований реквізит-ознака, а в другій — реквізит-підстава, причому реквізити роз­міщені у вертикальній послідовності: один за одним;

· зональні — в документі виділяються вертикальні та горизонтальні зони розміщення реквізитів;

· табличні — реквізити в документі розміщуються у вигляді таблиці;

· комбіновані —- поєднують елементи перелічених вище форм.

За видом носія облікової інформації і способом зберігання документи поділяються на:

· складені вручну і зберігаються на паперових носіях;

· складені та зберігаються на машин­них носіях.

В останньому випадку підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити копії документів на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських опера цій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених зако­нами (Положення № 88, пп 2.3).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑