Тема 1.3. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні

Бухгалтерський облік в Україні є об’єктом регулювання з сторони держави.

Правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку в Україні визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 291 Він поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

· створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'яз­ковими для всіх підприємств та гарантують і захища­ють інтереси користувачів;

· удосконалення бухгалтерського обліку та фінансо­вої звітності.

Регулювання питань методології бухгалтер­ського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує на­ціональні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звіт­ності. Міністерства, інші центральні органи виконав­чої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі П(С)БО методичні рекомендації щодо їх застосування.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до чинного законодавства встановлю­ється:

· в банках - Національним банком України;

· в бюджетних уста­новах (щодо виконання бюд­жетів та обліку госпрозрахункових операцій) - Державним казначейством Украї­ни.

Тому можна, власне, говорити про три системи обліку в Україні для:

1) суб’єктів господарювання (крім банків, бюджетних установ);

2) банків;

3) бюджетних установ.

Форми фінансової звітності підприємств, установ і банків погоджуються з Державним комітетом статистики України.

При Міністерстві фінансів України як дорадчий орган діє Методологічна рада з бухгалтерського обліку, яка утворюється з висококваліфікованих науковців, спе­ціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, представників гро­мадських організацій бухгалтерів та аудиторів Украї­ни, з метою:

· організації розробки та розгляду проектів національ­них П(С)БО, інших нормативно-правових актів щодо ведення бух­галтерського обліку та складання фінансової звітнос­ті;

· удосконалення організаційних форм і методів бух­галтерського обліку в Україні;

· методологічного забезпечення впровадження су­часної технології збору та обробки обліково-економічної інформації;

· розробки рекомендацій щодо вдосконалення сис­теми підготовки, перепідготовки та підвищення ква­ліфікації бухгалтерів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑