Тема 9.5. Звіт про рух грошових коштів за П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” мета; прямий та непрямий метод визнання змін в грошових коштах.

Відповідно до П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" та згідно із Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємств" метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

У процесі діяльності на підприємстві відбувається кругообіг грошових коштів і за їх результатом в Балансі фіксується лише кількість цих активів на початок та кінець звітного періоду, з чого можна визначити тільки величину їх зміни – збільшення або зменшення, яке відбулося протягом цього періоду. Баланс не лає інформації про причини, що викликали цю зміну.

Звіт про фінансові результати показує лише суму нарахованих доходів, витрат та прибутку визначених протягом звітного періоду, але не дає інформації про джерела надходження та напрямки видатку грошових коштів.

В той же час користувачів цікавить новий аспект проблеми відносно грошових коштів, а саме: що було основним джерелом надходження грошових коштів; чи дає основна діяльність основне надходження грошових коштів або підприємство було вимушено шукати інші джерела надходження грошових коштів від продажу необоротних активів, отримування позик; чи направлялися кошти на розвиток бізнесу або на погашення боргів?

Звіт про рух грошових коштів дає можливість відповісти на всі ці питання, тому що в ньому розкриваються джерела надходження та видатку грошових коштів у розрізах видів господарської діяльності.

Грошові потоки від операційної діяльності включають:

· надходження від продажу основної та допоміжної продукції (товарів, послуг), включаючи грошові кошти в складі суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів, що включені до ціни її продажу;

· надходження грошових коштів від здачі майна в оренду;

· видаток грошових коштів на закупівлю сировини (товарів, робіт, послуг);

· виплати на погашення іншої кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю;

· виплати за розрахунками з персоналом;

· виплати відсотків за користування банківськими кредитами;

· виплати за податками та зборами та інші виплати.

Грошові потоки від інвестиційної діяльності включають:

· надходження грошових коштів від реалізації акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, від отримання дивідендів від інших підприємств, отриманих раніше наданих іншим підприємствам позик та від інших операцій;

· видаток грошових коштів внаслідок придбання акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, надання позик іншим підприємствам

Грошові потоки від фінансової діяльності включають:

· надходження грошових коштів від продажу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, надходжень у вигляді внесків або додаткових внесків до статутного капіталу, отримання банківських кредитів;

· видаток грошових коштів внаслідок викупу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, повернення раніше отриманих банківських кредитів, сплати дивідендів та внаслідок інших операцій.

Загальний прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, який відображається у Звіті про фінансові результати, може складатись із прибутків (збитків) від усіх видів звичайної діяльності. Тому для обчислення прибутку (збитку) від операційної діяльності даний прибуток слід коригувати на величину прибутків (збитків) від інвестиційної та фінансової діяльності.

Існує декілька методів складання Звіту в частині операційної діяльності:

простий;

за допомогою простої робочої таблиці;

за допомогою Т-подібної таблиці.

При здійсненні інвестиційної та фінансової діяльності до ціни продажу можуть бути включені суми непрямих податків та зборів. Такі суми повинні були б відображені в складі надходження грошових коштів від відповідного виду діяльності. Оскільки податки сплачуються загальною сумою та досить важко віднести їх до конкретного виду діяльності, зазначені податки відображаються у Звіті у складі операційної діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑