9.3.2 Пасив

По статті "Статутний капітал" відбиває сума внесків засновників (учасників), зафіксована в статутних документах. Ця рядок заповнюється виходячи із сальдо по рахунку 40 "Статутний фонд"

Рядки Балансу "Додатковий капітал", "Резервний капітал" заповнюються за даними рахунків 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", а також субрахунків 491 "Резерви незароблених премій", 492 "Резерви збитків”. При цьому під додатковим капіталом розуміється сума дооцінки необоротних активів, вартість безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів, а також сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого суспільства, союзів і інших організацій.

Нерозподілений прибуток і непокриті збитки відбивають у відповідному рядку пасиву Балансу і враховуються на відповідних рахунках. Непокриті збитки записуються в дужках і віднімаються при визначенні підсумку власного капіталу. Неоплаченим капіталом є сума заборгованості власників (учасників) по внесках у статутний фонд. У рядку Балансу 360 "Неоплачений капітал" приводиться (у дужках) саме ця

сума, що враховується на рахунку 46 "Неоплачений капітал" .

У складі забезпечення майбутніх витрат і платежів відбивають суми забезпечення для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на оплату майбутніх відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань і т.п.), а також залишки засобів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету й інших джерел.

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" і 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

У статті "Довгострокові зобов'язання" показуються суми заборгованості підприємства банкам за отримані від них позички, що не є поточними зобов'язаннями, сума довгострокової заборгованості підприємства по зобов'язаннях щодо залучення позичкових засобів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, і по інших довгострокових зобов'язаннях. Такі дані можна узяти з залишків на рахунках 50 "Довгострокові позички", 53 "Довгострокові зобов'язання по оренді", 55 "Інші довгострокові зобов'язання", 92 "Довгострокові кредити банку", 95 "Інші позикові засоби" у частині відстрочених платежів у бюджет і державні цільові фонди і орендного кредиту).

Переходячи до аналізу четвертого розділу пасиву Балансу - "Поточні зобов'язання", - відзначимо, що в рядку "Короткострокові позички банків" відбивають отримані підприємством від банків короткострокові позички з обліком належних на кінець періоду до сплати відсотків за їх використання. Такі суми враховуються на рахунку 60 "Короткострокові позички

У статті "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях" приводяться суми зобов'язань, що утворилися як довгострокові, але з дати Балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців. Рядок заповнюється за даними рахунка 61 "Поточна заборгованість по довгостроковим зобов'язанням".

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відбиває сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відбиває заборгованість постачальникам по невідфактурованих постачаннях і розрахунки надлишків товарно-матеріальних цінностей, що встановлені при їхньому прийнятті. Кредитове сальдо рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані", а також субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" і ін. відбиває саме по цьому рядку.

Заповнення рядків "Поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом, по страхуванню, по оплаті праці" не повинне викликати особливих утруднень. У ці рядки переносяться кредитові залишки з рахунків 641 "Розрахунки по податках", 65 "Розрахунки по страхуванню", 66 "Розрахунки по оплаті праці".

Суми зобов'язань, що не ввійшли в інші статті, приведені в розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість по отриманим авансам (кредит субрахунку 681 "Розрахунки по авансах отриманим"), заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку (кредитове сальдо рахунка 67 "Розрахунки з учасниками") і заборгованість зв'язаним сторонам, відбивають у статті "Інші поточні зобов'язання".

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попереднього звітного періодів, що відносяться до наступних звітних періодів, відбивані на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑