9.3.1 Актив

В актив нового Балансу відповідно до вимог П(С)БО входять тільки ті необоротні й оборотні активи і витрати майбутніх періодів, що можуть бути визнані такими. Наприклад, вартість нематеріальних активів, що не відповідають критеріям, обговореним у п. 6 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. N 242 (далі - П(С)БО 8) (прикладом може бути застаріла бухгалтерська програма, що в даний момент не може використовуватися на підприємстві внаслідок прискорення науково-технічного прогресу), може бути списана на витрати звітного періоду (згідно п. 8 П(С)БУ 8) і відповідно в актив Балансу не потрапить; запаси, що не відповідають вимогам п. 5 П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. N 246 (далі - П(С)БО 9) (наприклад, застаріли або прийшли в непридатність), відбивають по чистої вартості реалізації (ринкової вартості), а різниця між первісною вартістю і чистою вартістю реалізації списується на витрати звітного періоду (згідно п. 27 П(С)БО 9). У такий спосіб в актив Балансу потрапить тільки ринкова вартість таких запасів (якщо же чиста вартість реалізації дорівнює нулю, а таке цілком можливо, те в актив Балансу такі запаси не потраплять узагалі). В остаточному підсумку такі суми будуть включені в рядок 350 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" пасиву Балансу.

Переходячи безпосередньо до аналізу активу Балансу, відзначимо, що рядок 020 "Незавершене будівництво відбиває вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій. Дані для заповнення цього рядка можна взяти по залишках, що числиться на рахунках 151 "Капітальне будівництво", 152 "Придбання (виготовлення) основних фондів"

У першому розділі активу Балансу "Необоротні активи" стаття, що характеризує наявність і амортизацію, основних засобів нематеріальних активів. Дані про них відбивають по рядку "Основні засобу". Також по цьому рядку показується вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, що включаються до складу основних засобів, і вартість інших необоротних матеріальних активів. Дані про первісної вартості об'єктів можна взяти з залишків, що враховуються на рахунках 10 "Основні засоби", 12 "Нематеріальні активи", 11 "Інші необоротні матеріальні активи". Знос по цим об'єктам визначається на підставі сальдо рахунка 13 "Знос необоротних активів". У підсумок Балансу входить тільки залишкова вартість об'єктів необоротних активів, обумовлена як різниця між первісної вартістю і зносом. Особливістю форми N 1 є також те, що в статті "Довгострокові фінансові інвестиції" виділяються окремими рядками фінансові інвестиції, що враховуються методом участі в капіталі. У цей рядок не потраплять фінансові інвестиції на термін більш одного року, а також всі інші фінансові інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час. Дані для заповнення цього рядка визначаються на підставі сальдо рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" Суми інших необоротних активів, що не можуть бути включені

у перераховані вище статті Балансу, враховуються по статті "Інші необоротні активи". Залишки по рахунку 18 "Інші необоротні активи" цілком переносяться в цей рядок.

Що стосується відстрочених податкових активів (відстрочених податкових зобов'язань), це стосується тільки платників податку на прибуток відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. N 283/97-ВР) що зобов’язані розраховувати різницю між "бухгалтерським" і "податковим" податком на прибуток 

Усі виробничі запаси, що враховуються на рахунках бухгалтерського обліку 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати", відбивають по статті "Виробничі запаси". Істотним нововведенням є те, що по цій же статті показуються витрати на незавершене виробництво, тобто залишки по рахунку 23 "Виробництво".

Собівартість виготовленої продукції (сальдо рахунка 26 "Готова продукція"), а також покупна вартість товарів, придбаних для наступного перепродажу (сальдо рахунків 281 "Товари на складі", 282 "Товари в торгівлі", 283 "Товари на комісії", 284 "Тара під товарами"), відбивають по статті "Готова продукція".

Виділена в окремий рядок заборгованість покупців, замовників і інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи і послуги, забезпечена векселями. Їхня вартість не включається в статтю "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги". Особлива увага варто звернути на те, що така заборгованість у підсумок Балансу включається по чистій вартості реалізації, що визначається шляхом виключення з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. Таким чином, у підсумок Балансу по цим рядкам ввійде сума, обумовлена по формулі: сальдо рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" (371 "Розрахунки по виданим авансам") мінус сальдо рахунка 38 "Резерв сумнівних боргів". При цьому варто врахувати залишок по рахунку 34 "Короткострокові векселі отримані".

По рядку "Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом" показується визнана заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів. Якщо сальдо по субрахунках 641 "Розрахунки по податках" і 642 "Розрахунки по обов'язкових платежах" дебетове, те саме воно відіб'ється в цьому рядку. Заборгованість дебіторів, що не включена в перераховані вище статті дебіторської заборгованості і яка відбиває в складі оборотних активів, показується в статті "Інша поточна дебіторська заборгованість". Тут відбиває дебетове сальдо рахунка 65 "Розрахунки по страхуванню", а також субрахунків 163 "Інша дебіторська заборгованість", 377 "Розрахунки з іншими дебіторами", 682 "Внутрішні розрахунки", 374 "Розрахунки по претензіях", 661 "Розрахунки по заробітної платі", 372 "Розрахунки з підзвітними особами", 375 "Розрахунки по відшкодуванню заподіяних збитків" і т.п.

По рядку "Поточні фінансові інвестиції" показуються фінансові інвестиції на термін не більш одного року, що можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент часу (крім інвестицій, не є еквівалентами коштів). Такі інвестиції відбивають на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" (у старому Плані рахунків йому відповідає рахунок 58 "Фінансові вкладення" у частині поточних інвестицій).

Грошові кошти в касі, а також на поточним і інших банківських рахунках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти цих засобів відбивають по рядку "Грошові кошти" у розрізі засобів у національній і іноземної валюті. Облік таких коштів ведеться на рахунках 30 "Каса", 31 "Рахунка в банках", 33 "Інші грошові кошти". Засобу, що не можна використовувати протягом одного року з дати балансу або в плин операційного циклу, не відбивають у цьому рядку, а входять у склад необоротних активів. Прикладом таких засобів можуть служити депозитні внески в банках.

У статті "Інші оборотні активи" приводяться суми оборотних активів, що не включені в згадані вище статті роздягнула "Оборотні активи".

У складі витрат майбутніх періодів відбивають витрати, що мали місце протягом поточного або попереднього звітного періодів, але відносяться до наступних звітних періодів, тобто суми, відбивані на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑