Тема 4.4. Метод подвійного запису сум господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Кожна господарська операція обумовлює подвійні і рівновеликі зміни активів, власного капіталу та зобов’язань. Такі ж подвійні і рівновеликі зміни відбуваються і при відбитті господарських операцій на рахунках. Це обумовлює необхідність відбиття господарських операцій на рахунках способом подвійного запису, при якому кожна операція записується двічі – на двох (або більше) взаємопов’язаних рахунках.

Ознайомимося з суттю подвійного запису на конкретних прикладах.

З цією метою складемо баланс підприємства, який показує в грошовій оцінці стан активів підприємства, власного капіталу та зобов’язань на певну дату.

 

Основні засоби

800000

Статутний капітал

890000

Виробничі запаси

 50000

Нерозподілений прибуток

 60000

Грошові кошти

200

Кредиторська заборгованість

20000

в т. ч. каса

поточний рахунок

119800

Баланс

970000

Баланс

970000

 

Сума залишків по дебету всіх рахунків, взятих з активу балансу (970000 грн.), дорівнює сумі залишків по кредиту всіх рахунків, взятих з пасиву балансу (970000), і ці суми рівні між собою як підсумки активу й пасиву балансу.

Припустимо, що протягом місяця на підприємстві відбулися такі господарські операції.

1. Одержано з поточного рахунку в касу 100 грн.

Дебет рахунку 301 „Каса в національній валюті”

Кредит рахунку 311 „Поточний рахунок в національній валюті”

2. Придбані виробничі запаси на суму 15800 грн.

Дебет рахунку 20 „Виробничі запаси”

Кредит рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

3. За рахунок позички банку погашена заборгованість постачальникам в сумі 8000 грн.

Дебет рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Кредит рахунку 60 „Короткострокові кредити банків в національній валюті”

4. Відображено витрати на проведення будівництва підрядним способом 70000 грн

Дебет рахунку 15 „Капітальні вкладення”

Кредит рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

5. Оприбутковано основні засоби, що надійшли на підприємство в сумі 70000 грн.

Дебет рахунку 10 „Основні засоби”

Кредит рахунку 15 „Капітальні вкладення”

6. Видано з каси підзвітній особі для різних господарських потреб – 200 грн.

Дебет рахунку 372 „Розрахунки з підзвітними особами”

Кредит рахунку 301 „Каса в національній валюті”

Стан активів та власного капіталу і зобов’язань на цю ж дату в системі рахунків бухгалтерського обліку:

Дебет 10 „Основні засоби” Кредит

С1д 800000

4) 70000

Oд 70000

Oк -

C2д 870000

Дебет 20 „Виробничі запаси Кредит

С1д 50000

2) 15800

Oд 15800

Oк -

C2д= 65800

 Дебет 301 „Каса в національній валюті” Кредит

С1д 200

1) 100

6) 200

Oд 100

Oк 200

C2д= 100

 Дебет 311 „Поточні рахунки в національній валюті” Кредит

С1д 119800

1) 100

Oд -

Oк 100

C2д= 119700

 Дебет 15 „Капітальні інвестиції” Кредит

С1д -

4) 70000

5) 70000

Oд 70000

Oк 70000

C2д= -

 Дебет 372 „Розрахунки з підзвітними особами” Кредит

С1д -

6)200

6

Oд 200

Oк -

C2д= 200

Дебет 40 „Статутний капітал” Кредит

C1к 8900000

Oд -

Oк -

C2к= 890000

Дебет 441 „Нерозподілений прибуток Кредит

C1к 50000

Oд -

Oк -

C2к= 50000

Дебет 631„Розрахунки з вітчизняними постачальниками” Кредит

C1к 20000

3) 8000

2) 15800

5) 70000

Oд 8000

Oк 85800

C2к= 109800

Дебет 601”Короткострокові кредити банків в національній валюті Кредит

C1к -

3) 8000

Oд -

Oк 8000

C2к= 8000

 

Із розглянутих прикладів видно, що кожна господарська операція для відбиття її в рахунках бухгалтерського обліку записується два рази: в дебет одного рахунка і в кредит іншого на одну і ту ж суму. Таке відображення операці1 в рахунках носить назву подвійного запису.

Подвійний запис являє собою такий спосіб відбиття господарських операцій на рахунках, при якому кожна операція записується в дебеті одного і в кредиті іншого рахунка в однаковій сумі.

Подвійний запис на рахунках є важливим способом методу бухгалтерського обліку. Він забезпечує контроль за правильністю відбиття господарських операцій на рахунках, допомагає виявити помилки в бухгалтерських записах.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑