Тема 3.4. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями

Бухгалтерський баланс є не тільки однією зі складових методу бухгалтерського обліку, а й одним із найважливіших джерел інформації для управління.

Складові (елементи) методу бухгалтерського обліку взаємопов'язані, оскільки вони випливають із форм і методів ведення обліку й контролю та обумовлюються ними.

Система складових методу бухгалтерського обліку формувалась поступово, у міру його розвитку. З виникненням господарського обліку ще в далеку давнину з'явились і паралельно існували перші два облікові засоби: інвентаризація та контокорент.

Примітивна реєстрація фактів господарського життя на папірус і та іншими способами, складання інвентарних списків уже в ті далекі часи уможливлювали контролювання рухомого й нерухомого майна. З пожвавленням господарської діяльності постала потреба в окремих документах, які б виправдовували чи доводили доцільність певної господарської операції. Відтак документація стає обов'язковим елементом методу бухгалтерського обліку.

Величезне значення бухгалтерського балансу не зменшилося протягом усієї історії його існування. Вступний баланс та похідні від нього записи на протилежних сторонах різних рахунків використовувались як вихідна позиція, що й нині залишається визначальною засадою подвійної бухгалтерії. Той факт, що кожна господарська операція відображається двічі, автоматично збільшує пізнавальне та контрольне значення обліку.

Поділ господарських операцій на типи має теоретичне і практичне значення, яке треба враховувати в процесі затвердження форми балансу, визначення його будови та змісту, використання для оцінки фінансового стану й платоспроможності підприємства.

Перший тип господарських операцій стосується тільки активу балансу. Операції цього типу вносять зміни у склад та розміщення необоротних і оборотних активів, витрати майбутніх періодів. При цьому валюта балансу не змінюється. Господарські операції набирають характеру вихідної інформації, що вносить не просто зміни в активи підприємства, а й стає передумовою відповідних змін у складі й розміщенні власного капіталу та зобов'язань.

Усі господарські операції, за винятком операцій, пов'язаних із переміщенням необоротних і оборотних активів від однієї до іншої матеріально відповідальної особи (внутрішнє переміщення), відповідним чином впливають на бухгалтерський баланс. Вони відбуваються всередині кількох статей одного розділу, або двох чи більше статей різних розділів активу балансу.

У рамках першого розділу відбувається близько 12% господарських операцій, у рамках третього окремих операцій, як правило, не буває, бо вони здійснюються у взаємозв'язку з другим розділом. Найбільше господарських операцій першого типу відбувається в другому розділі балансу - до 64%, а в межах першого і другого, другого і третього розділів - до 24%.

Зміни, що відбуваються в складі та розміщенні оборотних активів, пов'язані з господарськими операціями, що охоплюють не тільки наявність та рух запасів, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, коштів, а й основні господарські процеси обліку праці та її оплати, використання засобів праці, придбання (заготівлі) предметів праці та їх споживання, процесів реалізації продукції.

Характерними операціями першого розділу балансу є такі, що їх пов'язано з капітальними інвестиціями. Статті „Капітальні інвестиції” в балансі немає, але є стаття „Незавершене будівництво”, на якій відображають витрати, пов'язані: зі спорудженням і виготовленням основних засобів; транспортуванням, монтажем придбаних об'єктів основних засобів; придбанням нематеріальних активів; створенням програмного забезпечення для власних потреб; модернізацією програмного забезпечення; переведенням молодняку тварин до основного стада.

Названі операції здійснюються в межах першого і другого розділів і їх суми накопичуються в поточному бухгалтерському обліку за відповідними видами витрат, що їх за складання балансу об'єднують і відносять на статтю „Незавершене будівництво”. Але коли відповідні роботи закінчуються, настає процес уведення в експлуатацію необоротних активів, що, у свою чергу, породжує низку господарських операцій, які стосуються вже тільки першого розділу балансу. До таких господарських операцій належать: зарахування збудованих об'єктів до складу основних засобів; списання витрат на транспортування, монтаж із включенням до первісної вартості об'єкта тих основних засобів, які внесено до статутного капіталу; зарахування витрат на транспортування і монтаж безоплатно одержаних основних засобів; зарахування після завершення реконструкції відповідних витрат на збільшення первісної вартості основних засобів. У таких випадках показник статті „Незавершене будівництво” зменшується, а показник первісної вартості нематеріальних активів або первісної вартості основних засобів збільшується на таку ж саму суму.

У першому розділі також відбуваються зміни, пов'язані зі збільшенням статті „Довгострокові фінансові інвестиції” та зменшенням суми статей „Первісна вартість” чи „Залишкова вартість” основних засобів. Такою господарською операцією є передача основних засобів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства.

Насиченим за різноманітністю та кількістю операцій є також і другий розділ балансу. З першим та третім розділами він пов'язаний лише кількома господарськими операціями, а тому зв'язок між другим і першим, другим і третім розділами балансу є досить обмеженим і властивим навіть не кожному підприємству.

Сутність другого розділу балансу найчастіше виражають господарські операції, пов'язані із собівартістю випущеної та відвантаженої готової продукції; одержанням суми відшкодування втрат; зарахуванням на баланс матеріалів, готової продукції, придбаного підприємства; отриманням нарахованих на інвестиції доходів; надходженням коштів від орендарів у погашення заборгованості за майно; відпуском зі складу виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів для власних потреб; списанням прямих і непрямих витрат на виробництво; оприбутковуванням відходів, напівфабрикатів, що надійшли з виробництва; списанням фактичної собівартості непоправного браку; витратами матеріалів, напівфабрикатів на виправлення браку; відшкодуванням утрат від браку; списанням утрат від браку на собівартість продукції; виготовленням та передачею на склад напівфабрикатів; списанням запасів, утрачених унаслідок надзвичайних подій; одержанням коштів у касу від банку на заробітну плату, на видачу підзвітним особам; поверненням коштів із каси в банк, видачею в підзвіт; надходженням коштів з бюджету для відшкодування компенсаційних виплат тощо.

У названих господарських операціях завжди певні статті балансу збільшуються, а інші, пов'язані з ними, - зменшуються. Наприклад, процес випуску готової продукції і передача її на склад спричиняє збільшення суми за статтею „Готова продукція” і зменшення її за статтею „Незавершене виробництво” і т. д.

Другий тип господарських операцій стосується тільки пасиву балансу, вносячи зміни в склад та розміщення власного капіталу й зобов'язань. При цьому валюта балансу не змінюється.

Більшість господарських операцій другого типу веде до зміни статей балансу в межах одного розділу. До таких операцій належать: відображення суми ПДВ у рахунках підрядчиків і проектних організацій; відображення внеску за вартістю, що наведена в засновницьких документах (у цьому разі стаття балансу „Статутний капітал” збільшується, а стаття „Неоплачений капітал” зменшується на таку саму суму); відображення суми зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів у разі переведення їх до складу основних засобів (зменшується „Знос інших необоротних матеріальних активів” і збільшується „Знос основних засобів” - у балансі статтю „Знос” розміщено в активі як таку, що регулює оцінку відповідних цінностей); відображення депонованої заробітної плати (у поточному бухгалтерському обліку зменшується заборгованість із заробітної плати і збільшується сума розрахунків із депонентами - у балансі це відбувається в межах однієї статті „Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці”); збільшення статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної вартості акцій; зменшення статутного капіталу зменшенням номінальної вартості акцій; збільшення статутного капіталу за рахунок обміну облігацій на акції; відрахування до резервного капіталу (сума статті балансу „Резервний капітал” збільшується, а сума нерозподіленого прибутку зменшується за рахунок збільшення суми використаного у звітному періоді прибутку); нарахування сум, пов'язаних з оплатою відпусток (зменшується сума статті балансу ”Забезпечення виплат персоналу” і збільшується сума статей „Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці” та „Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування”); відображення поточної заборгованості за довгостроковими позиками банку (стаття балансу „Довгострокові кредити банків” зменшується, а сума статті „Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями” збільшується); отримання векселів у забезпечення заборгованості постачальникам (сума статті балансу „Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” зменшується, а сума статті „Векселі видані” збільшується).

Третій тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в сторону збільшення, тобто валюта балансу за активом і пасивом збільшується на рівновеликі суми.

Операції третього типу охоплюють різноманітні ситуації і процеси виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства і завжди перебувають у динаміці. Найбільш характерними операціями цього типу є: відображення фактичних витрат на спорудження й виготовлення основних засобів (збільшення сум за статтею „Незавершене будівництво” і за статтями поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці та зі страхування); одержання від засновників об'єктів основних засобів (збільшення вартості за і статтею основних засобів і збільшення суми за статтею „Неоплачений капітал”); придбання за плату виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів (збільшення суми за статтею „Запаси” і суми заборгованості постачальникам та підрядчикам); зарахування на розрахунковий рахунок короткострокових позик банку (збільшення суми за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти” і за статтею „Короткострокові кредити банків”); отримання внесків від акціонерів у формі грошових внесків, матеріалів, нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств, об'єктів незавершеного будівництва (збільшення суми за статтями „Запаси”, „Нематеріальні активи”, „Незавершене будівництво”, „Довгострокові фінансові інвестиції” активу балансу і суми за статтею „Неоплачений капітал” пасиву балансу); отримання довгострокових кредитів банку (збільшення суми за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти” і суми за статтею „Довгострокові кредити банків”) тощо.

Четвертий тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в бік зменшення, тобто валюта балансу одночасно зменшується на рівновеликі суми і за активом, і за пасивом. Найхарактернішими з них є: відображення зносу реалізованих, ліквідованих, переданих основних засобів; видача з каси заробітної плати працівникам (зменшується сума за статтею „Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці” пасиву балансу і сума за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті” актив балансу), перерахування з розрахункового рахунка постачальникам на погашення заборгованості (зменшується сума за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті” і сума за статтею „Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги”); перерахування з розрахункового рахунка податку на прибуток, зобов'язань за розрахунками зі страхування (зменшується сума за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті” і сума за статтями „Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, зі страхування”); оплата чеком транспортних та інших послуг (зменшується сума за статтями „Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті” і „Інші поточні зобов'язання”); перерахування коштів на виплату пенсій (зменшується сума за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті” і за статтею „Забезпечення виплат персоналу”); перерахування банку в порядку погашення короткострокових та довгострокових позик та інші.

Якщо розглядати господарські операції в цілому по підприємству, то операцій першого і третього типу відбувається близько 70%, причому кількість операцій обох цих типів є майже однаковою. Кількість операцій другого і четвертого типу теж майже однакова і в цілому на них припадає близько 30% усіх операцій.

Щоб з’ясувати характер змін в балансі під впливом господарських операцій, зрозуміти їх зміст, складемо баланс підприємства з невеликою кількістю статей, розглянемо декілька господарських операцій і на прикладі побачимо як впливає кожна із них на стан балансу.

Баланс станом на 30 вересня 200_ року

активу

Сума, грн

Статті пасиву

Сума, грн

Основні засоби:

1300000

Статутний капітал

1750000

залишкова вартість

Нерозподілений прибуток

 100000

первісна вартість

2000000

Забезпечення виплат персоналу

 15000

знос

700000

Незавершене будівництво

540000

Короткострокові кредити банків

 146000

Запаси:

Кредиторська заборгованість за

 240000

товари, роботи, послуги

виробничі запаси

150900

готова продукція

400000

Грошові кошти:

Поточні зобов’язання

в національній валюті

 250100

за розрахунками:

з бюджетом

50000

з оплати праці

340000

Баланс

2641000

Баланс

2641000

 

Протягом місяця на підприємстві відбулися господарські операції, що викликали зміни в активі і пасиві балансу.

1. Зарахування побудованого об’єкту в склад основних засобів в сумі 400000 грн.

Дебет рахунку 10 „Основні засоби”

Кредит рахунку 15 „Капітальні інвестиції”

В результаті цієї операції зменшилися витрати, пов’язані з будівництвом і введенням в експлуатацію основних засобів, але й на цю суму на підприємстві збільшилася вартість основних засобів.

Відбулася зміна складу активів, загальна ж їх сума не змінилася. В пасиві балансу ніяких змін не відбулося.

Обидві статті балансу, взаємопов’язані даною операцією, активні, а тому відбулося лише переміщення із однієї активної статті в іншу. Підсумок активу не змінився, рівність балансу не порушилася.

2. Нараховані суми, пов’язані з оплатою відпусток в розмірі 1000грн.

Дебет рахунку 471 „Забезпечення виплат відпусток”

Кредит рахунку 661 „Розрахунки за заробітною платою”

В результаті цієї операції відбулися зміни лише в пасиві балансу: зменшилася сума забезпечення виплат відпусток (було 15000 тис. грн, стало 16000 грн) і на цю ж суму збільшилася заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства.

Таким чином друга операція стосується лише статей пасиву балансу. Вона призвела до перегрупування в пасиві балансу, що не відбилося на його підсумку. Рівність підсумків активу і пасиву балансу також не порушиться.

3. Оприбутковано, одержані від постачальників виробничі запаси в сумі 10000 грн:

Дебет рахунку 20 „Виробничі запаси”

Кредит рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

Ця операція стосується одночасно і активу і пасиву балансу, тому що збільшилися і активи балансу і зобов’язання. Зміни в активних і пасивних статтях виражаються в одній і тій же сумі та спрямовані в сторону збільшення. Тому рівність балансу не порушується.

4. З поточного рахунку оплачено за виробничі запаси, що надійшли на підприємство в сумі 8000грн:

Дебет рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

Кредит рахунку 311 „Поточні рахунки в національній валюті”

В результаті цієї операції на поточному рахунку в банку зменшилася сума грошових коштів на 8000 грн (було 150900грн, а стало 123900грн).

Зміни відбуваються в активі і пасиві, підсумок балансу змінюється. Але тому, що такі зміни в обох статтях становлять одну і ту ж суму і спрямовані в сторону зменшення, рівність підсумку активу і пасиву зберігається.

Усі господарські операції, незалежно від типу, відображаються на рахунках бухгалтерського обліку.

Отже, із розглянутих прикладів можна зробити висновки про особливості відбиття в балансі змін, що викликаються господарськими операціями:

1. Кожна господарська операція відбивається не менш як на двох статтях балансу.

2. Господарські операції, викликаючи рівновеликі і взаємопов’язані зміни в активі та пасиві балансу, видозмінюють його, але рівність підсумків активу і пасиву не порушують.

Враховуючи всі операції, що відбулися на підприємстві, і викликали зміни у його балансі, валюта балансу змінилася і становить станом на звітну дату:

Баланс станом на 31 жовтня 200_ року

Актив Пасив

Статті активу

Сума, грн

Статті пасиву

Сума, грн

Основні засоби:

1700000

Статутний капітал

1750000

залишкова вартість

Нерозподілений прибуток

100000

первісна вартість

2400000

Забезпечення виплат персоналу

14000

знос

700000

Незавершене будівництво

140000

Короткострокові кредити банків

146000

Запаси:

Кредиторська заборгованість за

242000

товари, роботи, послуги

виробничі запаси

160900

готова продукція

400000

Грошові кошти:

Поточні зобов’язання

в національній валюті

242100

за розрахунками:

з бюджетом

50000

з оплати праці

341000

Баланс

2643000

Баланс

2643000

 

Література для самоосвіти: 1, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 30, 35.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑