Рекомендацiї 

Бухгалтерський облік як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує до 70 % загального обсягу економічної інформації. Тому сучасні спеціалісти з бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту повинні знати принципи його організації і ведення відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні “ від 16 липня 1999 року № 996 – ХІУ, формування фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), розуміти економічний зміст балансового узагальнення, щоб кваліфіковано організувати ведення бухгалтерського обліку, оцінити фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку та приймати обгрунтовані фінансові, економічні та управлінські рішення.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — іспит або залік.

Мета методичних вказівок забезпечити студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу “Бухгалтерський облік“, що є базою для засвоєння особливостей обліку в галузях народного господарства, обліку в банківських та бюджетних установах та у суб’єктів малого бізнесу, звітності підприємств.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студент після засвоєння матеріалу

знав: теоретичні основи бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування; відображення господарської діяльності і форми ведення обліку в них, бухгалтерський баланс і фінансову звітність, організацію бухгалтерського обліку і облікову політику, основи правового регламентування бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування;

вмів: організувати роботу по веденню бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях і установах; використати показники бухгалтерського обліку і фінансової звітності в процесі управління підприємствами, організаціями та установами; заповнити фінансову звітність підприємств і провести її аналіз.

Зміст запропонованих методичних вказівок відповідає змісту нормативної дисципліни “Бухгалтерський облік” за Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 “Економіка і підприємництво”, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 6.06.2002 р. № 330.

У відповідності із згаданою програмою предметом дисципліни “Бухгалтерський облік” є загальна теорія бухгалтерського обліку, що передбачає вивчення наступних тем:

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

Предмет і метод бухгалтерського обліку

Бухгалтерський баланс

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Первинне спостереження, документація і інвентаризація

План рахунків бухгалтерського обліку

Форми бухгалтерського обліку

Облік господарських процесів

Основи бухгалтерської звітності

Курс “Бухгалтерський облік” є стислою електронною версією навчально-методичного посібника, що включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на окремі теми та підтеми, що викладаються з урахуванням структури процесу засвоєння знань, вмінь, навичок: сприяння, осмислення, закріплення, узагальнення, застосування. Відповідно до цього маємо для кожної теми: “Інформаційні матеріали теми”, “Узагальнення” та “Питання для самоконтролю”.

Матеріал викладено таким чином, щоб сприяти активному пізнанню, розвитку мислення, навичок студентів-економістів у сфері бухгалтерського обліку.

Повний об’єм курсу передбачається для студентів всіх економічних спеціальностей.

Основна навчальна інформація подається в “Інформаційних матеріалах теми”. Це той мінімум, з яким мають ознайомитися студенти для засвоєння питань, що пропонуються для вивчення. Всі терміни тем розшифровуються в словнику.

Працюючи над “Інформаційними матеріалами теми”, студент сприймає і осмислює навчальний матеріал на основі конспекту лекцій по кожній темі із постановкою проблеми, поясненнями, схемами та посиланнями на словник або інші джерела, в тому числі і на адреса в Інтернеті. Узагальнення інформації організовує “Узагальнюючий блок”. А список “Літератури” містить джерела, що дозволяють студентам поглибити свої знання з питань, що розглядаються.

Для перевірки якості засвоєння знань з розділів курсу передбачено “Тематичний контроль”. Періодичність проведення контролю і теми, які він перевіряє, вказані в “Програмі вивчення”. В ході тексту необхідно вибрати правильний варіант відповіді із запропонованих. Для самоконтролю на запитання стосовно запропонованих тем курсу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑