Тема 2. Статистичне зведення і групування.

Питання теми та основні терміни:

1.Суть, організація і техніка статистичного зведення.

2.Механізм статистичних групувань.

3.Вторинне групування.

4.Статистичні таблиці.

Основні терміни: статистичне зведення, статистичне групування, просте зведення, групове зведення, аналітичне групування, типологічне групування, структурне групування, вторинне групування, групувальна ознака, статистичні таблиці, проста, групова, хронологічна таблиця, підмет та присудок статистичної таблиці.

Інформаційні матеріали теми:

1.Суть, організація і техніка статистичного зведення

Зведення і групування даних спостереження є другим етапом статистичного дослідження.

Статистичне спостереження дає багато інформації про кожну одиницю досліджуваної сукупності. Наприклад, за переписом дістають відомості про кожну людину: стать, вік, освіту тощо. Ці відомості статистика використовує для визначення узагальнюючих показників, що характеризують сукупність в цілому або її окремі частини. Зібрані відомості про явища треба науково опрацювати, привести до певної системи, підсумувати, узагальнити.

Систематизація та підсумовування даних з метою отримання узагальненої характеристики досліджуваного явища за деякими істотними ознаками називають статистичним зведенням.

Отже, статистичне зведення – це систематизація одиничних фактів, яка дає змогу знайти узагальнюючі показники, що описують всю досліджувану сукупність та її окремі частини, здійснити аналіз та прогнозування досліджуваних явищ і процесів.

Статистичні зведення розрізняють за цілою низкою ознак.

• За складністю побудови зведення поділяють на прості і групові.

Просте підсумкове зведення не передбачає попереднього розподілу на групи одержаних відомостей. В цьому разі лише визначають загальний підсумок усіх одиниць сукупності або загальний обсяг досліджуваного показника.

Просте зведення застосовують не часто, оскільки досліджувані статистикою масові явища і процеси суспільного життя складні, багатогранні та суперечливі.

Групове зведення передбачає попередній розподіл одиниць на групи (наприклад рентабельні і збиткові підприємства). Це дає змогу підрахувати кількість одиниць сукупності та обсяг досліджуваної ознаки в кожній групі. Здебільшого матеріал спостереження групують за певними ознаками, після чого зводять. Отже, статистичне зведення в широкому розумінні – це складна операція наукової обробки первинних статистичних даних, яка охоплює групування матеріалів, розробку системи показників для характеристики типових груп і підгруп, підбиття підсумків у розрізі груп і в цілому за всією сукупністю та зображення згрупованих матеріалів у вигляді таблиць.

Вся багатогранна і складна робота, пов’язана із статистичним зведенням вихідної інформації, поділяється на такі етапи:

1) визначення завдання статистичного зведення;

2) вибір групувальної ознаки, кількості груп та інтервалу, формування груп і підгруп;

3) перевірка повноти і якості матеріалів спостереження, підбиття підсумків, обчислення необхідних показників для характеристики всієї сукупності та її окремих частин

• За способом здійснення статистичне зведення поділяється на централізоване і децентралізоване.

У разі централізованого зведення весь первинний матеріал спостереження зосереджується, систематизується та узагальнюється в центральному органі державної статистики – Комітеті статистики України.

Децентралізоване зведення передбачає узагальнення матеріалу знизу догори за ієрархічними сходинками управління з відповідною обробкою на кожній з них.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑