Тема 11. Статистика продукції

Питання теми та основні терміни

1. Показники продукції промисловості.

2. Статистична характеристика якості роботи та продукції.

Основні терміни теми: валова продукція, валовий виробничий оборот промислового підприємства, внутрішньовиробничий оборот, напівфабрикат, натуральні вимірники, незавершене виробництво, реалізована продукція, умовно-натуральні одиниці, якість продукції, товарна продукція, товари.

Інформаційні матеріали теми

1. Показники продукції промисловості.

Промислова продукція — це частина сукупного суспільного - продукту, яка виготовлена в промисловості.

З точки зору обліку та економічного призначення промислова продукція являє собою прямий корисний результат діяльності промислових підприємств, виражений або у формі продукту, або у формі виробничої послуги (робіт промислового характеру).

Продуктом є такий результат виробничої діяльності підприємства, який має речовий, предметний характер.

Роботи промислового характеру є результатом виробничої діяльності підприємства, який не носить форми продукту, а виражається або у відновленні втраченої споживної вартості (наприклад, продукція авторемонтного підприємства), або в збільшенні раніше створеної вартості (наприклад, хромування або фарбування виробів на спеціалізованих підприємствах).

У момент обліку на підприємстві продукція може мати різний ступінь готовності.

Готовй виріб — це продукт, що на певному підприємстві пройшов всі стадії обробітку, дістав документальне підтвердження про свою готовність і може бути відвантажені за межі підприємства. На практиці готовність виробу визначається моментом передачі його на склад готової продукції та оформленням відповідних документів. Підтвердженням готовності виробу є передача його замовнику. У всіх випадках готовність продукту визначають на основі даних документованого обліку.

Напівфабрикат—це продукт, який закінчили обробляти в межах будь-якого основного цеху підприємства, крім того, що випускає ютову продукцію. Разом з тим готові вироби одного підприємства можуть бути використані як напівфабрикати на другому, якщо вони будуть оброблятись.

Незавершене виробництво – сировина та матеріали, що почали оброблятись але виробництво готової продукції чи напівфабрикатів з них ще не закінчилось, або вже закінчилось, але вироби ще не прийняті ВТК.

Обсяг виробництва на промислових підприємствах може обчислюватись в натуральних, умовно-натуральних та вартісних показниках.

Сумарним вираженням загальної кількості різнорідної продукції може служити її грошова оцінка. Вартісне, вираження обсягу продукції підприємства дістають як добуток випуску продукції в натуральному вираженні на її ціну.

Залежно від призначення показника, що характеризує обсяг випущеної продукції, використовують планові, фактичні або фіксовані оптові ціни підприємства.

Планові ціни використовують для оцінки продукції при визначенні рівня виконання плану по її випуску. Обсяг випущеної продукції в фактичних оптових цінах підприємства дає змогу визначити показники, що характеризують результати діяльності підприємства за звітний період.

Для вивчення динаміки обсягу промислової продукції використовують фіксовані оптові ціни підприємства.

У практиці вивчення діяльності промислових підприємств залежно від завдань дослідження визначають різні вартісні показники обсягу продукції, які являють собою систему взаємопов'язаних характеристик.

Валовий виробничий оборот промислового підприємства являє собою грошовий вираз обсягу продукції всіх його промислово-виробничих цехів незалежно від того, чи буде ця продукція використана на цьому підприємстві, чи буде реалізована за його межами.

Валовий оборот включає вартість готових виробів, а також усіх виготовлених на підприємстві напівфабрикатів, усіх послуг промисловою характеру, вартість різниці в залишках незавершеного виробництва за звітний період (як різниця в залишках на кінець та початок звітного періоду).

 

де - валовий оборот;

 - готові вироби;

 - виготовлені на підприємстві напівфабрикати;

 - послуги промислового характеру;

 , - залишки незавершеного виробництва на кінець та початок року.

Внутрішній оборот промислового підприємства являє собою вартість продукції, яка вироблена окремими цехами підприємства і використана для подальшої переробки на цьому підприємстві. Цей показник включає весь повторний рахунок, який входить до валового обороту.

Валова продукція характеризує загальні результати роботи підприємства за визначений період. Вона являє собою обсяг продукції виробленої на підприємстві і призначеної для продажу на сторону, а також ту частину продукції яка буде перероблятися на даному підприємстві в наступному періоді. валова продукція менше валового обороту на величину внутрішньовиробничого обороту.

 

де - валова продукція;

 - валовий оборот;

 - внутрішньовиробничий оборот.

Недоліком валової продукції є повторний рахунок (у вигляді залишків незавершеного виробництва).

Товарна продукція підприємства представляє собою продукцію призначену для реалізації. Вона включає в себе готові вироби, напівфабрикати призначенні для реалізації, роботи промислового характеру по замовленню сторонніх організацій, вартість капітального ремонту власного обладнання, вартість тари власного виробництва.

 

де - товарна продукція;

 - готові вироби;

 - напівфабрикати для реалізації;

 - роботи промислового характеру для сторонніх організацій;

 - капітальний ремонт власного обладнання;

 - тара власного виробництва.

Реалізована продукція – це продукція поставлена замовником і оплачена ним. Моментом реалізації вважається отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Чиста продукція це показник враховуючий тільки заново створена вартість, а саме заробітна плата, відрахування на соціальні заходи та прибуток.

 

де - матеріальні затрати.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑