СЛОВНИК

Абсолютне значення 1% приросту      Це співідношення абсолютного приросту і темпу приросту.

Абсолютний приріст         Характеризує абсолютний розмір збільшення (чи зменшення) рівня ряду за певний часовий інтервал.

Абсолютні величини         Характеризують розміри соціально-економічних явищь обсяги сукупності ябо обсяги значень повних ознак.

Акумуляція частот    Нагромадження частот, розпочинаючи з мінімального значення варіанти, щоб знайти значення медіальної варіанти.

Альтернативна ознака        Різновид атрибутивної ознаки, яка має тільки два протилежних значення.

Амортизаційні відрахування        Частина вартості основних фондів, яка перенесена на виготовлену продукцію.

Аналітичне групування      Статистичне групування, призначене для вивчення взаємозв‘язків між ознаками.

Анкетне опитування Реєстрація думок, намірів і мотивів респондентів шляхом заповнення анкети.

Арифметичний контроль  Перевірка зареєстрованих даних шляхом прямих або непрямих перерахунків.

Атрибутивна ознака Групувальна ознака, яка передбачає, що групи різняться між собою не розміром, а характером ознаки і не мають кількісного виміру.

Атрибутивний ряд    Ряд розподілу, який вказує на склад сукупності за певною якісною ознакою.

Багатоступінчата вибірка   Припускає поступове вилучення з генеральної сукупності спочатку більших груп одиниць, потім менших за обсягом, і так далі, поки не відберуть відповідні групи або окремі одиниці для подальшого дослідження.

Багатофазна вибірка          Зберігається на всіх ступенях одна і та сама одиниця відбору; здійснюється кілька стадій, фаз вибіркових обстежень, що відрізняються програмою обстеження та обсягом вибірки.

Базисні індекси         Індекси, які співставляють індексуємі показники в кожному і-тому періоді, по відношенню до періоду, що прийнятий за базу зрівняння.

Базисна величина     Показник в відносних величинах, з яким зрівнюють.

Балансова вартість   Це вартість основних фондів, врахована на балансі підприємства.

Балансовий метод    Один із методів статистичного вивчення взаємозв‘язків суспільних явищ.

Безповторна вибірка          Вибірка, за якої кожна відібрана раніше одиниця не повертається до генеральної сукупності і в подальшій вибірці участі не бере.

Безпосередній облік Реєстрація фактів здійснюється особисто обліковцем шляхом підрахунку, вимірювання, оцінки, огляду.

Безробітні       Це громадяни , що: а) не мали роботи (прибуткового зайняття); б) активно шукали роботу або намагались організувати власну справу, тобто робили конкретні кроки протягом останіх чотирьох тижнів з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи намагались організувати власний бізнес;в) були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за плату за наймом, або на власному підприемстві впродовж наступних двох тижнів

Бімодальний розподіл       Ряди розподілу , в яких не одна, а дві варіанти однаково модальні, тобто мають найбільші частоти.

Валова додана вартість      Різниця між валовим випуском та проміжним споживанням , містить в собі первинні доходи , що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними.

Валова міграція         Сума чисельності прибулих та вибулих і характеризує обсяг міграційних потоків за рік.

Валова продукція      Це продукція , яка характеризує загальні результати роботи підприємства за певний проміжок часу.

Валовий виробничий оборот промислового підприємства       Являє собою грошовий вираз обсягу продукції всіх його промислово-виробничих цехів незалежно від того , чи буде ця продукція використана на цьому підприємстві ,чи буде реалізована іншим споживачам.

Валовий внутрішній продукт      Додана вартість ,вироблена усіма виробничими одиницями –резидентами ;він аналогічний обсягу виробництва на території даної країни.

Валовий національний наявний дохід  Це дохід, який може бути спрямований на кінцеве споживання і валове нагромадження.

Валовий національний продукт  Це величина доходу ,отриманого як усередині країни, так і за її межами в результаті використання факторів виробництва, які перебувають у власності резидентів.

Варіаційна ознака     Це ознака ,яка приймає в межах сукупності різні значення.

Варіаційний ряд       Ряд розподілу одиниць сукупності за кількісною ознакою.

Вибірка (вибіркова сукупність)    Частина генеральної сукупності ,яку відібрано для спостереження.

Вибіркове спостереження  Вид суспільного спостереження, за характеристикою відібраної частини одиниць якого судять про всю сукупність.

Випадкова вибірка    Передбачає випадковий вибір одиниць з генеральної сукупності

Випадкові помилки реєстрації     Внаслідок збігу випадкових обставин ; через неуважність ; недбалість ; не кваліфікованість реєстратора або не зосередженість респондента.

Випадкові помилки репрезентативності         Зумовлені тим ,що вибіркова сукупність не відтворює точно середні й відносні показники генеральної сукупності.

Виробничий метод  Метод визначення ВВП як сума доданих вартостей усіх інституціональних одиниць –резидентів плюс чисті податки на виробництво та імпорт.

Відновна вартість     Вартість відтворення основних фондів за сучасними цінами.

Відновна вартість без зносу (залишкова вартість)   Вартість засобів праці ,за якою вони можуть бути оцінені в сучасних умовах відтворення ,враховуючи їх фактичну зношеність.

Відносна величина динаміки       Показник , що характеризує напрям і інтенсивність зміни соціально –економічного явища в часі. Цей показник визначається співвідношенням значень показника за два періоди чи моменти часу.

Відносна величина виконання планів   Показник, що визначається як відношення фактичного показника до планового за один і той же період..

Відносна величина зрівняння      Показник, що визначається як співвідношення відповідних характеристик двох об’єктів.

Відносна величина інтенсивності         Показник, що, характеризує ступінь розповсюдженості будь –якого явища у певному середовищі.

Відносна величина рівня економічного розвитку    .Відношення обсягів виробництва будь-якого продукту до чисельності населення.

Відносна величина структури     Показник, що характеризує склад ,структуру сукупності за тією чи іншою ознакою . Визначається відношенням розмірів складових частин сукупності до загального підсумку.

Відносна величина координації  Показник, що оцінює співвідношення, пропорції між окремими складовими одного цілого ..

Відносна величина планового завдання         Показник, що характеризує напруженість планів по відношенню до передпланового періоду.

Відтворення населення      Безперервне його оновлення за рахунок появи одних життів і зникнення інших.

Внутрішня міграція   Міграційні потоки не перетинають кордонів держави ,а лише здійснюються в її окремих регіонах або між ними.

Внутрішньовиробничий оборот Частина валового обороту ,яка переробляється на своєму ж підприємстві і декілька разів враховується в його обсязі.

Вторинне групування        Утворення нових груп на базі раніше проведеного групування.

Вторинне статистичне спостереження Збирання раніше зареєстрованих та оброблених даних.

Генеральна сукупність        Загальна маса одиниць, з якої здійснюють відбір для дослідження.

Гістограма       Графічне зображення інтервального варіаційного ряду.

Готовий виріб Продукт, який на даному підприемстві пройшов всі стадії обробки, має документальне підтвердження готовності і може бути проданий.

Графічний метод     Зображення статистичних характеристик, добутих внаслідок зведення і обробки вихідної інформації, на графіку.

Графічний образ      Сукупність різноманітних геометричних та графічних знаків, за допомогою яких відображають статистичні величини.

Групове зведення      Систематизаціюя статистичних даних шляхом поділу їх на групи за суттєвими ознаками

Групові таблиці        Таблиці, в яких вивчається обєкт, розділений в підметі на групи за тою чи іншою ознакою.

Групові індекси         Індекси,що охоплюють не всі елементи сукупності, а тільки певну їх групу.

Групувальна ознака  Ознака, за якою здійснюється розподіл одиниць певної сукупності на групи.

Депопуляція населення      Процес систематичного скорочення обсолютної чисельності населення з одночасним погіршенням його якісних характеристик.

Дециль   Характеристика, яка поділяє ряд на десять однакових частин.

Динаміка         Процес розвитку будь якого явища у часі.

Динамічні графіки    Графіки, що зображують зміну статистичних явищ у часі.

Дискретні ознаки      Ознаки, що набувають лише окремих, ізольованих значень.

Дисперсія        Основний показник варіації, який являє собою середній квадрат відхилень від середньої

Діаграма темпів         Діаграма, що зображається на напівлогарифмічній сітці.

Діаграма Вид графіків, в якому цифровим (кількісним) даним відповідають різні геометричні фігури і лінії.

Документальний облік       Реєстрація фактів відбувається за даними, наведеними у документах первиного обліку.

Домашні господарства       Фізичні особи, які здійснюють в економіці функцію споживання, а також некорпоровані підприємства, що перебувають у володінні членів домашніх господарств, яких неможливо відокремити від останніх ні з юридичної, ні з економічної точки зору.

Економічна діяльність у СНР      Сукупність операцій з продуктами ,послугами , доходами та фінансовими послугами .

Економічно активне населення   Це населення обох статей старше встановленого віку , яке впродовж певного періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили для ринкового виробництва товарів та послуг та деяких видів неринкового виробництва , що входять до системи національних рахунків та балансів (СНР).

Економічно неактивне населення         Це населення ,що включає осіб , які не можуть бути класифіковані як “зайняті “ та “безробітні “ внаслідок того , що з різних причин не пропонують свою робочу силу на ринку праці.

Експедиційне опитування  Реєстрація фактів спеціально підготовленими обліковцями з одночасною перевіркою точності реєстрації

Експлікація      Словесне пояснення змісту графіка. Вона включає в себе назву графіка , одиниці виміру ,умовні позначення ,підпис вздовж масштабних шкал , відповідні пояснення до окремих його частин .

Екстраполяція          Знаходження невідомих (прогнозних) рівнів динамічного ряду.

Еміграція         Виїзд з країни.

Знак Варзара   Прямокутна діаграма, яку застосовують в тих випадках, коли потрібно порівняти величини, що являють собою добуток двох співмножників і показати роль кожного з них у формуванні цієї величини.

Інтерполяція   Знаходження відсутнього показника в середині ряду динаміки.

Інтегральний коефіцієнт використання робочих місць    Загальна характеристика використання робочих місць на протязі всіх змін, передбачених режимом роботи підприємства.

Картограма     Схематична географічна карта , на якій розподіл зображуваних явищ по території подається за допомогою відповідних графічних і тонових символів ( штриховки, крапки тощо).

Картодіаграма          Поєднання схематичної географічної карти з діаграмою . Зображують географічний розподіл досліджуваного статистикою явища.

Квадратні діаграми   Діаграми, які використовують для зображення кількох абсолютних значень.

Квартиль         Додаткова до медіани характеристика варіаційного ряду, що поділяє його за сумою частот на чотири однакові частини.

Кінцеве споживання Витрати господарських одиниць на продукцію і послуги, які були використані безпосередньо для задоволення поточних індивідуальних і колективних потреб людей.

Коефіцієнт безперервності         Ступінь використання робочих місць в найбільш завантажену зміну.

Коефіцієнт вибуття основних фондів  Характеризує інтенсивність вибуття основних фондів із сфери виробництва.

Коефіцієнт використання змінного режиму  Відношення коефіцієнта змінності до числа змін роботи підприємства (режиму).

Коефіцієнт еластичності   Характеризує на скільки відсотків зміниться в середньому результативна ознака (У) при зміні факторної ознаки (Х) на 1 %.

Коефіцієнт змінності працюючого (встановленого) устаткування      Виражає скільки змін у середньому працювала щоденно кожна одиниця устаткування

Коефіцієнт змінності робочих місць    Середня кількість змін, відпрацьованих на кожному робочому місці.

Коефіцієнт зносу основних фондів     Визначається як на початок так і на кінець року , відношенням суми зносу основних фондів до їх балансової вартості , відповідно на початок і кінець року.

Коефіцієнт оновлення       Характеризує частку нових основних фондів

Коефіцієнт придатності основних засобів     Ступінь придатності засобів для їх використання в господарській діяльності , Визначається як відношення залишкової вартості до повної вартості основних засобів.

Коефіцієнт сезонності       Показник інтенсивності сезонних коливань. . В загальному вигляді визначається відношенням щомісячних (поквартальних) даних до деякого теоретичного або середнього рівня.

Коефіцієнт старіння населення   Характеризує частку осіб , які досягли і перетнули перший поріг старості (60років) у загальній чисельності населення.

Комбінована вибірка         Комбінація двох або більше видів вибірок.

Контроль даних спостереження Засіб попередження , виявлення та виправлення помилок спостереження , який полягає у перевірці даних на повноту та достовірність .

Кореляційний зв‘язок         Відповідність кожного значення факторної ознаки кільком значенням результативної.

Кореляційно-регресивний метод          Аналіз статистичних даних шляхом виявлення математичної залежності між досліджуваними ознаками.

Кореспондентське опитування    Реєстрація фактів на місцях виникнення явищ добровільно обраними особами , які надсилають результати у відповідні інстанції.

Корисні копалини    Природні ресурси , що використовуються в господарстві країни.

Крапкові картограми         Картограми, у яких графічним символом статистичних даних є крапки строго визначеного розміру , розміщені в заданих межах. Кожна крапка відповідає певному числовому значенню і є носієм елемента обліку.

Критичний момент  Момент часу (день, година), до якого приурочується збирання і реєстрація даних.

Ланцюговий показник динаміки Зіставлення кожного наступного рівння з попереднім.

Ланцюгові індекси    Індекси, що характеризують зміни індексуємих показників в окремі періоди часу по відношенню до попередніх періодів.

Ліквідаційна вартість Залишкова вартість основних фондів на час їхнього вибуття після закінчення строку корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, повязаних з продажем (ліквідацією).

Лісовий фонд Землі, що вкриті або не вкриті лісами, але призначені для потреб лісового господарства, тобто площі, на яких мають бути вирощені ліси.

Логічний контроль   Перевірка сумісності даних шляхом порівняння спів залежних ознак, яка встановлює тільки наявність помилки, а не її величину.

Макет таблиці Складена, але не заповнена цифрами таблиця.

Масштаб         Умовна міра переведення числового значення статистичного явища в графічне і навпаки.

Масштабна шкала    Лінія, поділена на відрізки точками відповідно до прийнятого масштабу.

Масштабні знаки      Еталони, які зображаються на графіку статистичними величинами у вигляді квадратів, кругів, силуетів тощо.

Масштабні орієнтири        Масштаб, масштабні шкали і мсштабні знаки, які використовуються для визначення розмірів геометричних та інших графічних знаків.

Медіана  Варіанта, що є серидиною впорядкованого варіаційного ряду, тобто ділить його на дві рівні частини.

Медіаний інтервал    Інтервал, який містить медіану.

Мета спостереження Одержання статистичних даних, які є підставою для узагальненої характеристики стану та розвитку явища або процесу.

Метод аналітичних групувань     Полягає в тому, що всі елементи сукупності групують за факторною ознакою “Х” і в кожній групі обчислюють середні значення результативної ознаки “У”.

Метод кінцевого використання   Мето визначення ВВП на стадії використання шляхом сумування кінцевого споживання товарів та послуг, валового нагромадження і чистого експорту.

Механічна вибірка    Послідовний вибір одиниць через рівні проміжки за їхнім розташуванням у генеральній сукупності або в будь-якій іншій послідовності.

Мода      Ознака, яка найчастіше трапляється в даній сукупності.

Модальний інтервал Інтервал, який має найбільшу частоту.

Монографічне спостереження    Глибоке та детальне вивчення окремих одиниць сукупності, які є певною мірою особливими.

Моментне спостереження  На встановлені моменти часу фіксують окремі елементи досліджуваного явища.

Моментні показники Показники, які характеризують явище на певний момент часу, наприклад, залишки обігових коштів на початок місяця.

Навмисні помилки    Наслідок свідомого викривлення фактів з певною метою.

Напівфабрикат         Продукт, який закінчили обробляти в межах будь-якого основного цеху підприємства.

Населення працездатного віку     Населення, віком від 16-59 років для чоловіків, 16-54 років для жінок.

Натуральні вимірники        Відображають притамані явищам фізичні властивості.

Національне багатство       Сукупність матеріальних цінностей, які створені та знаходяться у власності суспільства, окремих колективів, соціальних груп та людей разом з тими природними ресурсами, які враховані та залучені в економічний оборот.

Національне майно  Сукупність засобів виробництва та предметів споживання, які використовуються у суспільстві на момент обліку.

Незавершене виробництво         Сировина та матеріали, що почали оброблятись, але виробництво готової продукції чи напівфабрикатів з них ще не закінчилось, і ці предмети праці знаходяться на робочих місцях.

Некомерційні установи (НКУ)    Установи, які обслуговують домашні господарства (юридичні особи, які здебільшого виробляють неринкові послуги для домашніх господарств).

Ненавмисні помилки          Помилки, що виникають через необгрунтованість програми спостереження, некомпетентність реєстраторів, неосвіченість респондентів.

Неперервні ознаки   Ознаки, що набувають будь-яких значень у певних межах.

Несуцільні обстеження      Обстеження, за яких реєструеться не всі одиниці сукупності, а лише їх певна частина.

Нетоварні послуги    Це послуги державних закладів і суспільних організацій, які стосуються їх поточного споживання.

Нефінансові корпорації     Інституціональні одиниці, зайняті виробництвом ринкових товарів і послуг не фінансового характеру для одержання прибутку.

Обернений показник         Зменшується із збільшенням явища

Обліково-планові графіки Графіки , що використовуються для зображення наочного контролю виконання планів водночас на декількох об‘єктах

Обстеження основного масиву   Обстеження найбільш крупних одиниць спостереження, в котрих величина обстежуваної ознаки є домінуючою у загальному обсязі.

Об‘єкт спостереження       Сукупність одиниць досліджуваного явища, про яке повинні бути зібрані статистичні дані.

Одиниця спостереження   Первина одиниця , що є носієм ознак, які підлягають дослідженню.

Одноразове спостереження        Спостереження , що проводиться у міру виникнення потреби дослідження явища або процесу

Опитування     Спосіб спостереження , що здійснюється експедиційним шляхом , самореєстрацією ,кореспондентськими чи анкетним шляхом

Оплата праці найманих працівників     Всі грошові виплати , а також вартість натуральних видач особам , які працюють за наймом

Органи державного управління  Інституціональні одиниці, що є відповідальними за прийняття політичних рішень, здійснюють правове і економічне регулювання, а також надають неринкові послуги для індивідуального та колективного споживання.

Первині показники   Визначаються шляхом зведення та групування даних і подаються у формі абсолютних величин

Первісна вартість основних фондів      Фактична їх вартість на момент введення в дію чи придбання.

Перелікові прості таблиці  Таблиці, в підметі яких дається перелік одиниць , які складають об‘єкт вивчення

Перепис          Суцільне спостереження масових явищ з метою визначення їх розміру та складу станом на певну дату

Період спостереження       Час , протягом якого здійснюються реєстрація даних

Періодичне спостереження         Спостереження ,що проводиться через певні , як правило . рівні ,проміжки часу

Підмет статистичної таблиці       Те, про що говориться в таблиці.

Повторна вибірка     Вибірка ,за якої кожна відібрана раніше одиниця повертається до генеральної сукупності і може повторно брати участь у вибірці

Податок на виробництво і імпорт        Податок, який включає всі податки і мита ,які відносяться до виробничої діяльності

Поза ринкові послуги        Послуги , витрати на які головним чином покриваються за рахунок державного бюджету , добровільних внесків домашніх господарств або доходів від власності

Поле графіка  Простір , на якому розташовуються графічне зображення

Полігон розподілу    Графічне зображення дискретних варіаційних рядів

Помилки репрезентативності      Властиві лише вибірковому спостереженню, виникають внаслідок несу цільного характеру реєстрації або порушення принципів випадковості відбору

Послуги          Результати діяльності , які задовольняють певні особисті і суспільні потреби

Постійне населення  Чисельність осіб ,які постійно протягом тривалого часу проживають на території певного населеного пункту

Поточне спостереження    Систематична реєстрація фактів перебігу явища у міру його виникнення або стосовно безперервного процесу

Природний рух населення Див. Відтворення населення

Природний рух трудових ресурсів       Рух трудових ресурсів , що зумовлюється вступом населення в робочий вік і вибуттям із нього.

Присудок статистичної таблиці  Перелік числових показників . якими характеризується об‘єкт вивчення

Програма спостереження  Перелік питань, на які слід одержати відповідні в результаті спостереження.

Продукт          Такий результат виробничої діяльності підприємства , який має речовий характер

Продуктивність праці        Характеризує ефективність використання робочої сили , яка у загальному випадку може бути виражена кількістю споживної вартості

Промислова продукція      Частина ВВП, яка виготовлена у промисловості

Проміжне споживання       Вартість товарів та послуг, які трансформуються або повністю споживаються у звітному періоді в процесі виробництва.

Прості статистичні таблиці         Таблиці, в підметі яких немає групувань

Прямий зв‘язок         Зв‘язок , коли із зростанням факторної ознаки і результативна зростає.

Ранжування     Упорядкування всіх варіант шляхом їх розташування по зростанню або спаданню.

Реалізована продукція        Продана продукція, моментом реалізації якої вважають момент надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства

Резиденти       Інституціональні одиниці, які мають більш тісні стосунки з територією даної країни порівняно з будь-якою іншою країною.

Ринок праці    Система економічних звязків між процесами відтворення і використання робочої сили, а в складі цих процесів-система цих звязків між підрозділами, які відтворюють робочу силу, і підрозділами, які її використовують.

Рівень якості роботи Ступінь відповідності досягнутих показників встановленим нормам та договірним зобовязання трудових колективів.

Робоча сила    Це сукупність фізичних та духовних здібностей людини, які витрачають в процесі виробництва товарів, тобто це здатність людини до праці.

Розмах варіації          Показник варіації, що визначає різницю між максимальним та мінімальним значенням ознаки у варіаційному ряду

Розподільний метод Визначення величини ВВП на стадії його первиного розподілу як суми первиних доходів.

Ряди динаміки Ряди чисел, що характеризують закономірності зміни суспільних явищ і процесів.

Сезонна хвиля Сукупність вичислених для кожного місяця (кварталу) циклу коефіцієнтів сезонності, які характеризують внутрішньо річну динаміку явища.

Сальдо міграції (механічний приріст)   Характеризує зміну чисельності населення за рахунок механічного руху.

Само реєстрація       Реєстрація фактів самими респондентами після попереднього інструктажу .

Сезонні коливання    Коливання в рядах динаміки, зумовлені специфічними умовами виробництва чи споживання певного виду продукції.

Секторна діаграма    Графічне зображення на площі круга, розділенного радіусами на окремі сектори за кількістю різновидів номінальних ознак.

Середня арифметична       Середня, яка використовується у випадках, коли обсяг варіаційної ознаки для всієї сукупності формується як сума значень ознаки в окремих одиницях досліджуваної сукупності.

Середня величина    Узагальнююча характеристика в сукупності явищ за варіоційною ознакою, що показує рівень ознаки, віднесений до одиниці сукупності.

Середня гармонійна Середня, яка використовується, коли загальний обсяг ознаки утворюється як сума зворотних значень варіант;

Середня геометрична        Середня, яка розраховується як корінь n -ї степені з добутку n варіант.

Середня денна заробітна плата робітників     Обчислюється діленням фонду денної оплати праці на кількість відпрацьованих за період людино-днів

Середня годинна заробітна плата робітників Визначається діленням фонду годинної оплати праці на кількість відпрацьованих за період людино-годин і характеризує рівень оплати відпрацьованої людино-години.

Середня хронологічна       Середня, яка використовується, коли вихідні дані представлені на конкретні дати і проміжок часу між ними рівний.

Середньогодинна продуктивність праці         Є характеристикою кількості продукції, виробленої за одну годину роботи одним робітником.

Середньомісячна продуктивність праці          Є характеристикою кількості продукції, виробленої за один місяць роботи одним працівником.

Система національних рахунків   Система взаємопов ’язаних статистичних показників, яка побудована у вигляді певного набору рахунків та таблиць з метою одержання характеристики економічної діяльності людини.

Систематичні помилки реєстрації         Помилки, що виникають в наслідок постійних спотворень в одному напрямі.

Сімейний склад населення Вивчається з метою визначення умов для відтворення населення, шлюбної ситуації, соціальної політики захисту багатодітних сімей, одинаків, а також як інформаційна база для обстеження бюджетів домогосподарств.

Спеціально організовані спостереження        Форма спостереження , яка охоплює сфери життя, що не уловлюються звітністю.

Споживання основного капіталу Витрати на амортизацію і капітальний ремонт об'єктів основного капіталу.

Спосіб моментів       Спосіб для розрахунку середньої через моменти різного порядку і використовується для спрощення обчислень.

Спосіб поправочних коефіцієнтів        Застосовують в тих випадках, коли вибіркове спостереження здійснюють для перевірки й уточнення результатів суцільного спостереження.

Спосіб прямого перерахунку      Суть полягає в тому, що на основі вибірки розраховують показники обсягу по генеральній сукупності, використовуючи для цього вибіркову середню або частку.

Статевий склад населення  Питома вага населення різної статі.

Статистика населення        Вивчає закономірності відтворення населення ,що мешкає на певній території, досліджує якісні і кількісні характеристики населення.

Статистика національного багатства    Система показників ,за допомогою яких вимірюють наявні і нагромаджені в країні цінності ,призначені для підтримання безперервності та розширення процесу суспільного відтворення.

Статистичне групування    Процес утворення однорідних груп на підставі розподілу всієї сукупності досліджуваного явища на окремі групи за найістотнішими ознаками.

Статистичне спостереження       Науково організована реєстрація масових даних про соціально-економічні явища та процеси.

Статистичний графік         Наглядне зображення статистичних величин за допомогою геометричних ліній та фігур (діаграм) або географічних картосхем (картограм).

Статистичний зв'язок         Зв'язок , коли кожному значенню ознаки х відповідає певна множина значень ознаки у , які варіюють і утворюють ряд розподілу.

Статистичний показник     Кількісна оцінка властивості досліджуваного явища..

Статистичний формуляр   Обліковий документ єдиного зразка , що містить адресу об'єкта спостереження та статистичні дані про нього.

Статистичні дані       Масові системні кількісні характеристики соціально –економічних явищ та процесів .

Статистичні реєстри Списки або перелік одиниць певного об‘єкта спостереження із зазначенням необхідних ознак , які постійно оновлюються та поповнюються.

Статистичні таблиці Це форма систематизованого раціонального і наглядного подання цифрового матеріалу , що характеризує вивчаємі явища ; процеси.

Стовпчикова діаграма        Діаграма, в якій статистичні дані зображаються у вигляді стовпчиків однакової ширини.

Стрічкова діаграма   Діаграма, в якій числові дані графічно зображуються у вигляді стовпчиків, що розміщені горизонтально.

Структурні групування       Розчленування якісно однорідної сукупності одиниць на групи, які характеризують її структуру і структурні зрушення за відповідний період часу.

Структурні діаграми Діаграми співвідношення питомої ваги , які характеризують відношення окремих частин сукупності у загальному їх обсязі.

Субсидії           Поточні некомпенсовані виплати з Держбюджету підприємствам.

Суцільні обстеження Передбачають реєстрацію всіх без винятку одиниць сукупності.

Темп зростання        Показує у скільки разів рівень більший (менший) від рівня узятого за базу порівняння.

Темп приросту         Відношення абсолютного приросту до одного з попередніх рівнів ряду.

Територіальний індекс       Відносна величина, що дає порівняльну характеристику в розрізі теріторій і обєктів.

Тимчасово відсутнє населення    Особи, які постійно проживають в даному населеному пункті, але на момент обстеження перебувають за його межами, якщо термін відсутності не перевищює 6 місяців.

Тимчасово незайняте населеня   Це працездатні особи працездатного віку, які, не маючи підходящої роботи, звернулися до органів державної служби зайнятості й зареєстровані там як ті, що шукають роботи.

Тимчасово проживаючі (населення)    Особи, які постійно проживають в іншому населеному пункті, але на момент обстеження перебувають у даному пункті (за відсутності на постійному місці проживання не більш як 6 місяців).

Типова вибірка         В разі такого вибору генеральну сукупність спочатку поділяють на однорідні групи за певною ознакою, на регіони, зони. Потім з кожної групи випадковим способом відбирають певну кількість одиниць пропорційно питомій вазі групи в загальній сукупності.

Товари   Продукти та послуги, призначені для продажу на ринку.

Товарна продукція   Продукція, яка призначена для продажу споживачам, тобто не враховуе залишки незавершеного виробництва.

Трансферти    Перерозподілені потоки доходів, що являють собою однобічні безвідплатні передачі доходів як у грошовій, так і в натуральній формі, здійснювані з метою перерозподілу доходів і заощаджень.

Трудомісткість Зворотна характеристика продуктивності праці і характеризує витрати праці на виробництво одиниці продукції.

Типологічні групування     Групування, в яких проводять розподіл досліджуваного явища на класи або соціально-економічні типи.

Умовно-натуральні одиниці        Вимірники, які використовують, якщо виникає потреба звести воєдино кілька різновидів однієї споживчої вартості. При цьому роль спільної міри, еталона для розрахунків і порівнянь відіграє один різновид.

Фактичні внески на соціальне страхування    Відрахування підприємств і організацій до фонду соціального страхування і пенсійного забезпечення.

Фізичний знос Поступова втрата засобами праці своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей внаслідок їх використання у виробництві (перша форма), а також від бездіяльності, під впливом сил природи (корозія металу, вивітрювання) і надзвичайних обставин (друга форма).

Фінансові корпорації         Інституціональні одиниці, зайняті фінансовим посередництвом або допоміжною фінансовою діяльністю.

Фонд годиної оплати праці         Сума грошових коштів, нарахованих у звітному періоді за фактично відпрацьовані людино-години в умовах нормальної тривалості зміни.

Фонд оплати праці   Являють собою витрати підприємства, установив, організації на оплату праці незалежно від джерела фінансування їх виплат, включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до діючого законодавства за невідпрацьований час, а також симулюючі та компинсуючі виплати.

Фонди деної оплати праці Включає виплати за відпрацьовані людино –дні. Він складається з годиного фонду та оплати людино-годин, не відпрацьованих протягом робочого дня (оплата внутрішньозміних простоїв не з вини робітника, оплата перерв у роботі) у випадках, передбачених законодавством; оплата пільгових годин підлітків, доплата за роботу у понаднормовий час та ін. Як і годинний, фонд деної оплати обчислюється за рік, квартал, місяць.

Фондовіддача  Відношення обсягу виробленої продукції до середньорічної вартості основних фондів; цей показник характеризує кількість продукції, одержаної від кожної одиниці вартості засобів праці, тобто ефективність їх використання.

Фондомісткість         Відношення середньорічної вартості виробничих основних фондів до обсягу продукції. Цей показник характеризує величину основних фондів, яка використовується для виробництва однієї одиниці продукції.

Фондоозброєність    Відношення вартості основних фондів до середньооблікової чисельності працівників в найбільш завантаженій зміні.

Фонові картограми   Різновид картограм, що зображає карту в межах досліджуваної теріторії, на якій чітко позначено контури меж адміністративного поділу країни (області).

Функціональний звязок      Звязок, коли кожному можливому значенню факторної ознаки “Х” відповідає чітко визначене значення результативної ознаки “У”.

Хронологічна проста таблиця    Таблиця , в підметі якої наводяться періоди часу чи дати, а в присудку – ряд показників

Централізоване зведення   Первиний матеріал спостереження зосереджується, систематизується та узагальнюється в центральному органі державної статистики України.

Час спостереження   Час , до якого відносяться дані спостереження

Частки   Відносні величини структури, сума їх становить 1 або 100%

Чистий національний продукт    Валовий національний продукт без споживання основного капіталу.

Шкала    Засіб упорядкування та кількісного вираження ознак

Щільність населення Ступінь концентрації розміщення населення по території

Якість продукції        Рівень відповідності сукупності технічних , експлуатаційних, естетичних та інших параметрів продукції потребам суспільства.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑