ТЕМА 10. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Питання теми та основні терміни

1. Методологічні особливості статистики населення.

2. Статистика чисельності, складу та розміщення населення.

3. Статистика природного руху та відтворення населення

4. Механічний рух населення та його статистичні показники

5. Показники статистики трудових ресурсів.

6. Показники статистики ринку праці.

Основні терміни теми: безробітні, валова міграція, вік балансування, вимушена неповна зайнятість, внутрішня міграція, економічно активне населення, економічно неактивне населення, еміграція, коефіцієнт старіння населення, населення працездатного віку, постійне населення, природний рух населення, природний рух трудових ресурсів, ринок праці, робоча сила, сальдо міграції, механічний приріст, сімейний склад населення, статевий склад населення, статистика населення, тимчасово відсутнє населення, тимчасово незайняте населення, тимчасово проживаючі, щільність населення.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

1. Методологічні особливості статистики населення

Предмет статистики населення становлять закономірності відтворення населення, що мешкає на певній території, за певний час, які відшукуються за допомогою якісного аналізу кількісних характеристик. Як об'єкт дослідження населення має універсальну статистичну природу, оскільки є масовою сукупністю, в якій реалізується закон великих чисел та формуються процеси випадкового характеру.

Основними категоріями статистики населення є демографічна подія та демографічний процес. Демографічна подія — де подія, що відбувається з окремою людиною, проте впливає на зміну чисельності-й складу всього населення, відтворення його поколінь.

Демографічними подіями є факти народження, смерті, укладання шлюбу або його припинення. Сукупність таких подій формує відповідний демографічний процес.

Отже, демографічний процес — це множина однорідних демографічних подій, що відбуваються з населенням у цілому (народжуваність, смертність, шлюбність, розлученість). Демографічний процес, як процес руху населення, може набувати однієї з трьох форм:

• природного руху — процес, що змінює чисельність та склад населення шляхом його оновлення (смертність та народжуваність) або сприяє цій зміні (шлюбність та розлученість);

•механічного руху — процес зміни чисельності та складу населення за рахунок його територіального переміщення (урбанізація, еміграція, іміграція);

соціального руху — процес зміни складу населення внаслідок його соціально-економічного та культурного розвитку (зникнення одних верств населення та поява інших).

Мета статистичного дослідження цих процесів полягає в оцінюванні їх обсягів, ступеня поширення та прояву, визначенні закономірностей розподілу, розвитку та взаємозв'язку. Для цього застосовується система статистичних методів, які умовно поділяють на три групи*:

• методи екстенсивного аналізу — визначають абсолютний розмір явищ та процесів, їх середній рівень, досліджують закономірності розподілу (структури та співвідношення, диференціації та концентрації), а також закономірності взаємозв'язку та розвитку;

 методи інтенсивного аналізу — визначають ступінь поширення та силу прояву демографічного процесу в певній сукупності населення. В основу їх покладено систему взаємозв'язаних відносних величин інтенсивності;

• методи моделювання — дозволяють прогнозувати розвиток демографічних процесів, а також робити перспективні розрахунки чисельності населення.

Отже, система зазначених методів дозволяє дослідити визначальні параметри населення та закономірності його розвитку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑