2.  Розрахунок середніх показників продуктивності праці.

Для оцінки продуктивності праці робітників використовують показники середнього виробітку за певний період, середньоденний виробіток та середнього динний виробіток.

Середньогодинна продуктивність праці є характеристикою кількості продукції, виробленої за 1 год. роботи, її обчислюють на базі даних про кількість вироблень продукції та відпрацьованих людино-годин. Середня продуктивність праці за один відпрацьований людинодень є часткою від ділення об'єму виробленої продукції на загальну кількість відпрацьованих за період людиноднів. Цей показник можна дістати як результат множення середньої продуктивності праці за годину на фактичну середню тривалість робочою дня. Середня продуктивність праці одного робітника за період характеризує кількість продукції, яка припадає па одного середньооблікового робітника. Цей показник можна дістати поділивши загальну кількість виробленої продукції на середнюоблікову чисельність робітників або помноживши середню денну продуктивність праці на середню фактичну тривалість робочого періоду.

Наведені вінце показники можуть бути розраховані в натуральному або у вартісному вираженні.

Взаємний зв'язок них показників можна показати за допомогою такої формули:

 

де - показники виробітку відповідно за годину день та період;

 - відповідно середня фактична тривалість робочого періоду і робочого дня.

Індекси показників середньої продуктивності праці робітників мають аналогічний зв‘язок.

Вплив факторів тривалості робочого періоду, робочого дня та рівня середньогодиної продуктивності праці на показник продуктивності праці одного робітника за період може бути охарактеризований такими формулами:

 ;

 ;

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑