2.Класифікації та групування в системі національних рахунків.

Система національних рахунків – це адекватний ринковій економіці національний облік, що завершується на макрорівні системою взаємоузгоджених статистичних показників, які характеризують результат економічної діяльності, структуру економіки і найважливіші взаємозв’язки в національному господарстві.

Система національних рахунків виникла в найбільш розвинутих країнах світу в зв’язку з потребами в інформації, необхідній для практичного прийняття заходів по регулюванню ринкової економіки та формуванню економічної політики.

Впровадження системи національних рахунків на Україні було розпочато в 1991 р., коли в складі управління статистики макроекономічних показників був створений відділ національних рахунків, а в 1992 р. – розроблена та затверджена Державна програма переходу України на міжнародну систему обліку і статистики. Згідно з цією програмою здійснювався поступовий перехід до системі національних рахунків.

Система національних рахунків також передбачає використання методу групування, згруповуючи всі первинні ланки (інституціональні одиниці).

В системі національних рахунків використовується два види групувань:

• за галузями економіки;

• за секторами економіки.

Групування за галузями економіки передбачає виділення таких галузей (згідно з Міжнародною стандартною класифікацією галузей):

1. сільське, лісове, рибне господарство та мисливство;

2. гірничо видобувна промисловість;

3. обробна промисловість;

4. будівництво;

5. електро-, газо- та водозабезпечення і санітарна служба;

6. торгівля;

7. транспорт, складське господарство і зв’язок;

8. підприємства управління і обслуговування;

9. невизначена діяльність.

За секторами економіки передбачається таке групування:

1. комерційні підприємства (підприємства по виробництву товарів та послуг, крім фінансових послуг);

2. фінансові заклади;

3. державні установи;

4. домашні господарства;

5. громадські організації, що обслуговують домашні господарства;

6. інший світ.

3. Групування підприємств.

Згідно з Законом України “Про підприємства в Україні” первинною ланкою вітчизняної економіки є підприємства.

Підприємства – це самостійно господарюючий статутний суб’єкт, що має право юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання прибутку Первинні ланки нашої економіки можна групувати за різними ознаками.

За метою і характером діяльності підприємства поділяються на комерційні та некомерційні.

За формою власності майна підприємства ділять на приватні, колективні, державні, комунальні.

За національною приналежністю капіталу розрізняють національні, закордонні та змішані підприємства.

За правовим статусом і формою господарювання підприємства бувають одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства.

За галузево-функціональним видом діяльності підприємства поділяють на промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні тощо.

За технологічною цілісністю і ступенем підпорядкування виділяють головні (материнські), дочірні підприємства, асоційовані члени та філії.

За розміром розрізняють великі, середні, малі та мікропідприємства.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Метод групувань дуже широко використовується в економічній статистиці. Шляхом групування за атрибутивною ознакою утворюються будь-які класифікації. В економічній науці існує велика кількість класифікацій. Найбільш важливими економічними класифікаціями є класифікація галузей, видів діяльності, секторів економіки та підприємств. Всі ці класифікації знаходять дуже широке застосування в практиці економічної та статистичної роботи.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Що собою уявляє класифікація видів економічної діяльності?

2. Чим відрізняється КВЕД від класифікації галузей?

3. Як класифікували галузі економіки?

4. Чим відрізнялись сфера матеріального виробництва і невиробнича сфера?

5. Що собою уявляє система національних рахунків?

6. Які групування передбачені в системі національних рахунків?

7. Що таке сектор економіки і які сектори виділяють в системі національних рахунків?

8. Що таке підприємство?

9. За якими ознаками класифікують підприємства?

Література для самоосвіти: 5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑