2. ПОКАЗНИКИ РЯДІВ ДИНАМІКИ .

Для кількісної оцінки динаміки соціально - економічних явищ застосовуються статистичні показники: абсолютні прирости, темпи зростання і приросту, абсолютне значення одного % приросту.

В основі розрахунку показників рядів динаміки лежить порівняння його рівнів. У залежності від застосовуваного способу зіставлення показники динаміки можуть обчислюватися на постійній і змінній базах порівняння .

Для розрахунку показників динаміки на постійній базі кожен рівень ряду порівнюється з тим самим базисним рівнем. Обчислювальні при цьому показники називаються базисними . Для розрахунку показників динаміки на змінній базі кожен наступний рівень ряду порівнюється з попереднім . Такі показники називаються ланцюговими .

Способи розрахунку показників динаміки розглянемо на даних товарообігу магазина в 1997 - 2001 р. (див. таб. 2).

Абсолютний приріст - найважливіший статистичний показник динаміки, що визначається як різниця двох рівнів ряду динаміки в одиницях виміру вихідної інформації. Абсолютний приріст буває ланцюговий і базисний :

1) Базисний абсолютний приріст визначається як різниця між порівнюваним рівнем і рівнем, прийнятим за постійну базу порівняння (формула 1):

 (1)

2) Ланцюговий абсолютний приріст - різниця між порівнюваним рівнем і рівнем, що йому передує, (формула 2):

 (2)

Абсолютний приріст може мати і негативний знак, що показує, наскільки рівень досліджуваного періоду нижче базисного.

Між базисними й ланцюговими абсолютними приростами існує зв'язок: сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює базисному абсолютному приростові (формула 3):

 (3)

Прискорення - різниця між абсолютним приростом за даний період і абсолютний приріст за попередній період рівної тривалості (формула 4):

 (4)

Показник абсолютного прискорення застосовується тільки в ланцюговому варіанті, але не в базисному. Негативна величина прискорення говорить про уповільнення росту або про прискорення зниження рівнів ряду .

Темп зростання - характеризує відношення двох рівнів ряду і може виражатися у вигляді коефіцієнта або у відсотках .

1) Базисні темпи зростання обчислюються розподілом порівнюваного рівня на рівень, прийнятий за постійну базу порівняння , по формулі 5:

 (5)

2) Ланцюгові темпи росту обчислюються відношенням порівнюваного рівня на попередній рівень (формула 6):

 (6)

Якщо темп зростання більше одиниці (або 100%) , то це показує на збільшення досліджуваного рівня в порівнянні з базисним. Коли темп зростання ,дорівнює одиниці (або 100%) , то це означає, що рівень досліджуваного періоду в порівнянні з базисним не змінився . Темп зростання менше одиниці (або 100%) показує на зменшення рівня досліджуваного періоду в порівнянні з базисним. Темп зростання завжди має позитивний знак.

Між базисними і ланцюговими темпами зростання мається взаємозв'язок: добуток послідовних ланцюгових темпів зростання дорівнює базисному темпові.

 Темпи приросту характеризують абсолютний приріст у відносних величинах. Обчислений у відсотках темп приросту показує , на скільки відсотків змінився порівнюваний рівень стосовно рівня , що прийнятий за базу порівняння .

1) Базисний темп приросту обчислюється відношенням порівнюваного базисного абсолютного приросту на рівень, прийнятий за постійну базу порівняння (формула 7):

 (7)

2) Ланцюговий темп приросту - це відношення порівнюваного ланцюгового абсолютного приросту до попереднього рівня (формула 8):

 (8)

Між показниками темпу росту і темпу приросту існує взаємозв'язок, що виражений формулами 9 і 10:

 (%) = (%) -100 (9)

(при вираженні темпу росту у відсотках).

 = - 1 (10)

(при вираженні темпу росту в коефіцієнтах).

Абсолютне значення одного % приросту - це показник, що визначається як відношення абсолютного приросту до темпу приросту, що вимірюється в відсотках, тобто:

 (11)

Якщо розписати повністю формули абсолютного приросту та темпу приросту, можна спростити визначення абсолютного значення одного % приросту, а саме:

 (12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑