Тема 5. РЯДИ ДИНАМІКИ.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1.Поняття і класифікація рядів динаміки.

2.Показники рядів динаміки.

3.Середні показники в рядах динаміки.

4. Виявлення тенденцій розвитку явищ.

 Основні терміни теми: абсолютне значення 1% приросту, абсолютний приріст, екстраполяція, ряди динаміки, темп зростання, темп приросту

Інформаційні матеріали теми.

1.Поняття і класифікація рядів динаміки.

Ряди динаміки - статистичні дані, що відображають розвиток у часі досліджуваного явища. Їх також називають динамічними рядами , тимчасовими рядами .

Ряди динаміки мають два основних елементи:

1) показник часу ( t);

2) відповідні їм рівні розвитку досліджуваного явища (y);

Як показники часу в рядах динаміки виступають визначені дати (моменти) або окремі періоди (роки, квартали, місяці, доба).

Рівні рядів динаміки відображають кількісну оцінку (міру) розвитку в часі досліджуваного явища. Вони можуть виражатися абсолютними , відносними або середніми величинами .

Ряди динаміки розрізняються за наступними ознаками:

• за часом;

• за формою представлення рівнів;

• за відстанню між датами.

 У залежності від характеру досліджуваного явища рівні рядів динаміки можуть відноситися або до визначених дат (моментів) часу, або до окремих періодів . Відповідно до цього за часовим параметром ряди динаміки підрозділяються на моментні і інтервальні .

Моментні ряди динаміки відображають стан досліджуваних явищ на визначені дати (моменти) часу. Прикладом моментного ряду динаміки є наступна інформація про облікову чисельність працівників магазина в 2001 році (таб. 1):

Таблиця 1

Облікова чисельність працівників магазина в 2001 році

Дата       1.01.01        1.04.01        1.07.01        1.10.01        1.01.02

Число працівників, чол.     192    190    195    198    200

Особливістю моментного ряду динаміки є те, що в його рівні можуть входити ті самі одиниці досліджуваної сукупності. Хоча й у моментом рядові є інтервали - проміжки між сусідніми в ряді датами, -і величина того або іншого конкретного рівня не залежить від тривалості періоду між двома датами. Так , основна частина персоналу магазина , що складає облікову чисельність на 1.01.2001 , що продовжує працювати протягом даного року , відображена в рівнях наступних періодів . Тому при підсумовуванні рівнів моментного ряду може виникнути повторний рахунок .

За допомогою моментних рядів динаміки в торгівлі вивчаються товарні запаси, стан кадрів, кількість устаткування й інших показників, що відображають стан досліджуваних явищ на окремі дати (моменти) часу.

Інтервальні ряди динаміки відбивають підсумки розвитку (функціонування) досліджуваних явищ за окремі періоди (інтервали) часу.

Прикладом інтервального ряду можуть служити дані про роздрібний товарообіг магазина в 1997 - 2001 р. (таб. 2):

Таблиця 2

Обсяг роздрібного товарообігу магазина в 1997 - 2001 р.

Рік          1997  1998  1999  2000  2001

Обсяг роздрібного товарообігу, тис. грн.      885.7 932.6 980.1 1028.7         1088.4

Кожен рівень інтервального ряду вже являє собою суму рівнів за більш короткі проміжки часу. При цьому одиниця сукупності , що входить до складу одного рівня , не входить до складу інших рівнів .

Особливістю інтервального ряду динаміки є те, що кожен його рівень складається з даних за більш короткі інтервали (субперіоди) часу. Наприклад, підсумовуючи товарообіг за перші три місяці року, одержують його обсяг за І квартал, а, підсумовуючи товарообіг за чотири квартали, одержують його величину за рік, і т.д. За інших рівних умов рівень інтервального ряду тим більше, чим більше довжина інтервалу, до якого цей рівень відноситься.

Властивість підсумовування рівнів за послідовні інтервали часу дозволяє одержати ряди динаміки більш укрупнених періодів.

За допомогою інтервальних рядів динаміки в торгівлі вивчають зміни в часі надходження і реалізації товарів, суми витрат звертання й інших показників, що відображають підсумки функціонування досліджуваного явища за окремі періоди.

Статистичне відображення досліджуваного явища в часі може бути представлено рядами динаміки з наростаючими підсумками. Їхнє застосування обумовлене потребами відображення результатів розвитку досліджуваних показників не тільки за даний звітний період, але і з урахуванням попередніх періодів. При складанні таких рядів виробляється послідовне підсумовування суміжних рівнів . Цим досягається сумарне узагальнення результату розвитку досліджуваного показника з початку звітного періоду (року , місяця , кварталу і т.д. ) .

Ряди динаміки з наростаючими підсумками будуються при визначенні загального обсягу товарообігу в роздрібній торгівлі. Так , узагальненням товарно - грошових звітів за останні операційні періоди (п'ятиденки , тижня , декади і т.д. ) .

В залежності від форми представлення рівнів ряду можуть бути побудовані ряди динаміки абсолютних, відносних і середніх величин. Вони також можуть бути або момент ними, або інтервальними .

У інтервальних рядах динаміки відносних і середніх величин безпосереднє підсумовування рівнів саме по собі позбавлено змісту, тому що відносні і середні величини є похідними й обчислюються через розподіл інших величин.

По відстані між датами або інтервалам часу виділяють повні або неповні ряди динаміки.

Повні ряди динаміки мають місце тоді, коли дати реєстрації або закінчення періодів випливають друг за другом з рівними інтервалами. Це рівновіддалені ряди динаміки . Неповні - коли принцип рівних інтервалів не дотримується .

 По числу показників можна виділити ізольовані і комплексні (багатомірні) ряди динаміки. Якщо ведеться аналіз у часі одного показника , маємо ізольований ряд динаміки . Комплексний ряд динаміки виходить у тому випадку , коли в хронологічній послідовності дається система показників , зв'язаних між собою єдністю процесу або явища .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑