ЛІТЕРАТУРА

1. Авдеев Р.В. Философия информационной цивилизации: Уч.пособие – М., 1994.

2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – Вид. 2-е – К., 1996.

3. Андрущенко В., Губернський Л., Зуєв В.. Проблема гуманізму в сучасній філософії. – К., 1994.

4. Антична культура і вітчизняна філософська думка. – К., 1990.

5. Антологія філософії середніх століть і епохи Відродження. – К., 2001.

6. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Уч.пособие. – М., 1991.

7. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. - М., 1996.

8. Андрос Е.И. Истина как проблема познания и мировоззрения. – К., 1984.

9. Арссе Ф. Человек перед лицом смерти. - М., 1992.

10. Асмус В.Ф.Античная философия. - М., 1999.

11. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1988.

12. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

13. Барякін В.В. В.І.Вернадський про ноосферу //Філ.і соц. думка. – 1993. - №3.

14. Бердяев Н.А. Классический марксизм и марксизм русский//Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990.

15. Бердяев Н.А. Самопознание. – М., 1991.

16. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

17. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія історії: предмет, напрямки, детерміністські та правові концепції. - К., 1995.

18. Бобров В.В. Введение в философию: Учебн. пособие. - М., Новосибирск, 2000.

19. Брагина Л.И. Культура Возрождения. - М., 1990.

20. Брагінець А. Філософські і суспільно-політичні погляди Івана Франка. – Львів, 1956.

21. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. – К., 1993.

22. Вернадський В.И. Несколько слов о ноосфере// Русский космизм: Антологія философской мысли. - М., 1993.

23. Вільчинський Ю.М., Вільчинська С.В., Скринник М.А. Розвиток філософської думки в Україні. – Львів, 1991.

24. Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. – Москва, Киев,1994.

25. Висент Д. Современная французская философия. - М., 2000.

26. Велесова книга. – К., 1994.

27. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

28. Вольтер Ф. Поэмы, философские повести, памфлеты. – К., 1989.

29. Воронцов-Вельяминов Б.А. Очерки о Вселенной. – М., 1992.

30. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика/За ред. Волинки Г.І. – К., 1999.

31. Гаврилишин Б. Дороговкази у майбутнє. До ефективніших суспільств: Доповідь Римському клубу. К., 1990.

32. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М., 1988.

33. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії.– К., 1999.

34. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1991.

35. Горський В.С. Україна в історико-філософському вимірі //Філ. і соціол. думка. – 1993, №2.

36. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1997.

37. Горський В.С. Нариси з історії філософської думки Київської Русі. – К., 1993.

38. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

39. Гусєв В.І. Західноєвропейська філософія ХУ-ХУІІІ ст.. – К., 1995.

40. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. – К., 2000.

41. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу//Вибране. – К., 1991.

42. Древнекитайская философия. Т.1.-2.- М., 1972-1973.

43. Древнеиндийская философия: начальный период. – М., 1972.

44. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1992.

45. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до поч. ХХ ст.).- К., 1993.

46. Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 1989.

47. Зотов А.Ф. Современная западная философия. Учебник. – М., 2001.

48. Ільїн В.В., Кулаг ін Ю.І. Філософія – К., 1997.

49. Історія філософії України. – К., 1994.

50. История философии в кратком изложении /Пер. с чеш. И.И. Богута. – М., 1992.

51. Історія філософії на Україні: В 3-х т. – К., 1987. – Т.1,2.

52. Канке В.А. Философия: Учебник. - М., 2001.

53. Кондзьолка В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001 р.

54. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

55. Коплстон Ф. Історія середньовічної філософії. К., 1997.

56. Кістяковський Б.О. Проблеми і завдання соціально-наукового пізнання //Філософ.і соціол. Думка. -1992, №2.

57. Корет Э. Основы метафизики. К., 1998.

58. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

59. Кравцов Б. Ренесанс і гуманізм на Україні//Європейське Відродження та українська література ХУІ-ХУІІ ст. К., 1996.

60. Крюков Н.С. Комуністична ідеологія. – чи можливий ренесанс? //Філос.та соціол. думка. – 1992, № 2.

61. Кутирєв В.О. Людина і світ: три парадигми взаємодії// Філос. та соціол. думка. – 1991, №7.

62. Литвинов В.Д. Ідеї раннього Просвітництва у філософській думці України. – К., 1984.

63. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

64. Лузан О.О. Політика і суспільство// Політологічні читання. – 1993, №1.

65. Максімов С.І. Особистість і суспільство. – Харків, 1993.

66. Мамардашвили М.С. Как я понимаю философию. – М., 1980.

67. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

68. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1991.

69. Мифы народов мира: В 2-х т. – М., 1992.

70. Мотренко Т.В. „Філософія духу” Гегеля: проблеми адекватності// Пробл.філософії. – 1991, вип.92.

71. Музиченько В.Ф. Системно-структурний аналіз категорій Канта// Проблеми філософії. – 1992, вип.92.

72. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХУІІІ века. – М., 1974.

73. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – К., 1990.

74. Нічик В.М. Філософія в Київській братській школі //Філос.думка. – 1982, №2.

75. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – Минск, 1997.

76. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

77. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. – К., 1999.

78. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. - К., 1997.

79. Ортега-і-Гассет. Бунт мас// Хроніка 2000. – 1995, №1-2.

80. Петрушенко В.Л. Філософія. – Львів,2001.

81. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

82. Пролєєв С.В. Духовність і буття людини. – К., 1992.

83. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 5 т. - Спб, 1994 –1997.

84. Сковорода Г. Повне зібр.творів: У 2 т. – К., 1973.

85. Современная западная философия. – М., 1991.

86. Современная философия науки. Хрестоматия. - М., 1994.

87. Соколов В.В. Западноевропейская философия ХУ-ХУІІ вв. – М., 1984.

88. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество /Пер. с англ. – М., 1992.

89. Спиркин А.г. Философия: Учебник. - М., 2001.

90. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. – К., 1995.

91. Татаркевич Владислав. Історія філософії: Т.3.: Філософія ХІХ століття і новітня /Пер.з пол. – Львів, 1999.

92. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

93. Філософія. Курс лекцій /За ред. Бичко І.В. – К., 1994.

94. Філософія: Підручник / За ред Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995.

95. Філософія. Підручник/За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

96. Філософія: Навч.посібник /За ред. Надольного І.Ф. – К., 1997.

97. Філософія. Підручник/За заг.ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалко В.К. – Харків, 2000.

98. Філософія: Курс лекцій / Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.М., Чекаль А.Л. – К., 2001.

99. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч.посібник. – К., 2000.

100. Шаповалов В.Ф. Основы философия. - М., 1998.

101. Шевчук М.В. Києво-Могилянська академія. - К., 1981.

102. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой истории. – М., 1991.

103. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

104. Чижевський Д. Філософія і національність// Філос.і соціол.думка. -1990, №10.

105. Шинкарук В.І. Філософія і сучасні історичні реалії //Філос. і соціол.думка. – 1992.- №4.

106. Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. – К., 1993.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑