ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)

1. Філософія і світогляд. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський.

2. Філософія як теоретичний світогляд. Предмет і функції філософії.

3. Зародження філософського мислення. Основні напрямки філософії Стародавньої Індії.

4. Філософська думка Стародавнього Китаю. Конфуцій про людину та її виховання. Даосизм про начала буття.

5. Формування нового філософського світогляду. Мілетська школа. Натурфілософія Геракліта.

6. Антична атомістична філософія (Левкіп, Демокріт, Епікур, Лукрецій Кар).

7. Антична філософія, її значення в історії культури.

8. Етичний раціоналізм Сократа. Діалектичний метод Сократа.

9. Філософська система Платона.

10. Арістотель – систематизатор давньогрецької філософії. Метафізика, гносеологія, логіка Аристотеля.

11. Середньовічна західноєвропейська філософія, її теїстичний характер. Патристика. Вчення Августина Блаженного про природу і людину як творіння Бога.

12. Середньовічна схоластика. Суперечка про універсалії: номіналізм та реалізм. Вчення Фоми Аквінського.

13. Антропоцентричний характер філософії Відродження. Основні ідеї італійського та північного гуманізму.

14. Ренесансний неоплатонізм і натурфілософія епохи Відродження. М.Кузанський, Дж.Бруно, М.Копернік та ін.

15. Філософська парадигма Нового часу. Проблеми методу пізнання в філософії Нового часу (Ф.Бекон, Р.Декарт). Емпіризм і раціоналізм.

16. Раціоналістична філософія Нового часу (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц).

17. Сенсуалістична філософія Дж.Локка і Дж.Берклі.

18. Раціоналістичний світогляд французького Просвітництва. Філософські погляди Ж.Монтеск’є і Вольтера.

19. Теорія суспільного договору Ж.Ж.Руссо. Французький матеріалізм ХУІІІ ст..

20. І.Кант як родоначальник німецької класичної філософії. Гносеологія, етика Канта. Вчення про моральний категоричний імператив.

21. Г.В.Ф.Гегель, його філософська система та метод. Діалектика Гегеля.

22. Сутність і основні поняття гегелівської філософії історії і філософії права.

23. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

24. Філософський ірраціоналізм А.Шопенгауера.

25. Зародження релігійного екзистенціалізму. Вчення С.К’єркегора про три стадії життєвого шляху людини.

26. “Філософія життя”. Філософські погляди Ф.Ніцше. Ідея надлюдини в філософії Ф.Ніцше.

27. Ідея несвідомого і психоаналіз З.Фрейда. Структура психіки особистості за З.Фрейдом.

28. Перегляд класичної моделі світорозуміння. Виникнення позитивізму. “Перший позитивізм” О.Конта і Г.Спенсера.

29. Гуманістичні ідеї в філософії К.Маркса. Осмислення проблеми людини та відчуження в марксизмі.

30. Соціокультурні передумови становлення марксизму. Історичні версії марксизму.

31. Нова концепція соціального буття в філософії марксизму. Сутність матеріалістичного розуміння історії.

32. Діалектичний матеріалізм К.Маркса і Ф.Енгельса.

33. Розробка методології наукового пізнання в філософії неопозитивізму.

34. Наука як феномен культури. Концепція науки в постпозитивізмі.

35. Проблеми людини та її існування в філософії екзистенціалізму. М.Гайдеггер, Ж.-П. Сартр, А.Камю, К.Ясперс.

36. Основні напрямки філософії історії в ХХ ст.. (О.Шпенглер, А.Тойнбі).

37. Сучасна релігійна філософія. Неотомізм, його антропоцентрична переорієнтація. Християнський еволюціонізм П.Тейяра де Шардена.

38. Філософська думка в культурі Київської Русі. Розуміння філософії як “любові до мудрості”.

39. Києво-Могилянська академія, її вплив на формування філософської думки України.

40. Філософія Г.С.Сковороди. Вчення про дві натури, концепція сродної праці.

41. Український романтизм. “Філософія серця” П.Д.Юркевича.

42. Ідея України в філософському світогляді Т.Шевченка, П.Куліша, М.Костомарова та ін.

43. Ренесансні та реформаційні ідеї в філософській думці України ХУ-ХУІІ ст..

44. Філософське розуміння культури. Культура як засіб самовизначення особистості.

45. Буття як філософська категорія. Різноманітність форм буття.

46. Поняття матерії, його історичний генезис. Єдність матерії, руху, простору, часу.

47. Свідомість як проблема філософії. Походження та сутність свідомості.

48. Духовне життя суспільства та його структура. Буденна і теоретична свідомість, форми суспільної свідомості.

49. Теорія пізнання. Суб’єкт та об’єкт пізнання.

50. Єдність чуттєвого та раціонального, емпіричного та теоретичного пізнання.

51. Проблема істини в філософії. Співвідношення абсолютної та відносної істини.

52. Діалектика як вчення про розвиток та спосіб філософування. Закони, категорії діалектики.

53. Суспільство як цілісна система. Теоретичні моделі розвитку суспільства.

54. Людина як об’єкт соціально-філософського аналізу. Проблема сутності людини в філософії.

55. Соціальне буття людини як реальний життєвий процес. Діяльність і спілкування як форми існування соціуму.

56. Еволюція психоаналітичної філософії. Проблема людини в філософії неофрейдизму.

57. Герменевтика: філософія розуміння. Проблема інтерпретації культурних феноменів.

58. Проблема особистості в філософії. Унікальність і самототожність особистості.

59. Глобальні проблеми сучасності. Гуманізм як ціннісна основа вирішення глобальних проблем.

60. Історичні виміри людського буття. Моделі розвитку історії. Формаційний та цивілізаційний підходи в тлумаченні історичного розвитку.

61. Осмислення сенсу та призначення людського життя в філософії.

62. Цивілізація як соціокультурне явище. Сучасна цивілізація, її особливості та протиріччя.

63. Рівні та основні методи наукового пізнання.

64. Характер сучасного суспільства і перспективи його розвитку. Типологія суспільної організації.

65. Теорія суспільної модернізації. Соціально-філософська концепція лібералізму.

66. Поняття інтерсуб’єктивності в філософії ХХ ст.. Інтерсуб’єктивність і образ нової реальності.

67. Філософія комп’ютерної революції. Етичні проблеми комп’ютеризації.

68. Філософське осмислення культури. Культура і цивілізація.

69. Проблеми соціального передбачення і прогнозування майбутнього.

70. Суспільство і природа . Поняття ноосфери.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑