10.              Заява

на відкриття рахунків

Ідентифікаційний номер

Найменування установи банку________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Найменування підприємства (повна і точна назва)__________________________________

__________________________________________________________________________________

Просимо відкрити___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(поточний (основний, додатковий), бюджетний та ін. рахунок)

рахунок на підставі Інструкції національного банку України про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, що має для нас обов’язкову силу, із змістом цієї Інструкції ознайомлені. В інших установах банків рахунків ________________________________________

_______________________________________________________не маємо, маємо

(вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті)

Керівник (посада)

Головний бухгалтер

“___”____________ 200__ р.

М.П.

Відмітки банку

Відкрити Документи на оформлення

(поточний, депозитний та ін. рахунки)

________________ рахунок відкриття рахунка та здійснення

операцій за рахунок перевірив

Дозволяю

Керівник (підпис)

Дата відкриття рахунка

“____”_________ 200_р.

№ бал. рахунка

№ особов. рахунка

Головний бухгалтер (підпис)

Зразок:

Картка Відмітка банку

із зразками підписів Дозвіл на прийняття

та відбитком печатки

Ідентифікаційний код Головний бухгалтер

за ЄДРПОУ (чи його заступник)

Ідентифікаційний “____” ______________

номер ДРФО

Власник рахунка

(повна назва)

Адреса, тел.№

Назва вищестоящої організації Коди

(міністерство, відомство, центральна

кооперативна чи громадська організація)

Назва установи банку

Місце знаходження установи банку

Зразок:

Наводимо зразки підписів та печатки, які просимо вважати обов’язковими при здійсненні операцій за рахунком.

(найменування власника рахунка)

__________________________________________________________________________________

Посада Прізвище, ім’я Зразок

 та по батькові підпису

перший підпис ________________ ________________

другий підпис ________________ ________________

Місце для печатки Строк повноважень і підписи

вищестоящої організації, службових осіб, які тимчасово

що засвідчила повноваження на підписи користуються правом першого чи

другого підписів, засвідчуємо:

Повноваження та підписи керівника та головного бухгалтера,

які дії (Положення), засвідчую

__________________________________________________________________________________

(посада і підпис керівника чи заступника керівника вищестоящої організації)

Посвідчу вальний напис Видані грошові

нотаріус* (форма №52) кошти

“___”_________200_ р.

Я, державний (приватний) нотаріус дата

______________________________ з №

(прізвище, ініціали)

до №

нотаріальної контори (нотаріального дата

округу)_________________________ з №

до №

засвідчую справжність підпису___________________

(посада, найменування юридичної особи,

прізвище, ім’я та по батькові

______________________________________________

_________________________________ представника),

який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено,

повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №_______________________

Стягнуто ________________________________________

(державного мита, плати)

(Державний, приватний) нотаріус____________________

печатка

Зразок:

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента

Відкрити поточний рахунок

№______________________

в_______________________

(найменування валюти)

__________________________

(підписи службових осіб банку)

“____”_____________ 200_р.

Заява

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від _______________________________________________________________________________

паспорт, серія_____№_______________, виданий _____________________________(ким і коли)

(інший документ, що засвідчує особу)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер ДРФО

__________________________________________________________________________________

Прошу відкрити поточний рахунок у

(найменування валюти)

__________________________________________________________________________________

на моє ім’я.

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов’язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, вважаю їх для себе обов’язковими. Все листування щодо цього рахунка прошу надсилати за адресою__________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово

(підпис власника рахунка)

“___”_______________200_р. _____________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑