1.                  Господарсько-договірні документи

Такі документи можуть використовуватися у діяльності державних та недержавних підприємств, організацій, що їм наданий статус юридичної особи.

Господарська діяльність ґрунтується на договірних зобов’язаннях передбачає в умовах цих договорів шляхи розв’язання певних суперечок, пов’язаних чи з термінами виконання робіт, чи з постачанням продукції, чи з порушенням розрахункових відносин тощо.

ДОГОВІР

Договір – це угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків.

Це документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.

Ре6квізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце укладання.

4. Дата.

5. Повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють.

6. Текст, якій містить:

- термін виконання;

- кількісні та якісні показники;

- вартість робіт (продукції) і загальну суму;

- порядок виконання робіт;

- порядок розрахунків між сторонами;

- відповідальність сторін;

- порядок і місце розв’язання суперечок;

- форс-мажорні обставини.

7. Відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні дані осіб.

8. Підписи сторін.

9. Печатка однієї або всіх установ, які укладають договір.

Зразок:

Договір №___________

на виконання робіт

м. Київ “____”______________ 200___р.

МП “Астра”, в особі директора Коваля В.П., що діє на підставі Статуту, далі названого “ВИКОНАВЕЦЬ”, з одного боку і________________________________________________

_____________________________________________________________________________

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі_________________________________________________, названий далі

“ЗАМОВНИК”, з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. ЗАМОВНИК отримує, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконувати такі види робіт: ____

2. Порядок розрахунків

2.1. ЗАМОВНИК робить попередню чи повну сплату, що є підставою для початку робіт.

3. Обов’язки сторін

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ:________________________________________________________

3.2. ЗАМОВНИК: __________________________________________________________

4. Відповідальність сторін

5. Форс-мажор

6. Розгляд спорів

7. Загальні положення

8. Термін дії договору

9. Юридичні адреси і реквізити сторін

10. Підписи сторін

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

___________________ _________________

Печатка Печатка

Договір вважають укладеним, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово.

 Договір може бути укладеним між приватними особами й організацією та між організаціями. цивільний кодекс передбачає такі договори: куплі-продажу, позики, наймання житлового приміщення, підряду, постачання, приватизації житла та не житлових приміщень, оренди. Договір поставки – це договір, за яким організація-постачальник зобов’язується передати в певні терміни організації-покупцеві (замовнику) у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами.

 Сторонами договору поставки можуть бути державні, кооперативні, громадські, орендні й інші організації і підприємства.

Реквізити договору поставки:

1. Назва документа (договір).

2. Місце і дата укладання договору.

3. Вступна частина (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень).

4. Предмет договору (точна назва, кількість і в разі необхідності асортимент продукції, що підлягає постачанню).

5. Характеристика якості і комплектність продукції.

6. Вимоги, що ставляться до тари й упакування.

7. Зазначення цін на продукцію.

8. Термін і порядок відвантаження продукції.

9. Порядок розрахунків.

10. Порядок кількісного і якісного приймання продукції.

11. Додаткові умови до договору.

12. Вказівки на майнову відповідальність за виконання зобов’язань постачальником або споживачем.

13. Виклад порядку розгляду суперечок.

14. Загальна сума договору.

15. Загальний термін дії договору.

16. Юридичні адреси сторін, що укладають договір.

17. Підписи та печатки сторін, що уклали договір.

Додатком до договору, як правило, є специфікація, що характеризує продукцію, яка підлягає постачанню.

Договір підряду – це договір, за яким підприємство (організація)–підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству (організації)-замовнику.

Реквізити:

1. Назва документа (договір).

2. Місце і дата укладання договору.

3. Вступна частина (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень).

4. Предмет договору (точне означення виду виконуваних робіт).

5. Термін виконання робіт.

6. вимоги до виконаних робіт.

7. Загальна сума договору.

8. Вартість робіт.

9. Виклад порядку розгляду суперечок.

10. Юридичні адреси сторін.

11. підписи й печатки сторін, що уклали договір.

Додатками до договору, як правило, є особливі умови договору, графіки здавання робіт, передавання Замовником устаткування, матеріалів. Ними можуть бути внутрішньо будівельний титульний список, довідка про забезпечення та фінансування робіт.

Договір про матеріальну відповідальність – це договір, за яким одна сторона (матеріально відповідальна особа) бере на себе цінності і зобов’язується дотримувати вставлених правил їх приймання, зберігання, відпускання й обліку, а інша сторона (підприємство або організація, якій належать матеріальні цінності) зобов’язується створити матеріально відповідальним особам нормальні умови праці й виробничу обстановку, що забезпечує схоронність зданих ним на зберігання матеріальних цінностей.

Укладений договір про матеріальну відповідальність забезпечує беззаперечне стягнення з матеріально відповідальних осіб вартості матеріальних цінностей, нестача яких виявляється. Такі договори підписують при призначенні матеріально відповідальних осіб на роботу.

Реквізити:

1. Назва документа (договір).

2. Місце і дата укладання договору.

3. назва сторін – посади, прізвища, імена й по батькові тих, хто укладає та підписує договір.

4. Зобов’язання матеріально відповідальної особи.

5. Зобов’язання підприємства (організації).

6. термін дії договору.

7. Адреси сторін.

8. Підписи осіб, що укладають договір.

9. Печатка підприємства (організації).

Такий документ складається в двох примірниках: 1-й примірник зберігається у відділі кадрів підприємства(організації) в особовій справі матеріально відповідальної особи, а 2-й примірник передається працівникові, що підписав договір.

 Договір про спільну діяльність є універсальним і може укладатися між двома і більше організаціями (підприємствами, кооперативами, НДІ) на проведення різних робіт(дослідів) для досягнення спільної господарської або наукової мети, як-от: спільне дослідження, будівництво, експлуатація підприємств, будівель, споруд, доріг тощо.

 Для цього сторони визначають розмір і характер внесків: грошові, майнові (сировина, обладнання), трудова участь.

 Одна зі сторін за договором може виступати ініціатором його укладання, брати на себе виконання організаційних, координаційних, посередницьких та ін. функцій.

 Порядок розрахунків при укладанні договору між кількома учасниками визначається в кожному конкретному випадку залежно від його характеру, джерел фінансування та ін. умов.

При визначенні відповідальності сторін повинно бути, як правило, передбачене сплачування штрафу (тверда грошова сума) або (неустойки) (% від суми невиконаного зобов’язання) за несвоєчасне виконання робіт, оплату тощо.

Окрему групу становлять договори банківської діяльності: договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад, кредитний договір.

Зразок:

Договір

на розрахунково-касове обслуговування

м. Київ 200_р.

Банк “Прометей”, в подальшому іменується Банк, в особі заступника Голови Правління, що діє на підставі Положення, та_________________________________, в подальшому іменується Клієнт, в особі ______________________________________________________,

що діє на підставі ___________________________________, уклали цей договір.

1. Предмет договору

1.1. банк відкриває Клієнту, після отримання повного пакету необхідних документів, поточний рахунок згідно з Інструкцією НБУ №3 “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” та надає комплекс послуг з розрахунково-касового обслуговування відповідно до “Тарифів на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб та процентної ставки зі їхніми рахунками в установах Ощадбанку м. Києва”, які є невід’ємною частиною цього договору.

2. Права та зобов’язання сторін

2.1. Банк має право:

2.1.1. Використовувати кошти клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України.

2.1.2. відмовити у проведенні розрахункових та касових операцій за наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства, в тому числі банківських правил, інструкцій, а також техніки оформлення розрахункових документів та строків їх подання до Банку.

2.1.3. відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів на різні потреби у разі ненадання або несвоєчасного надання Клієнтом касової заявки, а також у разі перевищення її ліміту.

2.1.4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцентне списання коштів з рахунка Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.5. Вносити зміни у тарифи, повідомляючи про це Клієнта за сім днів до введення нових тарифів.

2.1.6. Змінювати режим обслуговування Клієнта, повідомивши його про це не менше, ніж за два дні до впровадження змін.

2.1.7. Припинити прийом розрахункових документів Клієнта, якщо протягом 10 днів з дня розірвання цього договору Клієнт не відкриває рахунок в іншій установі банку та не подасть заяву про перерахування залишку коштів.

2.1.8. Отримати від Клієнта плату за надані послуги згідно із затвердженими тарифами.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

2.2.2. Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законодавством.

2.2.3. Вимагати своєчасного та повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим договором послуг.

2.3. Банк зобов’язується

2.3.1. Належним чином виконувати умови цієї угоди.

2.3.2. Вчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обігу України.

2.3.3. Забезпечувати вчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

2.3.4. Забезпечити збереження ввірених йому коштів Клієнта.

2.3.5. Здійснювати прийняття та видачу готівки відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

2.3.6. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунка з доданням необхідних документів.

2.3.7. Зберігати таємницю операцій за рахунок Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.3.8. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядок здійснення розрахунків.

2.3.9. Проводити нарахування відсотків у розмірі % річних за залишком вільних коштів на рахунку Клієнта і зарахувати їх за рахунок Клієнта після закінчення операційного року.

2.3.10. Надання інших послуг, що не належать до обслуговування рахунка Клієнта, здійснюються Банком на підставі окремих договорів.

2.4. Клієнт зобов’язується:

2.4.1. Виконувати вимоги чинних Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності.

2.4.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, впроваджених у господарський обіг України та встановлених правил порядку ведення касових операцій в Україні.

2.4.3. Надавати заявку-розрахунок для встановлення ліміту залишку грошових коштів у касі не пізніше 15 лютого поточного року, а також на вимогу Банку протягом 10 днів з дати отримання вимоги.

2.4.4. Для отримання готівкових коштів, за наявності їх на рахунку, надавати Банку замовлення не пізніше 13-ї години, що передує дню отримання готівкових коштів. Погоджувати терміни видачі заробітної плати з Банком та дотримуватись їх.

2.4.5. щокварталу надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні і прогнозуючі матеріали не пізніш як за 60 днів до початку наступного кварталу.

2.4.6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунка та інших документах або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо з рахунка.

2.4.7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта Неналежних йому коштів і в 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок надати Банку платежі доручення на перерахування коштів власнику.

2.4.8. Розрахуватись за своїми зобов’язаннями шляхом безготівкових розрахунків, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.4.9. Надавати банку платежі документи у формі інформації на паперових носіях.

2.4.10. Забезпечити доставку отриманої у Банку готівки своїм транспортом. Якщо сума готівки, що буде отримана, становить 5000 грн. і більше, надати Банку документи про наявність належної охорони і автотранспорту.

2.4.11. у тижневий термін сповіщати Банку про зміну юридичної адреси.

2.4.12. Вчасно здійснювати оплату за виконані Банком послуги.

3. Режим роботи з розрахунковими документами

3.1. Платежі з рахунків Клієнта виконуються банком у межах залишку коштів на початок операційного дня.

3.2. Банк приймає розрахункові документи Клієнта протягом робочого дня. Розрахунки за розрахунковими документами, що надійшли протягом операційного дня, здійснюватися Банком того самого дня.

3.3. Розрахункові документи приймаються до виконання Банком протягом десяти календарних днів з дня виписки. День заповнення розрахункового документа не враховується.

3.4. Клієнт надає право Банку самостійно списувати плату за надання розрахунково-касових послуг.

3.5. Оплату за розрахунково-касове обслуговування списує меморіальним ордером працівник Банку після надання послуги або в кінці операційного дня.

3.6. оплата за касове обслуговування здійснюється, відповідно до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів, у день отримання в касі банку готівки.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невчасне надання звітних та прогнозуючих матеріалів (касових заявок) відповідно до вимог р. ІІ п.5.5. цього договору та Інструкції НБУ №4 від 20.06.95 “Про організацію роботи з готівкою обігу установами банків України” Клієнт сплачує банку штраф у розмірі одного неоподаткованого мінімуму.

4.2. За невчасне надання заявок-розрахунків для встановлення ліміту залишків грошових коштів у касі відповідно до вимог п. 5.3. цього договору та Інструкції НБУ №4 від 20.06.95 “Про порядок роботи з готівкою обігу установами банків України” Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів.

4.3. За неповідомлення Банку протягом п’яти днів після отримання витягу з рахунка про: помилково зараховані на його рахунок суми згідно з Інструкцією НБУ №7 від 02.08.96 “Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України” Клієнт сплачує Банку за кожен день прострочення штраф у розмірі 0,2% неправильно зарахованої на рахунок належної йому суми.

5. “Форс-мажор”

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причини, що перебувають поза сферою контролю не виконуючої сторони. Такі причини включають: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше (далі “форс-мажор”), але обмежуються ними. Період звільнення від відповідності починається з моменту оголошення не виконуючою стороною “форс мажору” і закінчується чи закінчився би, якщо не виконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з “форс-мажору”. “Форс-мажор” автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків.

Про настання “форс-мажорних” обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше, ніж шість місяців, то кожна зі сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим договором, у такому разі жодна зі сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

6. Порядок зміни, розірвання договору та закриття рахунка

6.1. будь-які зміни та доповнення до договору, за винятком змін тарифів (п. 2.5), вносяться шляхом підпису сторонами додаткових угод, які є невід’ємною частиною цього договору.

6.2. Цей договір може бути розірваний з ініціативи кожної зі сторін з обов’язковим письмовим повідомленням другої сторони за 30 календарних днів до передбаченої дати розірвання. У разі неотримання письмових заперечень на таке повідомлення протягом зазначеного терміну договір вважається розірваним за мовчазною згодою.

6.3. Якщо протягом шести місяців з дня відкриття рахунка або протягом трьох місяців з дати останньої операції клієнтом не здійснюються операції, Банк має право порушити питання про збиття рахунка та розірвання договору.

6.4. Залишок коштів, що перебувають на розрахунковому рахунку Клієнта, в разі припинення дії договору або його дострокового розірвання перераховується банком на інший рахунок за заявою Клієнта.

Якщо в заяві клієнта не назначено, куди слід перерахувати залишок коштів, вони перераховуються на відповідний рахунок Банку. Залишок коштів Клієнта на цьому рахунку перебуває протягом трьох років. У разі неповернення коштів Клієнту у цей термін вони перераховуються в бюджет держави.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

8. Строк дії договору

8.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня поточного року. Якщо за один місяць до закінчення терміну дії договору жодна зі сторін не попередить письмово другу сторону про свій намір розірвати договір, його дія пролонгується на наступний рік.

9. Юридичні адреси та реквізити сторін

9.1. Банк “Прометей” – спеціалізований комерційний банк України, Головне управління: вул.. Володимирська, 87, м. Київ, 03094, субкореспондентський рахунок №778931 в ОПЕРУ управління НБУ по м. Києву й області МФО 823777.

9.2. Клієнт ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9.3. цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

_________________ _____________________

(банк) (клієнт)

Трудова угода

Це документ, яким регламентуються відносини між установою і позаштатним працівником.

Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов’язків.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце складання.

4. Дата.

5. Текст з перерахуванням повноважень і зобов’язань сторін.

6. Юридичні адреси сторін.

7. Підписи.

8. Печатка установи.

Трудова угода складається в кількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта зберігається у справах організації-замовника.

Зразок:

Трудова угода

М. Київ “___”_____________ 200__р.

 Цю трудову угоду укладено між ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

в особі_______________________________________________________________________

названий далі “Замовник”, і _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові)

названий далі “Виконавець”, про подане нижче:

1. Виконавець з “____”____________200__ р. до “___”___________ 200_р.

зобов’язується виконувати роботу: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(опис роботи)

Особливі умови:_______________________________________________________________

2. Замовник зобов’язується у місячний термін після підписання акта про приймання робіт від Виконавця____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

за ___________________________________________________________________________

заплатити суму в кількості___________________ грн.._______коп..

у тому числі ПДВ 20% ______________________грн.._______коп..

Виконавець,___________________________________________________________________

Прописаний: м.____________________, вул..______________________________________

буд..________________ корпус_________________, кв._____________________________.

Паспорт: серія________№_________________ виданий______________________________

______________________________________________________________(ким, дата видачі)

Сімейний стан_________________________________________________________________

Особовий рахунок ощадної книжки №_____________________________________________

Ощадний банк_________________________№______________________________________

Розрахунковий рахунок районного відділення Житлососцбанку №_____________________

Сторони договору:

Замовник Виконавець

_______________ _______________________

Печатка Печатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑