7.                  ТАБЛИЦЯ

Це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами.

 Матеріал у таблиці систематизований, на першому плані виступають цифри. У таблицях не використовуються дієслівні форми, прислівник. Найчастіше вживаються слова разом, усього, у тому числі.

 Таблиця складається з таких реквізитів:

1.                  Номер.

2.                  Тематичний заголовок.

3.                  Заголовна частина, яка розміщується вгорі (розділові знаки в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться).

4.                  Основна частина, що містить графи і рядки.

5.                  Примітки (якщо вони є) виносяться в окрему колонку або за межі таблиці.

Таблиця має бути компактною і наочною.

Зразок:

Таблиця №5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

факультету (вузу)

Протокол №___ від “___”___________2002 р.

План підготовки кандидатів наук

На 2002-2006 роки ___________________________________ факультету

№ пор.

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка працює над кандидатською дисертацією

Галузь науки, шифр спеціальності, назва теми дисертації

Термін виконання (роки початку та закінчення роботи)

Термін виконання плану

Форма підготовки

Навчання в аспірантурі

Надання творчої відпустки особі, яка захищатиме дисертацію

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑