4. Методи психологічного дослідження.

Характер предмета і принципів психологічної науки визначає її методи. Методи психології доцільно поділити на 2 групи: пізнавальні (дослідницькі) та методи активного психологічного впливу на особистість.

Процес психологічного дослідження складається з окремих етапів: підготовки, збирання, обробки, інтерпретації фактичних даних та формулювання висновків.

На підготовчому етапі вивчається стан досліджуваної проблеми, проводяться попередні спостереження, бесіди, анкетування, визначається мета й завдання дослідження. Важливим елементом етапу є гіпотеза – уявлення про очікуваний результат.

На етапі збирання фактичних даних використовуються емпіричні методи: експеримент, спостереження, тестування, бесіди та ін. Експериментальні дані фіксуються в протоколах.

Етап обробки даних передбачає кількісний та якісний аналіз і синтез зафіксованих даних.

На останньому етапі дослідження здійснюється інтерпретація даних та формулювання висновків, встановлюється їхня відповідність чи невідповідність вихідній гіпотезі, виявляються нові питання та проблеми, на основі яких формується програма дослідження.

Відповідно до етапів дослідження доцільно виділяти 4 групи методів: організаційні (порівняльний, лонгітюдний, комплексний), емпіричні (спостереження та самоспостереження, експериментальні методи, психодіагностичні методи (тести, анкети, опитувальники, соціометрія, референтометрія, інтерв’ю, бесіди), аналіз продуктів діяльності, біографічний метод, трудовий метод), методи обробки даних (методи математичної статистики, аналіз, синтез, систематизація, порівняння), інтерпретаційні методи (генетичний метод).

Методи активного впливу на особистість: психологічна консультація (для надання людині психологічної допомоги), психологічна корекція (передбачає подолання певних відхилень у поведінці та діяльності людини), психологічний тренінг (вправи, ділові ігри), психологічна терапія та реабілітація.

Література для самоосвіти: 2; 3, Т.1; 5; 6; 7; 8; 9; 10, Т. 1; 13; 14; 15; 16.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑