Практичне завдання 16

1. Виписати слова, які визначають:а)темперамент, б)характер, в)здібність.

Працелюбність, наполегливість, музикальність, творча уява, винахідливість, кмітливість, бездарність, спостережливість, красномовство, талановитість, екстравертованість, глибина почуттів, багатство міміки, життєрадісність, ригідність, винахідливість, швидкість переключення уваги, принциповість, ініціативність, вимогливість, сензитивність, зарозумілість, лінивість, воля, рішучість, оптимізм, геніальність, вразливість, швидкість мислення, сила емоційної реакції, повільність.

2. Заповнити пропущені слова в реченнях.

А) Здібності – це ті якості особистості, які потрібні для діяльності, забезпечують … її виконання.

Б) Здібності формуються і проявляються тільки в … .

В) “Задатки можуть в більшій чи меншій мірі сприяти розвитку … так само, як суглинок або чорнозем різною мірою сприятливий для розвиток рослин. Але що саме виросте із насінини – яблуня чи слива – залежить не від грунту, а від того, яке … було вкинуте”. (Венгер Л.А.)

3. Проаналізуйте наступні висловлювання, визначте, якою мірою і в чому вони збігаються. Які з них є правильними, а які помилковими?

А) Рафаелем може стати той, “в кому вже сидить Рафаель”. Але “чи пощастить індивіду типу Рафаеля розвинути свій талант” – це цілком залежить від попиту, який, в свою чергу, залежить від розподілу праці і від умов, створених ним для освіти людей.

Б) “Людина ніколи би не проявляла своїх здібностей, якби вона не народилася б з відповідними генами музичних, технічних, літературних, інтелектуальних і подібних здібностей…

Розвиток здібностей носить іманентний характер, здійснюється за принципом притаманної самому організму внутрішньої доцільності … зовсім незалежно від впливів зовнішнього середовища”. (Рудик П.А.)

В) Абсолютний слух як здібність не існує у дитини до того, як вона вперше не стане перед завданням розпізнати висоту звуку. До цього існував лише задаток, як анатомо-фізіологічний факт.

Г) Не в тому справа, що здібності проявляються в діяльності, а в тому, що вони створюються в цій діяльності.

Д) Про свої здібності людина може дізнатися, тільки намагаючись застосувати їх.

Е) “Явище таланту потрібно визнати однією з найбільших таємниць природи і життя, і мені смішно, коли сьогоднішні вчені … стверджують, нібито в прекрасному і порівняно недалекому майбутньому почнуть за допомогою комбінування молекул створювати геніїв на свій розсуд і в необмеженій кількості”. (Чівіліхін В.)

4. Дайте психологічний коментар газетному повідомленню. В чому повчальність цього прикладу?

Стверджують, що “прообразом Митрофанушки для творця безсмертної комедії “Недоук”(недоросль) Д.І.Фонвізіна став дворянський син Олексій Оленін. У 1782 році йшла прем’єра п’єси. Олексій Оленін був присутнім на спектаклі і впізнав себе на сцені. Він був настільки зворушений, що грунтовно зайнявся навчанням.

Пройшли роки. Олексій Миколайович Оленін став одним з найосвіченіших людей свого часу. Він був археологом, істориком, палеографом, художником і державним діячем (членом державної ради). У 1811 році став директором Петербурзької публічної бібліотеки, а з 1817 року – президентом Академії мистецтв.

5. Яке з наведених визначень здібностей є правильним?

А) Індивідуально-психологічні властивості, що є необхідною умовою виконання творчої діяльності.

Б) Психічні властивості, що зумовлюють успішне навчання.

В) Психічні властивості, що є природженими і слугують основою успішного виконання будь-якої діяльності.

Г) Індивідуально-психологічні властивості, що відповідають вимогам даної діяльності і є умовою її успішного виконання.

Д) Індивідуально-психологічні властивості, що виявляються та розвиваються в творчій діяльності.

6. Яке твердження є правильним?

А) Здібності існують незалежно від діяльності і поза нею.

Б) Поза діяльністю здібності існувати не можуть.

В) Здібності в діяльності виявляються, в ній і розвиваються.

Г) Здібності розвиваються незалежно від діяльності, але в діяльності виявляються.

7. Під задатками слід розуміти:

А) природжені здібності до якоїсь діяльності;

Б) здобуті в процесі навчання і виховання властивості особистості, що характеризують її здатність до якоїсь діяльності;

В) психологічні властивості, що є умовою успішного виконання якоїсь діяльності;

Г) природжені анатомо-фізіологічні властивості, що є однією з передумов розвитку здібностей.

8. Які ознаки здібностей (легкість і швидкість засвоєння знань, вмінь і навичок; подолання несприятливих життєвих обставин; наявність глибокого інтересу до певної діяльності; високий ступінь творчості в діяльності; ранній прояв здібностей до певного виду діяльності) зображені в наступних прикладах?

А) Софія Ковалевська, ще не знаючи перших чотирьох правил арифметики, розв’язувала задачі різними оригінальними способами. У віці 10 років вона засвоїла курс арифметики, що викладався у Празькому університеті. Потім швидко опанувала курс алгебри і взялася за вивчення вищої математики. Інтерес до алгебри був настільки великим, що вона навіть уночі вставала й вивчала матеріал. Зустрівши в курсі фізики тригонометричні поняття, Софія Ковалевська у віці 14 років самостійно розібралася в них, повторивши шлях відкриття тригонометрії. (За А.Г.Ковальовим, В.П.м’ясищевим)

Б) У 1969 році в Київському університеті найпопулярнішим з кількох тисяч студентів був дванадцятирічний Сашко Дворак. Він успішно витримав конкурсні екзамени і вчився на першому курсі механіко-математичного факультету. Уже в 4 роки він множив, ділив, вилучав корені – все усно, писати ще не вмів. У школу він пішов з семи років, відразу у другий клас, де вчився, як усі. За 6-й клас одразу склав екзамени. Середню школу закінчив за 5 років з срібною медаллю.

В) Еварист Галуа, навчаючись у класі риторики, вирішив уперше зайнятися математикою. Він почав знайомитися з “Основами геометрії” Лежандра.

Він читав сторінку за сторінкою, і перед ним поставала струнка будова геометрії. Читаючи швидко, він бачив не тільки окремі теореми, а й взаємозв’язок між ними, будову цілого. Галуа спіймав себе на тому, що вгадує, знає, що буде сказано далі.

Читаючи теореми, він майже миттєво розумів, як їх можна довести. Незабаром він міг передбачати хід доведення і формулювання теорем. У нього було таке відчуття, наче знає геометрію дуже давно. На інших уроках в будь-який вільний момент він читав, поглинаючи теореми, по-своєму доводячи їх, по-своєму розмірковуючи. Увечері, лежачи в ліжку з розплющеними очима, він чітко бачив усі теореми, з якими ознайомився за день. Другого дня знову читав “Основи геометрії” і засвоїв цей курс, розрахований на 2 роки занять, за два дні. (Леопольд Інфельд. Еварист Галуа. – М., 1965)

Г) Наталка грала сонату Бетховена. Несподівано почувся голос чотирирічної Тані: “Не так! Не так! Неправильно граєш!” Таня залізла на стілця, і її маленькі пальчики побігли по клавішах. Наталка подивилася на ноти – Таня грала правильно.

За 2 уроки вона опанувала всю нотну грамоту, вивчила напам’ять п’єси з “Дитячого альбому” П.І.Чайковського і п’єси С.С.Прокоф’єва, написані для дітей, прелюдії І.С.Баха, Д.Б.Кабалевського і твори інших композиторів. (За О.О.Мальцевою)

9. Чому - геніальності, таланту або обдарованості - відповідають наступні твердження?

А) сукупність декількох здібностей, що зумовлюють успішну активність людини у широких діапазонах діяльності та спілкування;

Б) унікальні здібності, наявність яких дозволяє отримати результати, які є досягненням епохи;

В) висока здатність до конкретних видів діяльності або спілкування, в яких людина досягає значних творчих результатів.

10. Яке твердження є правильним?

А) здібності існують незалежно від діяльності і поза нею;

Б) поза діяльністю здібності існувати не можуть;

В) здібності у діяльності виявляються, у ній і розвиваються;

Г) здібності розвиваються незалежно від діяльності, але через діяльність виявляються.

11. Які з задатків (слабкий тип нервової системи, художній тип нервової системи, нервово-фізіологічні властивості аналізаторів, розумовий тип нервової системи) зумовлюють вияв здібностей до розумової діяльності школярів?

А. Через усе життя Тетяни проходить любов до природи. Їй подобалась зима, "з її холодною красою". Перед тим як поїхати до села, вона "як з давніми друзями, зі своїми дібровами, луками ще квапиться побачитись". В Москві їй сумно, вона мріє повернутися до рідної природи.

Б. "Світлі мрії Гоголя не могли втілитися у прототипи, які письменник знаходить у житті. Але вони впливають на творчість письменника тим, що показують, яким би могло бути життя. Віра в майбутнє, звісно, допомагає розібратися у сьогоденні".

В. Відомі випадки, коли дитина без спеціального навчання легко розрізняє звуки за висотою, легко виявляє помилки під час гри музиканта, на музичному інструменті. Цю здатність заведено називати абсолютним слухом.

12. Наведені декілька видів діяльності та перелік психічних властивостей.

1. Необхідно визначити, з яких властивостей складаються здібності до кожного з перелічених видів діяльності.

2. Які з властивостей є стрижневими?

Види діяльності: математична діяльність, музична діяльність, технічна творчість, винахідницька діяльність, читання художніх творів.

Властивості особистості:

- здатність відчувати емоційну виразність у рухах музичних звуків;

- здібність до комбінування просторових образів, просторова уява;

- гарне запам’ятовування загальних схем розмірковувань, доведень, висновків, узагальнених способів вирішення питань;

- цілісність сприймання, тобто уміння побачити окремі частини предмету в їх співвідношенні з іншими частинами;

- повнота, яскравість уявлень наочних образів;

- здібність до слухових уявлень сполук музичних звуків;

- уміння знаходити раціональний підхід до практичних задач з урахуванням властивостей та можливостей матеріалів;

-різноманітний підхід до розв’язання питання;

- уміння оцінювати співідношення пропорцій та розмірів;

- легке переключення з однієї розумової операції на іншу;

- точне сприймання кольорових відтінків;

- чутливість до мовних особливостей;

- послідовність, обгрунтованість, логічність міркування;

- здібність до абстрактних міркувань.

13. Вихованню яких здібностей (мнемічних, розумових, творчих) сприяють наступні навчальні заняття?

- Учням читали текст 2 рази, потім пропонували по можливості точніше письмово викласти його зміст;

- показати подібність та відмінність клімату Європи та Азії на однакових широтах;

- скласти план тільки-но прочитаного тексту та письмово викласти його;

- переказати повідомлення вчителя про подібність та відмінності прислівників та дієприслівників;

- уявити флору та фауну, а також вид місцевини в різних точках земної кулі та описати те, що уявляється;

- порівняти риси характерів Онєгіна та Печоріна;

- за даним описом уявити картину природи;

- порівняти прийоми опису у творах А.П.Чехова та І.С.Тургенєва.

14. Методом спостереження було виділено дві групи п’ятирічних дітей: у першій групі діти віддавали перевагу спілкуванню, а в другій, навпаки, предметним діям, охочіше гралися з іграшками. Через 20 років більшість представників першої групи обрали професії типу “людина – людина” (вчителі, продавці, лікарі та ін.), представники ж другої групи працювали переважно з неживими предметами (інженери, оператори, водії).

Поясніть результати цього дослідження. Як вони характеризують здібності?

15. Ф.Гальтон, провівши відповідні статистичні розрахунки, стверджував: “На кожні 10 відомих людей, які взагалі мають видатних родичів, припадає 3 або 4 видатних батька, 4 або 5 видатних братів і 5 або 6 видатних синів”. Цікаво, що сам він доводиться двоюрідним братом Ч.Дарвіну. Про рівень його обдарованості свідчить такий лист: “Мені 4 роки, і я можу прочитати будь-яку англійську книжку. Я знаю напам’ять усі латинські іменники, прикметники і перехідні дієслова. І ще я знаю 52 рядки з латинської поезії. Я вмію додавати будь-які числа й множити на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я вмію трохи читати по-французькому і визначати час за годиником. Френсіс Гальтон. 5 лютого 1827 р.”

Чи відповідають розрахунки Гальтона сучасним уявленням про природу здібностей? Наскільки вони обгрунтовані?

16. Старосту 9 класу Миколу В. Вчителі характеризують як юнака з організаторськими здібностями. Він ініціативний, чуйний, уважний, знається на характерах і можливостях однокласників. Вимогливий до себе й до інших, у разі необхідності може відстояти свою точку зору перед вчителями і дирекцією школи. Організаторські здібності, безперечно, має й восьмикласник Віктор О. – ініціатор численних порушень шкільного розпорядку. Проте він жорстокий, використовує слабкі сторони кожного члена своєї компанії, йому притаманні владолюбство, заповзятливість, відчайдушність у поєднанні з прагненням до постійної бравади, наполегливістю в досягненні своїх цілей.

Чому організаторські здібності цих учнів так істотно різняться? Як це можна пояснити?

17. П’ятикласник Роман І. Може швидко віднайти квадрати двозначних і навіть тризначних чисел, видобути корені з шестизначних, додати стовпчик чотиризначних. У нього виняткова пам’ять на цифровий матеріал. Ці особливості виявилися у Романа досить рано і його батьки повірили, що їхній син стане видатним математиком. І справді, у початковій школі він значно випереджав однокласників, але в подальшому не виявив математичних здібностей. Батьки ж звинувачують учителів у небажанні і невмінні працювати з “талантами”.

Як можна схарактеризувати здібності цього учня? Що слід порадити його батькам?

18. Дев’ятикласник Володимир Д. Легко сприймає навчальний матеріал, вчиться на “відмінно”. Довколишні з дитинства захоплювалися ним, називаючи його “Архімедом”. У школі, особливо у старших класах, у нього з’явилося прагнення “здивувати” однокласників і вчителів своєю ерудицією – багато читаючи, він завжди намагався відшукати щось сенсаційне, нікому не відоме. Володимир справді має широкі, але неглибокі і погано систематизовані знання.

У якому напрямку розвиваються здібності цього учня? Що йому можна порадити?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑