ТЕМА 4 ОНТОГЕНЕЗ ПСИХІКИ

1. Системно-діяльністний аналіз психічного розвитку в онтогенезі.

2. Психічний розвиток на рівні організму.

3. Психічний розвиток на рівні індивіда.

4. Психічний розвиток на рівні особистості.

Основні поняття: онтогенез, організм, дозрівання, індивід, сфера розвитку, криза розвитку, період розвитку, фаза розвитку, особистість.

 

1. Системно-діяльнісний аналіз психічного розвитку в онтогенезі.

З позицій системно-діяльнісного підходу завданням аналізу емпіричного матеріалу психології розвитку слугуватиме нижченаведена схема (таблиця 1).

Таблиця 1. Схема системно-діяльнісного аналізу

Психічного розвитку і онтогенезі.

 

О р і є н т и р и

Об’єкт аналізу

Рівень життя

Відно-шення

Детермі-нуюча функція психіки

Детерміна-ція

Активність

Процес розвитку

Організм

Мозок-психіка

Пізнаваль-на

Біологічна

Поведінка

Дозрівання

Емпірич-ний мате-ріал пси-хології розвитку – характе-ристика конкрет-ного віку.

Індивід

Людина-суспільство

Регулятив-на

Соціальна

Діяльність

Освоєння

Особис-тість

Людина-світ

Інструмен-тальна

Психоло-гічна

Вчинок

Творчість

 

У процесі розв’язаня проблеми психіки в онтогенезі здійснено багато спроб описати логіку переходу від одного віку до іншого – створити періодизацію психічного розвитку. У педагогічній практиці виділяються: вік немовляти (до 1-го року), раннє дитинство (1…3 роки), дошкільне дитинство (4…6 років), молодший шкільний вік (6…9 років), середній шкільний (підлітковий) вік (10…14 років), старший шкільний (ранній юнацький) вік (15…17 років). З певною мірою умовності вік людини можна поділити на молодість, середній вік (зрілість), літній вік, старість.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑