1. Сутність і зміст процесу нормування праці

Нормування праці є частиною організації праці на підприємстві. Під нормуванням праці розуміють процес установлення науково обґрунтованих норм витрат праці на виконання будь-якої роботи. Наукове обґрунтування норм припускає врахування технічних і технологічних можливостей виробництва, врахування особливостей застосовуваних предметів праці, використання прогресивних форм, прийомів і методів праці, його фізіологічно виправдану інтенсивність, нормальні умови праці.

Норми праці як би підбивають підсумок технічним і організаційним рішенням на виробництві, вони фіксують досягнутий рівень техніко-технологічної й організаційної досконалості на підприємстві і для цих умов установлюють міру праці.

Норми праці є також необхідним елементом планування праці і виробництва: за допомогою норм праці розраховують трудомісткість виробничої програми, визначають необхідну чисельність персоналу і його структуру на підприємстві.

Нарешті, норми праці - це складова частина організації оплати праці, тому що з їхньою допомогою встановлюється розцінка - розмір заробітку за виконання одиниці роботи.

На практиці використовуються такі види норм праці:

- норма часу - кількість робочого часу, об’єктивно необхідна  на виконання конкретної роботи (трудової операції) в певних організаційно-технічних умовах. Розрізняють норми підготовчо-завершального часу, часу обслуговування робочого часу, оперативного, штучно-калькуляційного часу, часу на відпочинок та особисті потреби, часу на партію виробів ;

- норма виробітку - кількість виробів в натуральних показниках, які  необхідно виробити  за  одиницю часу (за один час, робочу зміну і т.д.) в конкретних організаційно-технічних умовах. Між нормою часу і нормою виробітки існує обернено пропорційна залежність;

- норма обслуговування - кількість об'єктів (машин, механізмів, робочих  місць, виробничих площ і т.д.), які  робітник або група робітників повинні обслуговувати протягом  одиниці робочого часу;

- норма часу обслуговування - це час, необхідний на обслуговування одного об'єкта. Між нормою обслуговування і нормою часу обслуговування також існує обернено пропорційна залежність;

- норма чисельності - кількість робітників визначеного профілю і кваліфікації, яка необхідна для виконання конкретних робіт за визначений період.

- норма підлеглості – це розраховані для конкретних організаційно-технічних умов величини, що визначають оптимальну кількість безпосередньо підпорядкованих одному керівникові працівників.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑