Питання для самоконтролю

1.                   Назвіть найбільш відомі концепції подолання існуючих в суспільстві суперечностей та конфліктів.

2.                   Розкрийте об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства.

3.                   Дайте оцінку ролі Міжнародної організації праці у розвитку соціального партнерства.

4.                   Назвіть основні міжнародні норми з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

5.                   Викладіть найбільш загальне визначення “соціальне партнерство” відповідно до його смислового значення.

6.                   Дайте оцінку двох крайніх, значною мірою відмінних уявлень про природу і сутність соціального партнерства.

7.                   Охарактеризуйте методичні засади, які мають принципове значення для характеристики сутності та ролі соціального партнерства.

8.                   Розкрийте сутність соціального партнерства з функціональної точки зору.

9.                   Поясніть зміст форм соціального партнерства.

10.                Проведіть порівняльний аналіз форм і ролі соціального партнерства з умов командно-адміністративної і ринкової економіки.

11.                Назвіть принципи, на яких має функціонувати соціальне партнерство на рівні організації.

12.                Дайте характеристику сторін соціального партнерства.

13.                Поясніть, чи можна державу вважати стороною соціально-трудових відносин.

14.                Охарактеризуйте сутність поняття “суб’єкт соціального партнерства” та виокремить групи цих суб’єктів.

15.                Поясніть, чому за сучасних умов підвищується роль колективного договору.

16.                Дайте розгорнуте визначення колективного договору.

17.                Розкрийте зміст функцій, які має виконувати колективний договір.

18.                Обґрунтуйте необхідність укладення колективного договору на акціонерних та колективних підприємствах.

19.                Окресліть стадії формування та укладення колективного договору.

20.                Поясніть, як здійснюється застосування примирних процедур під час ведення колективних переговорів.

21.                Назвіть та спишіть законодавчі вимоги до розробки колективного договору.

22.                Опишіть примірну структуру колективного договору.

23.                Викладіть зміст законодавчих норм, які регламентують відповідальність сторін колективного договору.

24.                Наскільки виправданим є твердження, що виробнича демократія є однією з провідних форм соціального партнерства?

25.                Розкрийте напрями розвитку виробничої демократії.

26.                Накресліть та опишіть механізм впливу виробничої демократії на удосконалення відносин між трудом і капіталом.

27.                Охарактеризуйте напрями, за якими має реалізовуватися участь персоналу в управління виробництвом.

28.                Що вам відомо про систему участі працюючих в управлінні на підприємствах (організація) України до початку економічних реформ.

29.                Актуальні проблеми розвитку виробничої демократії на підприємствах України за сучасних умов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑