Питання для самоконтролю

1.         Розкрийте специфіку діяльності служб управління персоналом в ринкових умовах функціонування економіки України.

2.         Дайте характеристику кадрової служби, як одного з провідних функціональних підрозділів підприємства.

3.         Розкрийте роль кадрової служби у формуванні конкурентоспроможного персоналу підприємства.

4.         В чому полягають основні функції та завдання кадрової служби в сучасних умовах?

5.         Визначте основні професійно-кваліфікаційні вимоги до керівника сучасної кадрової служби.

6.         Охарактеризуйте права, обов'язки й відповідальність керівника кадрової служби.

7.         Поясніть необхідність співпраці кадрової служби з іншими структурними підрозділами підприємства з метою підвищення ефективності управління персоналом.

8.         Якими, з Вашої точки зору, повинні бути напрями вдосконалення діяльності кадрової служби в сучасних умовах?

9.         Обґрунтуйте необхідність ведення кадрового діловодства в загальній системі управління підприємством.

10.     Дайте характеристику номенклатури справ з кадрового діловодства.

11.     Охарактеризуйте основні групи комплексу документів за функціями  управління кадрами.

12.     Розкрийте механізм документаційного забезпечення обліку та руху кадрів.

13.     Назвіть основні вимоги до складу та ведення особових справ працівників підприємства.

14.     Поясніть правила заповнення, ведення та зберігання трудових книжок працівників на підприємстві.

15.     Розкрийте сутність та призначення штатно-посадової та алфавітної книг в діяльності кадрової служби.

16.     В чому, з Вашого погляду, полягає необхідність комп’ютеризації кадрового діловодства?

Література

1.         Беляцкий Н.П., Велесько С.Е., Ройш П. Управление персоналом: Учеб. пособие – Мн.: ИП «Экоперпектива», 2000. – 320 с.

2.         Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск1. – Краматорськ: Центр продуктивності. 1998, – 237 с.

3.         Книга работника кадровой службы: Учеб.-справ. пособие / Под. общ. ред. Е.В. Охотського. – М.: Єкономика, 1998.- 494 с.

4.         Кузнецов С.Л. Делопроизводство на компьютере (Комп. технологии в производстве). М. 1999.

5.         Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Стичинський Б.С., Зуб І.В., Рогань В.Г.. – 2-ге вид., допов. та переробл. – К.: А.С.К., 2001. – 1072 с.

6.         Палеха Ю.І. Документальне забезпечення управління: Підручник. - К.: МАУП, 1997. – 344 с.

7.         Шкатулка В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. 2-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА., 2000. – 560 с.

8.         Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник.- 3-е изд. перераб и доп. –К.: МАУП, 1999.- 282 с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑