5.3.3.  Облік особового складу організації

Облік особового складу організації забезпечується веденням особових карток працівників, штатно-посадової книги (штатного формуляру) та алфавітної книги.

На працівників, яких приймають на постійну, тимчасову роботу та роботу за сумісництвом заповнюються особові картки (типова форма №П-2).

Особова картка - це документ, в якому міститься найсуттєвіша інформація про особу.

Особова картка включає розділи:

І розділ"Загальні відомості" – в ньому відображається:

-    прізвище, ім'я та по батькові працівника, дата і місце народження, номер і серія паспорта, домашня адреса;

-    освіта;

-    спеціальність за дипломом (свідоцтвом);

-    кваліфікація за дипломом (свідоцтвом);

-    загальний, безперервний та спеціальний стаж роботи;

-    останнє місце роботи, посада, професія, дата і причина звільнення;

-    сімейний стан.

ІІ розділ "Відомості про військовий облік" заповнюється відповідно до інструкції з обліку військовозобов'язаних. Вказується:

-    група обліку;

-    категорія обліку;

-    військове звання;

-    військово-облікова спеціальність;

-    придатність до військової служби;

-    назва райвійськкомату за місцем проживання;

-    перебування на спеціальному обліку.

ІІІ розділ"Призначення та переведення"  відображає дату прийому на роботу та всі переведення на інші посади, зміну кваліфікації. Всі записи з цього розділу переносяться до трудової книжки.

ІV розділ "Відпустки" містить інформацію про надання щорічних і додаткових відпусток.

В разі звільнення працівника в особовій картці вказуються дата і причина звільнення, номер наказу про звільнення і робиться запис про те, що трудова книжка видана її власнику.

Особові картки комплектуються за структурними підрозділами підприємства та апарату управління.

Штатно-посадова книга (штатний формуляр) – це основний робочий документ відділу кадрів, який відображає стан укомплектування персоналу підприємства.

Штатно-посадову книгу веде працівник відділу кадрів на основі штатного розпису. Облік працівників у штатно-посадовій книзі ведеться за цехами, відділами та іншими структурними підрозділами. Усі записи у штатно-посадовій книзі повинні вестись регулярно одночасно з оформленням наказів про прийняття на роботу або призначення на посаду, переведення працівника в інший структурний підрозділ.

На випадок зміни штатного розпису після записів працівників за структурними підрозділами необхідно залишати місце для змін та продовження записів.

Порядкові номери працівників у штатно-посадовій книзі надаються їх особовим справам та особовим карткам.

В таблиці 5.2 наведений приклад заповнення штатно-посадової книги.

Таблиця 5.2

Штатно-посадова книга

№ запису

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Оклад, грн.

Рік народ-ження

Стаж робо-ти, років

Освіта

Присвоєна кваліфі-кація  з спеціаль-ності

Дата і номер наказу про призначення на посаду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відділ реклами

1

Григоренко Ігор Станісла-вович

Менеджер  з реклами

2000

1964

10

вища

Магістр з маркетингу

Наказ про призначення на посаду №19 від 01.05.2000р.

2

Сергеєва Інга Валеріївна

Секретар-референт

500

1975

2

вища

Бакалавр з управління трудовими ресурсами

Наказ про призначення на посаду №07 від 17.02.2000р.

 

Алфавітна книга ведеться для полегшення оперативного розшуку особової справи та особової картки, а також для одержання довідкової інформації про працівників. Книга заводиться на всіх працівників за підрозділами чи категоріями персоналу залежно від структури підприємства та чисельності працюючих. Записи в алфавітній книзі здійснюються одночасно з оформленням наказів про прийняття, переведення чи звільнення працівника. Прізвище, ім'я, по батькові прийнятого працівника записується у відповідному розділі на відповідну літеру алфавіту, а прізвище звільнених чи переведених працівників викреслюються тонкою червоною лінією.

Користуючись алфавітною книгою, можна швидко з'ясувати, де працює особа, знайти її особову картку, з’ясувати, коли звільнився чи був переведений той чи інший працівник, яка плинність кадрів у даному підрозділі.

Алфавітна книга, як правило, заводиться на підприємствах з великою кількістю персоналу.

Приклад заповнення алфавітної книги наведений в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Алфавітна книга

№ запису

Прізвище, ім'я , по батькові

Номер особової справи (картки)

Дата прийому на роботу

Посада

Дата звільнення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

1

Коваленко Микола Павлович

107

07.12.1999р., наказ №39 від 05.12.1999р.

Старший бухгалтер

 

 

2

Куман Ярослав Сергійович

56

01.03.1987р наказ №7 від 27.02.1987р..

економіст

25.06 2000р., наказ №25 від 25.06.2000р..

Переведено на іншу роботу

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑