Питання для самоконтролю

1.                     Сформулюйте найпоширеніші визначення категорії «потреби».

2.                     Яке з визначень категорії «потреби» якнайдокладніше відображає її сутність?

3.                     Викладіть зміст існуючих класифікацій потреб.

4.                     Поясніть значення потреб для людини та суспільства в цілому.

5.                     Охарактеризуйте сутність категорій “інтереси” і “мотиви”.

6.                     Розкрийте взаємозв’язок між категоріями “потреби”, “інтереси”, “мотиви”.

7.                     Які визначення категорій “стимули”, “стимулювання” найбільш повно відображають їх зміст?

8.                     Які визначення категорії “мотивація персоналу” є найпоширенішими?

9.                     Сформулюйте якнайдокладніше визначення категорії “мотивація персоналу”.

10.                 Викладіть сутність поняття “внутрішньої” і “зовнішньої” мотивації, співвідношення та відмінності між ними.

11.                 Обґрунтуйте взаємозв’язок між мотивацією персоналу і кінцевими результатами діяльності.

12.                 Дійте розгорнуте визначення матеріальної мотивації персоналу.

13.                 Окресліть основні чинники підвищення (зниження) матеріальної мотивації трудової діяльності.

14.                 Обґрунтуйте взаємозв’язок заробітної плати, ефективності виробництва та доходів працівників.

15.                 Поясніть, у чому виявляється вплив диференціації доходів працівників на мотивацію трудової діяльності.

16.                 Розкрийте вплив структури доходів працівників на мотивацію трудової діяльності.

17.                 Дайте сучасне розгорнуте визначення сутності заробітної плати.

18.                 Розкрийте зміст функцій заробітної плати.

19.                 Накресліть та поясніть механізм реалізації основних функцій заробітної плати.

20.                 Назвіть чинники диференціації заробітної плати та розкрийте їх зміст.

21.                 Дайте загальну характеристику елементів організації заробітної плати в ринковій економіці.

22.                 Обґрунтуйте роль тарифної системи в механізмі визначення індивідуальної заробітної плати.

23.                 Назвіть і охарактеризуйте основні елементи тарифної системи.

24.                 Дайте характеристику існуючих підходів до проектування тарифної системи.

25.                 Назвіть переваги єдиної тарифної системи та розкрийте принципи, на яких вона має бути побудована.

26.                 Поясніть роль нормування у визначені заробітної плати.

27.                 Охарактеризуйте сутність оптимізації міри праці та її оплати.

28.                 Розкрийте мотиваційну роль нормування праці.

29.                 Дайте характеристику функцій, які має виконувати нормування праці на підприємстві.

30.                 Сформулюйте якнайдокладніше визначення поняття “система оплати праці”.

31.                 Назвіть умови, що визначають доцільні застосування відрядної форми оплати праці.

32.                 Опишіть основні класифікаційні ознаки систем оплати праці.

33.                 Розкрийте сутність заохочувальних, гарантувальних і примусових систем оплати праці.

34.                 Дайте характеристику найбільш поширених різновидів простих і складних систем оплати праці.

35.                 Викладіть зміст вимог до розробки системи преміювання персоналу підприємства.

36.                 Назвіть чинники, що зумовлюють підвищення ролі нематеріальної мотивації трудової діяльності.

37.                 Поясніть сутність гуманізації праці та її роль у мотивації персоналу.

38.                 Дайте характеристику складових класичної програми гуманізації праці.

39.                 Поясніть причини, які спонукають роботодавців до залучення працівників до управління виробництвом.

40.                 Розкрийте взаємозв’язок між розвитком виробничої демократії і мотивацією персоналу.

41.                 Обґрунтуйте чому планування кар’єри прийнято розглядати як чинник мотивації персоналу.

42.                 З’ясуйте у чому виявляється мотиваційна роль вільного часу та сприятливого режиму робочого часу.

43.                 Розкрийте сутність моделей гнучкої організації робочого часу.

44.                 Поясніть взаємозв’язок між інформованістю колективу та мотиваційними настановами персоналу.

Література

1.                           Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриненко А. М., Колот А. М., Чернов В. І. Нормування праці / За ред.В.М.Данюка і В.М.Абрамова. — К.: ВІПОЛ, 1995.

2.                           Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Экономика труда. Учебник. — М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.

3.                           Закон України «Про оплату праці» // Урядовий кур’єр. 1995. — 18 трав.

4.                           Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб: Питер,2000.

5.                           Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002.

6.                           Маслоу А. Мотивация и личность. — М., 1998.

7.                           Мерсер Д. ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира. — М.: Прогресс, 1991.

8.                           Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1992.

9.                           Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: Збірник наук. пр. — К.: Ін-т економіки, 1996.

10.                       Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики. — М.: ИНФРА-М, 1996.

11.                       Современная экономика труда. — М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001.

12.                       Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент. — М.: Изд. ЭКМОС,1999.

13.                       Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Г. Меликьяна, Р. П. Колосовой. — М.: Изд-во МГУ, 1996.

14.                       Эренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. — М.: Изд-во МГУ, 1996.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑