Завдання для самоконтролю

1.                           Яким цілям слугує оцінювання персоналу? Наведіть приклади можливого практичного застосування результатів оцінювання.

2.                           Охарактеризуйте об’єкти і суб’єкти оцінювання персоналу.

3.                           Розкрийте логічну послідовність кроків процесу оцінювання персоналу. Як забезпечується зворотній зв’язок в цьому процесі?

4.                           Які вимоги висуваються до розробки критеріїв оцінки персоналу? Наведіть суттєві ознаки ділових та особистісних якостей виконавця показники його діяльності, які можуть бути критеріями оцінювання.

5.                           Охарактеризуйте типи управлінських рішень, які можуть бути прийняті за результатами оцінювання персоналу.

6.                           З яких блоків складається система оцінки персоналу? Що визначається процедурою оцінювання?

7.                           Класифікуйте види оцінки персоналу за відомими Вам критеріями.

8.                           Дайте визначення комплексній оцінці працівника. Наведіть формулу комплексної оцінки і опишіть порядок її розрахунку.

9.                           Проаналізуйте практичні можливості використання розглянутих у розділі методів оцінювання персоналу. Які з них здаються Вам найбільш ефективними? Чому метод управління за цілями (МВО) набув широкого розповсюдження?

10.                        Які підходи до оцінювання робітників і службовців Вам відомі?

11.                        У чому полягає специфіка оцінювання спеціалістів?

12.                        Які прийоми застосовуються для оцінювання керівників?

13.                       Детально опишіть процедуру атестації кадрів. Які рішення можуть бути прийняті за її підсумками?

14.                       Яким чином процес оцінювання впливає на соціальну та економічну ефективність управління персоналом?

Література

1.          Травин В.В. Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. М., 2000.

2.          Основы управления персоналом. /Под. ред. Проф. Б.М. Генкина. М., 1996.

3.          Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. К., 1998.

4.          Маслов Е.В. Управление персоналом придприятия. М., 1999.

5.          Управление персоналом организации / Под. ред. А.Я. Кибанова. М., 2001.

6.          Феонова М.Р. Управление персоналом: Методология анализа качества робочей силы. М., 2001.

7.          De Cenzo / Robins. Human Resousce Management. NY, 1996.

8.          Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. М. 2001.

9.          Human Resource Management / Roymanda. Noe Mс Graw Hill, 1996.

10.      Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М., 1997.

11.      Шкатулла Настольная книга менеджера по кадрам. М., 1998.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑