Питання для самоконтролю

1.                           Дайте визначення умов праці.

2.                           Які чинники впливають на формування умов праці?

3.                           Назвіть елементи умов праці.

4.                           Як здійснюється оцінювання умов праці?

5.                           З якою метою здійснюється атестація робочих місць за умовами праці?

6.                           Назвіть засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.

7.                           Назвіть джерела інформації про стан умов праці на підприємстві.

8.                           Назвіть законодавчі акти, що регулюють умови і охорону праці.

9.                           Які вимоги щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці передбачені Законом України “Про охорону праці”?

10.                       Назвіть та охарактеризуйте заходи щодо поліпшення умов праці.

11.                       За якими показниками здійснюється оцінювання соціальної ефективності заходів з удосконалення умов праці?

Література

1.                           Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні нормативи. Київ, 2001

2.                           Амоша А.И. Экономическая эффективность улучшения условий труда (предпосылки, анализ, прогнозирование) Донецк : ИЭП НАН Украины, 1998

3.                           Закон України “Про охорону праці” Законодавство України про охорону праці – Т І. – К., 1995

4.                           Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442).

5.                           Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации. М.: Экономика, 1988.

6.                           Керб Л.П. Основи охорони праці. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ, 2001.

7.                           Соціально – економічна захищеність населення України. Київ, 2001

8.                           Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. Київ, 1999.

9.                           Денисенко Г.Ф. Охрана труда. М.Высшая школа, 1985

10.                       Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. Київ,  1999 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑