1.4. Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна

Основними методологічними аспектами навчальної дисципліни є:

-                             мета;

-                             завдання;

-                             предмет;

-                             об’єкт;

-                             місце у навчальному плані та зв’язки з суміжними дисциплінами.

Мета. Навчальна дисципліна “Менеджмент персоналу” має на меті формування системних знань теорії та практики керівництва персоналом різноманітних організацій, що функціонують у сфері національної економіки України.

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб озброїти студентів (слухачів) сучасними знаннями теорії управління людьми у сфері економічної діяльності та практичними навиками впливу на трудову поведінку як колективів працівників, так і окремих виконавців, з метою забезпечення ефективної діяльності організації та задоволення результатами праці кожного працівника. Це вигідно і суспільству.

Багатогранність і складність процесу менеджменту персоналу обумовлюють широкий діапазон завдань навчальної дисципліни.

У стислому формулюванні завдання навчальної дисципліни ”Менеджмент персоналу” полягають у:

-                             вивченні теоретичних засад менеджменту персоналу;

-                             вивченні практичного досвіду організацій в галузі управління людьми на виробництві;

-                             засвоєнні вмінь самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі менеджменту персоналу.

Предмет. Навчальна дисципліна “Менеджмент персоналу” вивчає багатогранний, багаторівневий, складний процес відтворення й ефективного використання персоналу організації, який відбувається в просторі й часі.

Об’єкт.  Для навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу”, так само, як і для процесу, який вона вивчає, об’єктом є складна сукупність, що включає організацію як ціле, структурні підрозділи, персонал у цілому і кожного працівника зокрема.

Згідно з навчальним планом підготовки магістрів спеціальності  - 8.050109 – “Управління трудовими ресурсами” (магістерська програма “Менеджмент персоналу”) дана дисципліна викладається у 9-ому семестрі одночасно з дисциплінами:

-                             фінансовий менеджмент;

-                             міжнародний менеджмент;

-                             стратегічне управління;

-                             управління розвитком персоналу.

З дисципліною “Менеджмент персоналу” органічно пов’язані дисципліни:

-                             соціальна політика;

-                             мотивація персоналу;

-                             організація діяльності менеджера;

-                             менеджмент продуктивності;

-                             планування і аналіз діяльності організацій.

Вивчення дисципліни “Менеджмент персоналу” базується на знанні таких фундаментальних дисциплін, як:

-                             політична економія;

-                             економіка підприємств;

-                             менеджмент;

-                             фінанси;

-                             економіка праці;

-                             управління трудовими ресурсами;

-                             організація праці;

-                             нормування праці;

-                             трудове право.

Теоретичні знання і вміння, набуті при  вивченні названих та інших суміжних дисциплін, забезпечують випускникам університету достатні умови для успішної професійної діяльності за фахом на первинних посадах і подальшого професійно – кваліфікаційного зростання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑