9.2. Створення умов для ефективної діяльності персоналу

Практика промислового виробництва за часів СРСР була багата фактами недостатньої, неповної, несвоєчасної його підготовки. Матеріально-технічне постачання виробництва, як правило, йшло “з коліс” і з запізненням. У цехах процвітала штурмівщина, надурочні роботи нерідко були радше правилом, ніж винятком, місячний план “закривався”  32 числа. Усі це знали й бачили, але сором’язливо закривали очі, щоб не позбавити колектив так званої прогресивки – премії за нібито успішне виконання місячних планових завдань. Перші дні, іноді й уся перша декада  нового планового місяця, не були нормально забезпечені, робочі місця простоювали, а в третій декаді знову починався аврал. Звичайно, звинувачувати в такому рваному ритмі виробництва трудові колективи та навіть їх керівників було б несправедливо, адже кожне підприємство було маленьким елементом у громіздкій, неповороткій централізовано керованій економіці.

У ринковій економіці за жорсткої конкуренції підприємство так не може функціонувати, воно або навчиться виробляти конкурентоспроможну продукцію на замовлення в установлені терміни без розкачки і штурмівщини, або швидко збанкрутує.

Визначення мети діяльності. Створення умов для ефективної діяльності персоналу має починатися з визначення її мети. Це повинно бути принципове, ретельно обґрунтоване рішення вищого керівництва організації, яке базується на дослідженні ринку, вивченні наявних і потенційних конкурентів та власних можливостей. Правильно обрана, усебічно обґрунтована мета діяльності організації є необхідною передумовою її поступального розвитку. Головну мету діяльності організації доцільно розподілити на окремі часткові цілі, щоб на їх виконанні можна було зосереджувати людські та інші ресурси.   

 

 


Рис. 9.1. Основні чинники ефективності діяльності персоналу

“Без чітко визначених організаційних цілей менеджмент нагадуватиме подорож без установленого маршруту і місця призначення, що призведе до марнотратства” [1, с.39].

Планування діяльності. Це складний комплекс економічних розрахунків та обґрунтувань, наслідком яких має бути повна інформація про кількісні та якісні показники виробництва, строки поставок замовникам, необхідні ресурси, їхню вартість, фінансові джерела тощо.

Кадрове забезпечення – один з ключових напрямків створення умов для ефективної діяльності організації. Охоплює заходи з професійного добору, розстановки кадрів, виробничої та соціальної адаптації, професійного навчання і підвищення кваліфікації, навчання безпечних методів праці, створення й підтримання в трудових колективах сприятливого соціально-психологічного клімату. В окремих випадках дуже актуальним заходом може бути забезпечення психологічної сумісності працівників у малих групах.

Нормативно-правове забезпечення являє собою комплекс внутрішніх нормативних документів, які широко використовуються в менеджменті персоналу для регулювання трудової діяльності. Такими документами є:

-                             колективний договір організації;

-                             правила внутрішнього трудового розпорядку;

-                             положення про структурні підрозділи;

-                             посадові інструкції;

-                             правила експлуатації технологічного та іншого устаткування;

-                             норми і правила з охорони праці та техніки безпеки.

Організаційно-економічне забезпечення включає:

-                             розроблення штатного розпису організації в цілому та її структурних підрозділів;

-                             формування малих і великих трудових колективів (ланок, бригад, виробничих дільниць, цехів, відділів, секторів, бюро, лабораторій і т.п.);

-                             складання графіків змінності;

-                             встановлення норм і лімітів витрачання всіх видів ресурсів (праці, зарплати, основних і допоміжних матеріалів, інструментів, енергетичних ресурсів тощо);

-                             розробку календарних графіків виробництва продукції, відвантаження її замовникам;

-                             складання графіків і регламентів обслуговування робочих місць, потокових і конвеєрних ліній, складних технічних систем;

-                             складання графіків планово-попереджувального ремонту устаткування;

-                             розробку ефективних систем матеріального і морального заохочення працівників.

Інженерно-технічне забезпечення включає:

-                             проектування і конструювання виробів, технологічного оснащення, різноманітних пристроїв, засобів механізації трудомістких процесів;

-                             розробку технологічного процесу виготовлення продукції, її випробування;

-                             проектування та вдосконалення трудових процесів, офісних технологій і процедур;

-                             створення і оснащення всім необхідним для продуктивної роботи робочих місць;

-                             забезпечення працівників індивідуальними і колективними засобами захисту здоров’я.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑